Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Limitele care ne definesc

Fie­care urcuș pe munte are isto­ria lui, une­ori mai banală, alte­ori mai spec­ta­cu­loasă. Și câteo­dată ceea ce face spec­ta­cu­loasă ascen­siu­nea nu ține nea­pă­rat de tra­seul ales, ci mai degrabă de cei care‐și întâl­nesc pro­pri­ile limite și îndrăz­nesc să și le depă­șească. Nu vă gră­biți să con­clu­zio­nați că vă voi spune o poveste des­pre recor­duri – limi­tele […]Cine taie ilegal pădurile?

Aproape în fie­care zi apar pe inter­net felu­rite foto­gra­fii cu tăieri în pădu­rile montane, unele relu­ate de nenu­mă­rate ori, pur­tând ală­turi de ele mesa­jele indig­nă­rii, revol­tei sau dez­a­mă­gi­rii celor care le pos­tează. Și aproape inva­ri­a­bil nemul­țu­mi­rea se îndreaptă spre sta­tul român și repre­zen­tan­ții săi, cărora li se repro­șează că nu fac nimic să oprească tăie­rile […]Alături de Iohannis, să susținem PSD

Diseară cică o să fie miting în oraș. Mă întreb dacă o să se strângă măcar 100 de oameni, ținând cont de căl­du­rile din ultima vreme, de fap­tul că au înce­put vacan­țele și de lipsa unei mize foarte pre­sante. Știu, unii sunt scan­da­li­zați de tot ce se întâm­plă pe scena poli­tică, de pres­ta­ția PSD care și‐a dărâ­mat […]Pădurile virgine de la Vidraru

Vă mai adu­ceți aminte de poves­tea cu camio­nul oprit de Agent Green la Vidraru des­pre care au spus că e lemn tăiat din pădu­rile vir­gine? Pre­cis știți pen­tru că a vuit tot inter­ne­tul des­pre poves­tea asta. Și, dacă memo­ria nu v‐a lăsat, vă amin­tiți și că camio­nul s‐a dove­dit a trans­porta în mod legal niște lemn exploa­tat în […]Chiar vrem să oprim tăierile?

V‐am poves­tit zilele tre­cute des­pre pădu­rile vir­gine din Româ­nia care sunt minu­nate, dar nu chiar așa de multe și de vir­gine cum își închi­puie unii. Totuși ceva‐ceva există și asta e un lucru bun, ca să mai știm și noi cum arată natura atunci când noi nu ne băgăm nasul. Vă pro­pun însă să facem o incur­siune […]Meniu