Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Whatever works, Ebenezer

Sunt oame­nii esen­ți­al­mente buni sau răi? Sun­tem în gene­ral încli­nați spre bună­tate, dar dete­ri­o­ra­rea rela­ți­i­lor soci­ale, lăco­mia și lipsa de edu­ca­ție ne‐au dus spre pier­za­nie și am deve­nit mai răi decât sun­tem în esența noas­tră? Sau de fapt sun­tem răi prin natură și doar o edu­ca­ție strictă, bazată pe argu­men­tum baculi­num, ne face să fim cât […]Mai bine decât

Ne apro­piem tot mai mult de 22 decem­brie, când vom ani­versa tre­ce­rea a 21 de ani de la revo­lu­ție, cu unul mai mult decât cei din pro­fe­ția bru­ca­ni­ană. Dacă nu vă place cuvân­tul revo­lu­ție înlocuiți‐l cu alt­ceva – nici mie nu mi se pare foarte potri­vit, dar n‐am găsit unul mai inspi­rat. Regula lui Bru­can era […]I’ll be what I am

Don’t know what I will, but until I will find meA girl that will stay and won’t play games behind me,I’ll be what I am, a soli­tary man…Soli­tary man – Joh­nny Cash “Moar­tea e un feno­men sim­plu în natură, doar oame­nii o fac să pară îngro­zi­toare”. Așa des­chide Marin Preda poves­tea din “Cel mai iubit din­tre pămân­teni”. Și replica asta are […]Istorie

În ulti­mii ani am un inte­res tot mai mare pen­tru isto­rie în toate aspec­tele sale: poli­tică, soci­e­tate, cul­tură. Și asta pen­tru că încerc să găsesc firul logic al dezvol­tă­rii umane, ide­ile și con­cep­tele esen­ți­ale care au călă­u­zit fie­care epocă isto­rică, în spe­ranța ascunsă că voi găsi locul, momen­tul, con­tex­tul în care am deviat defi­ni­tiv spre […]Cel care te urăște, cel care te iubește

Mă întreb une­ori de unde vine dorința nestă­vi­lită a unor oameni pen­tru câștig. Adună averi peste averi, vor din ce în ce mai mult și doar pen­tru ei. Pare să fie legea fun­damen­tală a zilei de azi: orice com­pa­nie vrea să cre­ască, să pro­ducă mai mult pro­fit pen­tru acțio­na­rii ei. Dar nu putem să creș­tem toți, nu […]