Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Un munte de cașcaval

Îmi amin­tesc că pe vre­mea când eram copil, acum foarte mulți ani în urmă, atât de mulți că nici nu vreau să spun câți, îmi plă­cea des­tul de mult caș­ca­va­lul Pen­te­leu. Și cum denu­mi­rea lui era stră­ină de uni­ver­sul urban al copi­lă­riei mele, am întrebat‐o pe mama ce e Pen­te­leu. Maică‐mea, prinsă cu oarece tre­buri ale […]Chiar avem păduri virgine?

Se vor­bește intens în ultima vreme des­pre păduri vir­gine și des­pre fap­tul că am avea în Româ­nia două tre­imi din ceea ce a mai rămas nea­tins în Europa. Ceea ce e de bine, nu‐i așa? E genul ăla de lucruri cu care ne mân­drim, deși n‐am con­tri­buit cu nimic la ele, cum sunt copiii olim­pici sau spor­ti­vii români. […]Aspiratoare de femei

Orice băr­bat din lumea asta cunoaște un ade­văr sim­plu: mași­nile scumpe sunt ade­vă­rate aspi­ra­toare de femei. Dar dacă vine vorba des­pre moti­vul pen­tru care această teo­rie func­țio­nează, tre­buie să recu­noaș­tem că încă nu s‐a ajuns la un con­sens bine fun­damen­tat din punct de vedere ști­in­ți­fic. Unii cred că feme­ile sunt proaste și cad ușor în […]Spre Ortodoxistan

De la o gru­pare de indi­vizi cu min­țile nițel rătă­cite, Coa­li­ția pen­tru Fami­lie tinde să devină un fel de Al Qaida a orto­do­xiei româ­nești. Ide­ile și acțiu­nile lor devin cu fie­care zi tot mai îngri­jo­ră­toare, cu atât mai mult cu cât – chiar dacă sunt mino­ri­tari – sunt des­tul de orga­ni­zați și soli­dari. Cei­lalți, cei care nu […]Săraca fată bogată

Lumea întreagă e cu ochii pe cuplul pre­zi­den­țial ame­ri­can, pân­dind fie­care pri­vire arun­cată pe furiș, fie­care gest necon­tro­lat, fie­care semn al gra­du­lui de armo­nie din această căs­ni­cie. Toți vor să știe dacă "cel mai puter­nic om al pla­ne­tei" are sau nu difi­cul­tăți matri­mo­ni­ale cu prima doamnă a Ame­ri­cii. Un subiect mai degrabă tragi‐comic, aș zice. Iar apa­ren­țele […]Meniu