Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Distanța de la noi la știință

Aven­tura lui Do­nald Trump se în­cheie în zi­lele ur­mă­toare, din pă­cate nu fără o ul­timă de­mon­stra­ție a in­a­dec­vă­rii aces­tui per­so­naj în pos­tura de pre­șe­dinte al uneia din­tre cele mai pu­ter­nice na­țiuni. Sce­nele la care am asis­tat cu to­ții au fost din do­me­niul ini­ma­gi­na­bi­lu­lui pen­tru mulți, prin­tre care mă in­clud și pe mine. Era greu de […]IT. Profesie sau hobby?

Ar tre­bui sau nu să îți ur­mezi pa­siu­nile până când le trans­formi în pro­fe­sie? Unii zic că da, pen­tru că doar așa îți vei face cu plă­cere munca în fi­e­care zi. Căci ce poate fi mai dezi­ra­bil de­cât să te duci în fi­e­care zi la muncă fre­donând un cân­te­cel de bu­cu­rie că vei face iarăși […]În fiecare lună pe Mont Blanc

În fi­e­care lună urc pe Mont Blanc. E o pro­vo­care pe care mi-am propus‑o cu ceva timp în urmă și de care în­cerc să mă țin. Până acum am re­u­șit. Ur­mez un tra­seu lung, care por­nește de la nive­lul mă­rii, deci as­cen­siu­nea este de 4.800 me­tri, iar ur­cu­șul îmi ia exact opt ore. O să […]În inima României

Măr­tu­ri­sesc că am avut aș­tep­tări mai mari de la anul cen­te­na­ru­lui ro­mâ­nesc. Nu știu ce anume m‑aș fi aș­tep­tat să văd, dar cu si­gu­ranță aș fi vrut să sim­țim cu to­ții un pic de bu­cu­rie pen­tru ani­ver­sa­rea noas­tră, ames­te­cată cu ceva mai multă res­pon­sa­bi­li­tate pen­tru ceea ce fa­cem azi și ceea ce plă­nuim pen­tru mâine. […]5 mituri despre slăbit

După doi ani de prac­tică pe pro­priul meu or­ga­nism, cred că sunt în mă­sură să afirm că sunt un ex­pert de ta­lie mondi­ală în nu­tri­ție. Glu­mesc, de­si­gur. Dar câ­teva lu­cruri am în­vă­țat, to­tuși. Prin­tre toate cele care mi-au fost de fo­los (sau nu prea) se nu­mără și câ­teva false mi­turi des­pre slă­bit care cir­culă din […]Muică, suntem neam de slugă

Se apro­pie sfâr­și­tul de an și tot nea­mul ro­mâ­nesc se pre­gă­tește de săr­bă­tori. Iar o să au­zim des­pre zur­gă­lăi și spi­ri­tul Cră­ci­u­nu­lui, iar o să ni se amin­tească să fim buni, să do­năm, să cum­pă­răm, să ne ve­se­lim. Și, ghici ce? chiar așa o să fa­cem. Ni­meni nu se în­ghe­suie să ne amin­tească de un […](In)Competențe parlamentare

De o vreme în­coace ci­tesc tot mai des prin presă des­pre ar­ti­cole și pa­ra­grafe din le­gile date de par­la­men­tul Ro­mâ­niei care sunt de­cla­rate ne­con­sti­tu­țio­nale de CCR. Unii ar zice că e semn bun, uite că in­sti­tu­ția asta își mai face treaba din când în când și nu lasă să fie apli­cate pre­ve­deri care se bat […]România, colonie a occidentului. Pământul.

Există fără în­do­ială un nu­măr su­fi­cient de mare de ro­mâni care îm­păr­tă­șesc ideea că oc­ci­den­tul a trans­for­mat Ro­mâ­nia într‑o co­lo­nie eco­no­mică din care ex­trag tot ce e de va­loare, ex­ploa­tează forța de muncă ieftină și unde își vând pro­du­sele de ca­li­tate proastă ca să facă pro­fi­turi uri­așe. Și că în frun­tea aces­tui atac asu­pra independenței […]Nostalgii comuniste

De fi­e­care dată când vine vorba des­pre vre­mu­rile de di­na­inte de ’89, con­ce­tă­țe­nii mei se îm­part in­e­vi­ta­bil în două mari ta­bere. Cum alt­fel? Căci pe aproape orice su­biect știm să ne în­co­lo­năm dis­ci­pli­nați în spa­tele unor șa­bloane de gân­dire și să le trans­for­măm în ba­ri­cade de pe care ne scui­păm și ne în­ju­răm re­ci­proc. Când […]Regele și‑a făcut datoria

Re­gele și‑a fă­cut da­to­ria. A trăit demn, ară­­­tându-ne me­reu ori­zon­tul unei lumi în care mo­ra­li­ta­tea și buna cu­vi­ință sunt re­pe­rele fi­e­că­rei zile. Is­to­ria l‑a alun­gat din­tre noi și trep­tat l‑am ui­tat. În urma lui am ui­tat și va­lo­rile pe care el le re­pre­zenta. De de­parte, n‑a mai pu­tut să ne fie că­lă­uză. Nu pen­tru că […]