Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Regele și‐a făcut datoria

Regele și‐a făcut dato­ria. A trăit demn, arătându‐ne mereu ori­zon­tul unei lumi în care mora­li­ta­tea și buna cuvi­ință sunt repe­rele fie­că­rei zile. Isto­ria l‐a alun­gat din­tre noi și trep­tat l‐am uitat. În urma lui am uitat și valo­rile pe care el le repre­zenta. De departe, n‐a mai putut să ne fie călă­uză. Nu pen­tru că el […]Războiul cu urșii

Sta­tul român a decis să rezolve pro­ble­mele cu urșii, tot mai des sem­na­late în ultima vreme: 140 de urși vor fi vânați. Pri­lej de nemul­țu­mire pen­tru o parte din­tre români care n‐au ezi­tat să își mani­feste dez­a­cor­dul cu această deci­zie. Este de par­tea lor ade­vă­rul sau de par­tea auto­ri­tă­ți­lor? Ori poate că ade­vă­rul e undeva în altă parte, […]Conversație despre bun simț

O întâm­plare apa­rent banală mi‐a pri­le­juit un moment de reflec­ție asu­pra nesim­ți­rii. Pe care o resimt în con­ti­nuă creș­tere în jurul meu, cu fie­care zi care trece. Une­ori mă auto­li­niș­tesc spunându‐mi că, desi­gur, mi se pare. Alte­ori însă opti­mis­mul mă pără­sește. La sală – un loc unde nu toc­mai abi­li­tă­țile inte­lec­tu­ale sunt cele pe care le […]Pentru iubitorii pădurilor virgine

Pen­tru că subiec­tul e foarte dez­bă­tut și foarte fier­binte, pen­tru că multă lume zice că e inte­re­sată de soarta pădu­ri­lor vir­gine, pen­tru că am câteva cunoș­tințe de IT pe care le‐am putut pune la treabă și pen­tru că am fost dis­pus să sacri­fic o zi de muncă în folo­sul vos­tru, am făcut o hartă inte­rac­tivă a pădu­ri­lor vir­gine pro­puse de […]Încă 4.000 de hectare de păduri virgine

Pro­ba­bil că cei mai mulți nu știu că Româ­nia e pe cale să‐și îmbo­gă­țească cata­lo­gul de păduri vir­gine și cva­si­vir­gine cu încă 4.000 de hec­tare. Și pro­ba­bil că și mai puțini își ima­gi­nează cine a iden­ti­fi­cat și pro­pus aceste păduri pen­tru inclu­de­rea în cata­log. Nu e vreun ONG. Nu sunt ăia care se bat cu pum­nul în piept […]