Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Pădurea și amenzile silvice

Unul din­tre subiec­tele intens dez­bă­tute pe inter­net în zilele din urmă este cel al amen­zi­lor sil­vice, iar moti­vul aces­tui subit inte­res este fap­tul că toc­mai au fost modi­fi­cate printr‐o lege dată de par­la­ment. Și, cum șade bine ori­că­rei dez­ba­teri publice, opi­ni­ile sunt împăr­țite. Unii spun că modi­fi­că­rile sunt bune și că ele corec­tează niște excese – […]Revoluția pădurarilor

Pro­ba­bil că ați aflat deja: în Argeș s‐a ajuns la focuri de armă într‐un caz de furt de lemne din pădure. Jan­dar­mii i‐au suprins pe hoți, au fost ata­cați cu topoare și au tre­buit să ripos­teze cu armele din dotare. Bine că au avut cu ce. În situ­a­ții din astea ajungi să te gân­dești dacă […]5 metode ca să aperi pădurile

Dragă iubi­to­rule de pădure, așa cum ți‐am mai spus și cu alte pri­le­juri, mă bucur că de la o vreme te‐ai tre­zit din letar­gie și ești gata să mili­tezi pen­tru lucru­rile impor­tante din țara asta. Iar pădu­rile sunt cu sigu­ranță prin­tre ele, căci cali­ta­tea vie­ții noas­tre, a tutu­ror, depinde în mare măsură de felul în care știm […]Se închide Inspectorul Pădurilor?

E o ade­vă­rată buli­bă­șe­ală pe inter­net în legă­tură cu Inspec­to­rul Pădu­ri­lor. Minis­te­rul pădu­ri­lor și ape­lor a anun­țat nere­guli ale con­trac­tu­lui cu Indaco și inten­ția de a închide tem­po­rar apli­ca­ția până la cla­ri­fi­ca­rea lucru­ri­lor. Lumea a reac­țio­nat, acu­zând PSD că vrea să ascundă fur­tu­rile de lemn și ară­tând cu dege­tul spre minis­ter. Minis­te­rul se apără și zice că nu asta […]Făină dobrogeană cu măciniș integral

Am rămas dator cu poves­tea unei ture pe bici­clete de prin luna mai des­pre care îmi tot pro­mit că voi con­semna câteva vorbe, dar zilele au tre­cut iute și uite că sunt două luni de când mă tot duc cu vorba pe mine însumi. Nu de alta, dar a fost o zi memo­ra­bilă de peda­lat prin natură, […]Meniu