Mă­riți nive­lul de de­ta­liu (fa­ceți zoom) pen­tru a ve­dea po­li­goa­nele cu pă­du­rile vir­gine ale pro­iec­tu­lui. Su­pra­fe­țele cu al­bas­tru sunt pă­duri vir­gine și cva­si­vir­gine care au fost deja in­clude în catalog.

Cri­te­ri­ile care tre­buie în­de­pli­nite pen­tru ca o pă­dure să fie de­cla­rată vir­gină sau cva­si­vir­gină (tre­buie în­de­pli­nite în to­ta­li­ta­tea lor):

Păduri virgine

De­fi­ni­ție: Pă­du­rea vir­gină este acea pă­dure care s‑a for­mat şi dezvol­tat ex­clu­siv sub acţiu­nea fac­to­ri­lor na­tu­rali şi în care pro­ce­sele eco­sis­te­mice în di­na­mica lor se pro­duc fără nici o in­flu­enţă an­tro­pică di­rectă sau in­di­rectă.

Cri­te­riul 1: Na­tu­ra­li­ta­tea
In­di­ca­tori:
1.1. Com­po­zi­ţie şi dis­tri­bu­ţie na­tu­rală a spe­ci­i­lor com­po­nente.
1.2. Pre­zenţa unor struc­turi com­plexe stra­ti­fi­cate în plan ver­ti­cal şi mo­zai­cat în plan ori­zon­tal, fi­ind evi­dentă tex­tura spe­ci­fică con­sti­tu­ită din faze de dezvol­tare — re­ge­ne­rare, ti­ne­reţe, maturitate/ op­ti­mală, terminală/ bă­trâ­neţe, dez­a­gre­gare.
1.3. Bi­o­di­ver­si­tate ac­cen­tu­ată, in­clu­siv sub ra­por­tul di­men­siu­ni­lor şi vâr­stei ar­bo­ri­lor, unii din­tre aceş­tia având vâr­ste apro­pi­ate de li­mita lon­ge­vi­tă­ţii fi­zi­o­lo­gice. Frec­vent, struc­tură plu­rienă şi re­la­tiv plu­rienă.
1.4. Lipsa in­ter­venţi­i­lor sil­vi­cul­tu­rale şi a ce­lor­lalte ac­ti­vi­tăţi an­tro­pice, in­clu­siv a pă­şu­na­tu­lui do­mes­tic. Nu se ad­mit cioate.
1.5. Pre­zenţa frec­ventă a lem­nu­lui mort pe pi­cior şi la sol, aflat în di­fe­rite sta­dii de des­com­pu­nere.
1.6. Con­sis­tenţă (in­di­cele de în­chi­dere a co­ro­na­men­tu­lui) na­tu­rală, adec­vată con­di­ţi­i­lor sta­ţio­nale, va­ri­a­bilă în ra­port cu faza de dezvol­tare. În con­di­ţii sta­ţio­nale pre­care con­sis­tenţa este mult su­bu­ni­tară (Mo­li­diş de stân­că­rie cal­ca­roasă, Mo­li­diş cu Po­ly­tri­chum ş.a.).
1.7. Sol neal­te­rat (cu ex­ce­pţia ero­ziu­nii pro­duse na­tu­ral).
1.8. Ab­senţa dru­mu­ri­lor şi con­stru­cţi­i­lor în pă­dure, cu ex­ce­pţia unei in­fras­truc­turi ne­ce­sare ma­na­ge­men­tu­lui de cer­ce­tare şti­inţi­fică şi a unor tra­see te­ma­tice şi/sau tu­ris­tice, pre­cum şi pi­che­ta­rea li­mi­te­lor ame­na­jis­tice.
1.9. Ac­ce­si­bi­li­tate di­fi­cilă sau restricţionată

Cri­te­riul 2: Mă­ri­mea su­pra­feţei şi li­mite
In­di­ca­tori:
2.1. Mă­ri­mea su­pra­feţei pă­du­ri­lor vir­gine (an­sam­blul uni­tă­ţi­lor ame­na­jis­tice) va fi de cel pu­ţin 20 de hec­tare (fără frag­men­tele care nu co­res­pund cri­te­ri­i­lor de se­le­cţie), cu ex­ce­pţia eco­sis­te­me­lor rare şi de mare in­te­res eco­lo­gic (eco­sis­teme cu Pi­nus cem­bra, eco­sis­teme uni­cat din Delta Du­nă­rii şi multe al­tele) pen­tru care su­pra­faţa mi­nimă va fi de 10 hec­tare. Eco­sis­te­mele rare şi de mare in­te­res eco­lo­gic vor fi în­con­ju­rate de zone tam­pon de pro­te­cţie.
2.2. Dis­pu­nere con­ti­nuă (com­pactă) a pă­du­rii, ast­fel în­cât să se asi­gure au­to­re­gla­rea şi per­pe­tu­a­rea eco­sis­te­mu­lui.
2.3. Li­mite na­tu­rale (culmi, văi, pâraie, li­ziera pă­du­rii ş.a.), ast­fel în­cât pă­du­rii se­lec­tate să i se asi­gure sta­bi­li­tate la acţiu­nea fac­to­ri­lor ex­terni, fără ca aceste li­mite să se su­pra­pună în mod obli­ga­to­riu cu li­mi­tele par­ce­lare.
2.4. Se pot in­clude şi even­tu­ale su­pra­feţe care nu co­res­pund cri­te­ri­i­lor de se­le­cţie, fără ca aceste su­pra­feţe să de­pă­şească 10–15% din su­pra­faţa to­tală a ar­bo­re­tu­ri­lor care în­de­pli­nesc con­di­ţi­ile de se­le­cţie.
2.5. Frec­vent, con­fi­gu­ra­ţie frămân­tată a su­pra­feţei te­re­nu­lui (ca­u­zată de an­tre­na­rea so­lu­lui din ju­rul ră­dă­ci­ni­lor prin­ci­pale ale ar­bo­ri­lor mari, do­bo­râţi natural).

Păduri cvasivirgine

De­fi­ni­ţie: Pă­du­rea cva­si­vir­gină este pă­du­rea vir­gină din tre­cut, care, în­tre timp, a su­fe­rit mo­di­fi­cări an­tro­pice ob­ser­va­bile, ne­sem­ni­fi­ca­tive asu­pra struc­tu­rii, sta­ţiu­nii şi pro­ce­se­lor eco­sis­te­mice.

Cri­te­riul 1: Na­tu­ra­li­ta­tea
In­di­ca­tori:
1.1. Com­po­zi­ţie şi dis­tri­bu­ţie na­tu­rală a spe­ci­i­lor com­po­nente.
1.2. Pre­zenţa unor struc­turi com­plexe stra­ti­fi­cate în plan ver­ti­cal şi mo­zai­cat în plan ori­zon­tal, fi­ind evi­dentă tex­tura spe­ci­fică con­sti­tu­ită din faze de dezvol­tare. Pot lipsi unele faze de dezvol­tare, cu de­o­se­bire faza de dez­a­gre­gare sau faza de re­ge­ne­rare.
1.3. Bi­o­di­ver­si­tate ri­di­cată, in­clu­siv sub ra­por­tul di­men­siu­ni­lor şi vâr­stei ar­bo­ri­lor, unii din­tre aceş­tia având ele­mente de ar­bo­ret cu vâr­ste de peste 150 de ani. Frec­vent, struc­tură plu­rienă şi re­la­tiv plu­rienă.
1.4. Lipsa in­ter­venţi­i­lor sil­vi­cul­tu­rale în ul­tima pe­ri­oadă de 30 de ani. Se ad­mit cel mult 5 cioate vechi la hec­tar, având di­a­me­tre de peste 15 cm, aflate în di­fe­rite sta­dii de des­com­pu­nere.
1.5. Pre­zenţa lem­nu­lui mort pe pi­cior şi la sol, aflat în di­fe­rite sta­dii de des­com­pu­nere.
1.6. Con­sis­tenţă — in­di­cele de în­chi­dere a co­ro­na­men­tu­lui — na­tu­rală sau apro­pi­ată de aceasta (di­mi­nu­ată cu cel mult 0,2) adec­vată con­di­ţi­i­lor sta­ţio­nale, va­ri­a­bilă în ra­port cu faza de dezvol­tare. În con­di­ţii sta­ţio­nale pre­care con­sis­tenţa este mult su­bu­ni­tară (Mo­li­diş de stân­că­rie cal­ca­roasă, Mo­li­diş cu Po­ly­tri­chum ş.a.).
1.7. Sol neal­te­rat de ero­ziune da­to­rată in­ter­venţi­i­lor an­tro­pice. Se ad­mit dru­muri vechi de ex­ploa­tare, dar aces­tea sunt ne­u­ti­li­zate şi aco­pe­rite în mod na­tu­ral cu li­ti­eră, plan­tule, ar­bu­şti, ar­bori şi/sau plante ier­bo­ase.
1.8. Ab­senţa dru­mu­ri­lor şi con­stru­cţi­i­lor în pă­dure sau exis­tenţa unor dru­muri care nu au fost uti­li­zate în ul­tima pe­ri­oadă de 30 ani. Fac ex­ce­pţie in­fras­truc­tura ma­na­ge­men­tu­lui de cer­ce­tare şti­inţi­fică şi a unor tra­see te­ma­tice şi/sau tu­ris­tice, pre­cum şi pi­che­ta­rea li­mi­te­lor amenajistice.

Cri­te­riul 2: Mă­ri­mea su­pra­feţei şi li­mite
In­di­ca­tori:
2.1. Mă­ri­mea su­pra­feţei pă­du­ri­lor cva­si­vir­gine (an­sam­blul uni­tă­ţi­lor ame­na­jis­tice) va fi de cel pu­ţin 30 de hec­tare (fără frag­men­tele care nu co­res­pund cri­te­ri­i­lor de se­le­cţie), cu ex­ce­pţia eco­sis­te­me­lor rare şi de mare in­te­res eco­lo­gic (eco­sis­teme cu Pi­nus cem­bra, eco­sis­teme uni­cat din Delta Du­nă­rii şi multe al­tele) pen­tru care su­pra­faţa mi­nimă va fi de 10 hec­tare. Eco­sis­te­mele rare şi de mare in­te­res eco­lo­gic vor fi în­con­ju­rate de zone tam­pon de pro­te­cţie.
2.2. Dis­pu­nere con­ti­nuă (com­pactă) a pă­du­rii, ast­fel în­cât să se asi­gure au­to­re­gla­rea şi per­pe­tu­a­rea eco­sis­te­mu­lui.
2.3. Li­mite na­tu­rale (culmi, văi, pâraie, li­ziera pă­du­rii ş.a.), ast­fel în­cât pă­du­rii se­lec­tate să i se asi­gure sta­bi­li­tate la acţiu­nea fac­to­ri­lor ex­terni, fără ca aceste li­mite să se su­pra­pună în mod obli­ga­to­riu cu li­mi­tele par­ce­lare. Pă­du­rea cva­si­vir­gină poate fi măr­gi­nită şi de li­mite ar­ti­fi­ci­ale: dru­muri per­ma­nente, cu­loare pen­tru li­nii de îna­ltă ten­siune sau alte uti­li­tăţi, li­nii par­ce­lare des­chise, căi fe­rate ş.a.
2.4. Su­pra­feţele care nu co­res­pund cri­te­ri­u­lui de na­tu­ra­li­tate (cri­te­riul 1) nu pot de­păşi 15% din su­pra­faţa to­tală a ar­bo­re­tu­ri­lor care în­de­pli­nesc cri­te­ri­ile de se­le­cţie.
2.5. Frec­vent, con­fi­gu­ra­ţie frămân­tată a su­pra­feţei te­re­nu­lui (ca­u­zată de an­tre­na­rea so­lu­lui din ju­rul ră­dă­ci­ni­lor prin­ci­pale ale ar­bo­ri­lor mari, do­bo­râţi natural).