Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cum păzim pădurile

Des­pre paza pă­du­ri­lor, tă­ieri ile­gale, pă­du­rari agre­sați și ar­mată. Cum tre­cem de la sce­na­rii fan­te­ziste la so­lu­ții re­ale și efi­ciente care să dea re­zul­tate pe ter­men lung.Adevărul despre exploatarea pădurilor

Se vor­bește mult des­pre ex­ploa­ta­rea pă­du­ri­lor și des­pre in­ven­ta­rul fo­res­tier na­țio­nal zi­lele as­tea. So­ci­e­ta­tea e în­gri­jo­rată de cei 20 de mi­li­oane de mc tă­i­ați ile­gal. Unii spun că sunt erori de cal­cul sta­tis­tic. Că nu e ca­zul să ne în­gri­jo­răm. La noi nu se fură. Rom­silva ne vor­bește de doar 30.000 mc fu­rați din pă­dure. […]Cum să ne apărăm țara

În ziua de azi Ro­mâ­nia are o ar­mată pro­fe­si­o­nistă. Cel pu­țin pe hâr­tie așa stau lu­cru­rile. Avem sol­dați plătiți des­tul de bine, se pare, ca să ne asi­gure in­te­gri­ta­tea ță­rii. Cât de bine do­tați sunt? Păi nu prea cine știe ce, mai ales dacă so­co­tim unde a ajuns azi teh­no­lo­gia. Dar vorba e că nu […]Procedura pentru mistreți contravenienți

Doi soți și-au dis­trus ma­șina pe A2 după ce au lo­vit în plin, noap­tea, niște mis­treți. Șo­cați de în­tâm­plare, cu ma­șina ava­ri­ată se­rios, au su­nat la po­li­ție și li s‑a spus că tre­buie să aducă la sec­ție auto­mo­bi­lul ava­riat pen­tru con­sta­tări. Doar că auto­mo­bi­lul nu mai func­ționa și tre­buia trac­tat, ei erau șo­cați de spaima […]IT. Profesie sau hobby?

Ar tre­bui sau nu să îți ur­mezi pa­siu­nile până când le trans­formi în pro­fe­sie? Unii zic că da, pen­tru că doar așa îți vei face cu plă­cere munca în fi­e­care zi. Căci ce poate fi mai dezi­ra­bil de­cât să te duci în fi­e­care zi la muncă fre­donând un cân­te­cel de bu­cu­rie că vei face ia­răși […]În fiecare lună pe Mont Blanc

În fi­e­care lună urc pe Mont Blanc. E o pro­vo­care pe care mi-am propus‑o cu ceva timp în urmă și de care în­cerc să mă țin. Până acum am re­u­șit. Ur­mez un tra­seu lung, care por­nește de la nive­lul mă­rii, deci as­cen­siu­nea este de 4.800 me­tri, iar ur­cu­șul îmi ia exact opt ore. O să […]1000 de zile în Romsilva (III)

Ar­ti­co­lele mele des­pre Rom­silva pro­duc re­ac­ții. Foarte bine, asta era și in­ten­ția. Mai multe voci mi-au re­pro­șat as­pri­mea to­nu­lui. Unii chiar au zis că am ui­tat că mi‑a fost bine cât am fost în con­si­liul de ad­mi­nis­tra­ție și acum îmi de­mon­strez ne­re­cu­noș­tința lo­vind în re­gie. Mi s‑a mai re­pro­șat că dis­trug ima­gi­nea Rom­silva atunci când […]1000 de zile în Romsilva (II)

Sil­vi­cul­tura este o co­ra­bie în de­rivă și asta nu de azi, de ieri, ci de acum 30 de ani. Di­verse per­so­naje au râv­nit să ajungă la con­du­ce­rea ei, dar nici unul din­tre ele nu a avut min­tea și pu­te­rea de a se ri­dica la nive­lul unui ade­vă­rat li­der. Mai toți s‑au mul­țu­mit să fie ma­rio­nete […]Cât lemn dau pădurile României?

Pe scurt, pen­tru cei care n‑au răb­dare să ci­tească: anul tre­cut s‑a fi­na­li­zat al doi­lea ci­clu al In­ven­ta­ru­lui Fo­res­tier Na­țio­nal. Două mari con­clu­zii pot fi trase din re­zul­ta­tele aces­tuia. Prima e că pă­du­rea ro­mâ­nească pro­duce mult mai mult lemn de­cât so­co­tim noi atunci când sta­bi­lim co­tele anu­ale de tă­iere. Cu alte cu­vinte, am pu­tea tăia […]1000 de zile în Romsilva (I)

Acesta este pri­mul epi­sod al unei se­rii mai lungi de ar­ti­cole des­pre pe­ri­oada în care am fost mem­bru al Con­si­li­u­lui de Ad­mi­nis­tra­ție al Rom­silva. Am de gând să îm­păr­tă­șesc din ex­pe­rien­țele aces­tei pe­ri­oade, să-mi ex­pun con­clu­zi­ile per­so­nale des­pre si­tu­a­ția re­giei și — pe plan mai larg — a sil­vi­cul­tu­rii ro­mâ­nești. Nu am pre­ten­ția de a […]Meniu