Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Încă un pas

Mă gân­deam cu puțin timp în urmă că de câțiva ani sunt din ce în ce mai dez­a­mă­git de noi toți – mul­ți­mea indi­vi­zi­lor care alcă­tuim ome­ni­rea – și tot mai scep­tic în pri­vința posi­bi­lei noas­tre evo­lu­ții. Vii­to­rul se închide în fața gân­du­ri­lor mele și nu văd drum îna­inte, doar cărări lătu­ral­nice care nu duc […]Povestitorul

Sâm­bătă după-masă, hoi­nă­rind prin oraș cu niște pri­e­teni în cău­ta­rea unui res­ta­u­rant cu aer con­di­țio­nat, am ajuns la Căr­tu­rești, pe bule­vard. E un loc minu­nat, unde și Car­men și eu ne lăsăm pier­duți tim­pu­lui une­ori, prađă căr­ți­lor, fil­me­lor și muzi­cii. Dar nu des­pre Căr­tu­rești vreau să vă poves­tesc acum – deși poate s-ar cuveni să pome­nesc […]Exercițiu de iubire

Există două șabloane de ima­gine a Româ­niei și a româ­ni­lor și pe ambele le con­si­der în egală măsură false: Româ­nia per­fectă și Româ­nia defectă. Pri­mul e cel în care româ­nul e cel mai deș­tept, cel mai ospi­ta­lier, cel mai fru­mos, iar Româ­nia este lea­gă­nul civi­li­za­ției euro­pene, așe­zat nefe­ri­cit în calea năvă­li­to­ri­lor, la inter­sec­ția unor mari impe­rii cotro­pi­toare. Pe scurt: […]Fericirea ca deziderat

Au tre­cut peste noi săr­bă­to­rile de iarnă, Cră­ciun, Reve­lion, sfân­tul Vasile, sfân­tul Ion, Bobo­teaza… Cei­lalți ne-au făcut urări și ne-au dorit să fim feri­ciți. Alții ne-au între­bat dacă sun­tem, iar alții ne-au căi­nat că n-am fi fost atât de feri­ciți pe cât am fi meri­tat. Atât de des mi-a fost adre­sat cuvân­tul feri­cire în chip […]Un certain regard

Ideea unui film des­pre căde­rea comu­nis­mu­lui nu era toc­mai atrac­tivă pen­tru mine. Într-un fel m-am sătu­rat să tot aud ace­leași fraze goale de con­ți­nut des­pre eroi, des­pre tero­riști, des­pre cum s-a furat revo­lu­ția, des­pre cum nici n-ar fi fost revo­lu­ție, ci o mane­vră rusească. Și așa mai departe. Toată lumea știe pe de rost toate pros­ti­ile […]Meniu