Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
IT. Profesie sau hobby?

Ar tre­bui sau nu să îți urmezi pasiu­nile până când le trans­formi în pro­fe­sie? Unii zic că da, pen­tru că doar așa îți vei face cu plă­cere munca în fie­care zi. Căci ce poate fi mai dezi­ra­bil decât să te duci în fie­care zi la muncă fre­donând un cân­te­cel de bucu­rie că vei face iarăși […]În fiecare lună pe Mont Blanc

În fie­care lună urc pe Mont Blanc. E o pro­vo­care pe care mi‐am propus‐o cu ceva timp în urmă și de care încerc să mă țin. Până acum am reu­șit. Urmez un tra­seu lung, care por­nește de la nive­lul mării, deci ascen­siu­nea este de 4.800 metri, iar urcu­șul îmi ia exact opt ore. O să spu­neți că […]1000 de zile în Romsilva (III)

Arti­co­lele mele des­pre Rom­silva pro­duc reac­ții. Foarte bine, asta era și inten­ția. Mai multe voci mi‐au repro­șat aspri­mea tonu­lui. Unii chiar au zis că am uitat că mi‐a fost bine cât am fost în con­si­liul de admi­nis­tra­ție și acum îmi demon­strez nere­cu­noș­tința lovind în regie. Mi s‐a mai repro­șat că dis­trug ima­gi­nea Rom­silva atunci când […]1000 de zile în Romsilva (II)

Sil­vi­cul­tura este o cora­bie în derivă și asta nu de azi, de ieri, ci de acum 30 de ani. Diverse per­so­naje au râv­nit să ajungă la con­du­ce­rea ei, dar nici unul din­tre ele nu a avut min­tea și pute­rea de a se ridica la nive­lul unui ade­vă­rat lider. Mai toți s‐au mul­țu­mit să fie mario­nete mai mult sau […]Cât lemn dau pădurile României?

Pe scurt, pen­tru cei care n‐au răb­dare să citească: anul tre­cut s‐a fina­li­zat al doi­lea ciclu al Inven­ta­ru­lui Fores­tier Națio­nal. Două mari con­clu­zii pot fi trase din rezul­ta­tele aces­tuia. Prima e că pădu­rea româ­nească pro­duce mult mai mult lemn decât soco­tim noi atunci când sta­bi­lim cotele anu­ale de tăiere. Cu alte cuvinte, am putea tăia cel […]Meniu