Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Povestitorul

Sâm­bătă după‐masă, hoi­nă­rind prin oraș cu niște pri­e­teni în cău­ta­rea unui res­ta­u­rant cu aer con­di­țio­nat, am ajuns la Căr­tu­rești, pe bule­vard. E un loc minu­nat, unde și Car­men și eu ne lăsăm pier­duți tim­pu­lui une­ori, prađă căr­ți­lor, fil­me­lor și muzi­cii. Dar nu des­pre Căr­tu­rești vreau să vă poves­tesc acum – deși poate s‐ar cuveni să pome­nesc […]Exercițiu de iubire

Există două șabloane de ima­gine a Româ­niei și a româ­ni­lor și pe ambele le con­si­der în egală măsură false: Româ­nia per­fectă și Româ­nia defectă. Pri­mul e cel în care româ­nul e cel mai deș­tept, cel mai ospi­ta­lier, cel mai fru­mos, iar Româ­nia este lea­gă­nul civi­li­za­ției euro­pene, așe­zat nefe­ri­cit în calea năvă­li­to­ri­lor, la inter­sec­ția unor mari impe­rii cotro­pi­toare. Pe scurt: […]Fericirea ca deziderat

Au tre­cut peste noi săr­bă­to­rile de iarnă, Cră­ciun, Reve­lion, sfân­tul Vasile, sfân­tul Ion, Bobo­teaza… Cei­lalți ne‐au făcut urări și ne‐au dorit să fim feri­ciți. Alții ne‐au între­bat dacă sun­tem, iar alții ne‐au căi­nat că n‐am fi fost atât de feri­ciți pe cât am fi meri­tat. Atât de des mi‐a fost adre­sat cuvân­tul feri­cire în chip […]Un certain regard

Ideea unui film des­pre căde­rea comu­nis­mu­lui nu era toc­mai atrac­tivă pen­tru mine. Într‐un fel m‐am sătu­rat să tot aud ace­leași fraze goale de con­ți­nut des­pre eroi, des­pre tero­riști, des­pre cum s‐a furat revo­lu­ția, des­pre cum nici n‐ar fi fost revo­lu­ție, ci o mane­vră rusească. Și așa mai departe. Toată lumea știe pe de rost toate pros­ti­ile […]Fluturi în stomac

M‐am tot plâns pe la toată lumea cât de proastă e muzica din ultima vreme și nu am să‐mi iau vorba îna­poi – chiar așa e, e de ajuns să petreci zece minute pe orice canal TV de muzică ca să devină clar cum se pro­mo­vează non‐valoarea. În seara asta însă mi‐am dat seama că s‐ar putea […]Meniu