Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
5 metode ca să aperi pădurile

Dragă iubi­to­rule de pădure, așa cum ți-am mai spus și cu alte pri­le­juri, mă bucur că de la o vreme te-ai tre­zit din letar­gie și ești gata să mili­tezi pen­tru lucru­rile impor­tante din țara asta. Iar pădu­rile sunt cu sigu­ranță prin­tre ele, căci cali­ta­tea vie­ții noas­tre, a tutu­ror, depinde în mare măsură de felul în care știm […]Se închide Inspectorul Pădurilor?

E o ade­vă­rată buli­bă­șe­ală pe inter­net în legă­tură cu Inspec­to­rul Pădu­ri­lor. Minis­te­rul pădu­ri­lor și ape­lor a anun­țat nere­guli ale con­trac­tu­lui cu Indaco și inten­ția de a închide tem­po­rar apli­ca­ția până la cla­ri­fi­ca­rea lucru­ri­lor. Lumea a reac­țio­nat, acu­zând PSD că vrea să ascundă fur­tu­rile de lemn și ară­tând cu dege­tul spre minis­ter. Minis­te­rul se apără și zice că nu asta […]Făină dobrogeană cu măciniș integral

Am rămas dator cu poves­tea unei ture pe bici­clete de prin luna mai des­pre care îmi tot pro­mit că voi con­semna câteva vorbe, dar zilele au tre­cut iute și uite că sunt două luni de când mă tot duc cu vorba pe mine însumi. Nu de alta, dar a fost o zi memo­ra­bilă de peda­lat prin natură, […]Limitele care ne definesc

Fie­care urcuș pe munte are isto­ria lui, une­ori mai banală, alte­ori mai spec­ta­cu­loasă. Și câteo­dată ceea ce face spec­ta­cu­loasă ascen­siu­nea nu ține nea­pă­rat de tra­seul ales, ci mai degrabă de cei care-și întâl­nesc pro­pri­ile limite și îndrăz­nesc să și le depă­șească. Nu vă gră­biți să con­clu­zio­nați că vă voi spune o poveste des­pre recor­duri – limi­tele […]Cine taie ilegal pădurile?

Aproape în fie­care zi apar pe inter­net felu­rite foto­gra­fii cu tăieri în pădu­rile montane, unele relu­ate de nenu­mă­rate ori, pur­tând ală­turi de ele mesa­jele indig­nă­rii, revol­tei sau dez­a­mă­gi­rii celor care le pos­tează. Și aproape inva­ri­a­bil nemul­țu­mi­rea se îndreaptă spre sta­tul român și repre­zen­tan­ții săi, cărora li se repro­șează că nu fac nimic să oprească tăie­rile […]Meniu