Cred cu tă­rie că, dacă ar tre­bui să ale­gem un slo­gan pen­tru ro­mâni, sin­tagma “Hai­deţi să hai­dem” ar fi cel mai bun can­di­dat sau mă­car în­tre pri­mele trei opţiuni. În fi­e­care zi în ju­rul nos­tru se în­tâm­plă fe­lu­rite lu­cruri aiu­ri­toare, lip­site de orice sens sau doar apa­rent ilo­gice, care te fac să te mi­nu­nezi de iz­vo­rul ne­se­cat de in­ven­ti­vi­tate ames­te­cată cu pros­tie care există în ro­mâni. Pro­ba­bil că această bram­bu­re­ală ori­gi­nală este re­sor­tul care mă îm­pinge şi pe mine să în­cep acest blog, ca să no­tez din când în când ob­ser­va­ţi­ile şi co­men­ta­ri­ile mele des­pre ceea ce mi/ni se întâmplă.

De‑a lun­gul tim­pu­lui sin­tagma “hai­deţi să hai­dem” a mai fost fo­lo­sită în di­verse fo­ru­muri, pa­gini web sau chiar în emi­siuni ra­dio (îmi amin­tesc că Exarhu avea o ast­fel de ru­brică pe la un post de ra­dio). Sunt deci des­tul de mulţi aceia care o per­cep ca po­tri­vită nouă, ro­mâ­ni­lor. Sper să nu rămân mai pre­jos şi să-mi aduc con­tri­bu­ţia per­so­nală la această ar­hivă na­ţio­nală a ori­gi­na­li­tă­ţii, une­ori şme­che­reşti, a românului.

Nu îmi pro­pun un scop anume, dar im­bol­dul de a scrie e mai mare de­cât ar­gu­men­ta­ţia lo­gică. Aşa­dar, în buna tra­di­ţie ro­mâ­nească, hai­deţi să haidem!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.