Transcrip­tul se­lec­tiv al unui schimb de me­saje – no­iem­brie 2008. Recitindu‑l după un timp mi s‑a pă­rut foarte in­te­re­sant și spi­ri­tual. Une­ori, chiar și nouă ni se în­tâm­plă să fim mai sus de­cât noi în­șine. Să nu uit: toți aveam o scuză, ne trau­ma­ti­zase ple­ca­rea din SAPharma.


Alice:

Po­ves­tea zi­lei de azi, așa cum s‑a urzit ea:

Un­deva, can­dva, a exis­tat o fe­meie. Ea n‑a in­trat în tine și to­tuși te lo­cu­iește. N‑ai invitat‑o și to­tuși să­lă­ș­lu­iește acolo. Într‑o zi și‑a ce­rut drep­tu­rile.

Tu ești mâna în­tinsă, ești umbra/prelungirea unui gest. Drep­tul ei de­vine da­to­ria ta. Și pen­tru drep­tul tău de a nu avea drep­tate, ea e gata sa moară. Non-ges­tul tău o va mai omorî un pic. Ges­tul tău o s‑o îm­pace cu lu­mea. Ești un om li­ber; din con­di­ția ta de om li­ber, ea îți oferă po­si­bi­li­ta­tea ale­ge­rii.

O să mă în­trebi ce-ți iese ție la faza asta:

Un­deva, can­dva, a exis­tat un băr­bat. Dacă eu sunt azi ceea ce sunt, e și pen­tru că el a in­trat în mine prin po­veș­tile spuse de stră­bu­ni­cul meu Mir­cea (Mir­ciu sau Mir­ci­ulică cum i se spu­nea). El nu a dat bu­zna în viața mea, dar mi‑a fost cul­ti­vat spi­ri­tul lui și l‑am in­vi­tat și să­lă­ș­luiște ală­turi de­o­po­trivă. De aceea mi se mai în­tam­plă să fac și ges­turi per­fecte.

Mo­rala: Viața e fru­moasă. Te culci seara și tu ca omu’ și te tre­zești di­mi­neața stu­diu de caz.

În Ro­mâ­nia, fe­me­ile au drept de vot din 1923. În Franța, fe­me­ile au drept de vot din 1944. În El­ve­ția, din 1973. Pen­tru toate fe­me­ile din tine. Vo­tează. Pa­re­rea mea.

P.S. Știu că oa­me­ni­lor li se pare mai im­por­tant să plece din Bu­cu­rești de 1 De­cem­brie. Știu că ni­meni nu (mai) vo­tează de dra­gul meu.

Alin:

Când e vo­tul asta?

Bo­gdan:

Pro­blema e că eu tre­buie să plec din Bu­cu­rești ca să pot vota .… și cu vre­mea asta .… văd.

Adrian:

Băi Ali­cuțo, nu vrei să vo­tezi tu pen­tru noi toți? Mă­car așa avem și noi cui să ne plân­gem pen­tru ce iese!!! Da’, fac și eu ca ie­pu­rele: tu vo­tezi sau vrei doar să vezi ce ni se în­tam­plă nouă? Și mai e ceva… eu încă n‑am avut o fe­meie în mine… deci nu in­tru la ca­te­go­ria asta.…nu?

Alice:

Ba nu, dragă, fi­e­care își poartă în sine fe­meia sa (dupa caz, fe­me­ile). Până una-alta, tu ai apă­rut pe lu­mea asta și pe parte fe­me­iască. Cine știe bles­te­mul că­rei stră-stră­bu­nici duci cu tine; e foarte pro­ba­bil să fii avut o stră-stră­bu­nica pa­sio­nală, im­pli­cată, care ar fi vrut, dar n‑a pu­tut. Lu­mea nu în­cepe cu noi și nici nu se ter­mină cu noi.
Eu ori­cum vo­tez. Dar nu asta era ne­a­pă­rat ideea, să vo­tați și voi. Nu aș­tept ni­mic. Erați fe­ri­ci­ții câști­gă­tori ai unui exer­ci­țiu de măr­tu­ri­sire: ce fac, ce cred. Așa­dar, îți mul­tu­mesc că mi-ai ri­di­cat min­gea la fi­leu. Te-ai prins.

So­rin:

Dis­cu­ția de­vine in­te­re­santă. Bles­te­mul pâ­măn­tu­lui, bles­te­mul iu­bi­rii — teme re­bres­ciene în eto­sul ol­te­nesc. Dați‑i ina­inte. Adrian, tu mai pune sub­stanța în re­plici, adică im­plica-te. Alice, spune-ne de ce spui că stră-stră­bu­nica lui Adrian este “foarte pro­ba­bilă” și nu “foarte po­si­bilă”? Ai o ba­nu­ială? Ci­tești ceva în ochi­șo­rii lui de mol­do­vean, vreo pa­siune în­gro­pată de generații? 🙂

Alin:

Ziua asta por­nește in­te­re­sant. Mă duc sa-mi iau cafeaua 🙂

Alice:

So­rine, nu sunt atât de abilă în­cât să jon­glez cu eti­mo­lo­gia cu­vin­te­lor, deși o ador (pe ea, eti­mo­lo­gia) și chiar mi-am pro­pus să mă ini­țiez în asta. Am fo­lo­sit pro­ba­bil mai de­grabă ca de­fect pro­fe­sio­nal, în amin­ti­rea pro­ba­bi­li­tă­ți­lor de al­tă­dată.
Da, în­tre­ză­resc la el din­colo de ima­gi­nea de self-made (și care e pe bune, nu doar o ima­gine, bravo lui!) și zes­trea ere­di­tară, care nu mai e me­ri­tul lui, dar pe care tre­buie s‑o cin­stească. Așa că, poate să facă și el cin­ste cu un vot.
Cu­vinte cheie: me­mo­rie, trecut.

So­rin:

Dra­gii mei, treaba‑i bună, dar mai du­rează. Alice este sub im­pre­sia cân­te­cu­lui de le­badă al lui Gide, cel care a în­tru­pat fe­meia și bar­ba­tul în ace­lași eu, lup­tându-se fi­e­care pen­tru su­pre­ma­ție asu­pra per­so­na­li­tă­ții. Asta în­seamnă că treaba‑i bună. Că mai du­rează re­zultă din fap­tul că n‑avea cum să ter­mine de ci­tit pa­tru vo­lume în așa scurt timp (e vorba de 60 de ani de viață, nu?) și până ajunge ea la con­clu­zia fi­nală vor fi tre­cut ale­ge­rile și poate se sal­vează eul-fe­meie — ne­îm­pă­cat cu lu­mea — de la moar­tea prin ges­tul ne­im­pli­nit al vo­tu­lui. Alice ne‑a tri­mis la stră­bu­ni­cile noas­tre ca să ne co­nec­teze cu anii lui Gide și ca să ne îm­po­vă­reze cu res­pon­sa­bi­li­ta­tea zes­trei ge­ne­tice — asta ne arată din nou că treaba‑i bună. Mol­do­veni fi­ind cei mai mulți din­tre noi — unii prin ge­neză, al­ții prin vo­ca­ție — și fo­res­ti­eri pe dea­su­pra — pen­tru că, nu‑i așa?, codru‑i frate cu ro­mâ­nul — cred că de­mer­sul ei va naște în­tre­ba­rea le­gi­timă: cine-a-nfipt zambila‑n brânză? Adica da, mai du­rează.

În apă­ra­rea mea mai adaug că am scris acest me­saj dupa al tre­i­lea pa­har de Gewurt­z­tra­mi­ner (treaba‑i bună!) și a cin­cea lec­tu­rare a me­sa­je­lor lui Alice, că­reia în­cep să îi în­tre­ză­resc ade­vă­ra­tele di­men­siuni (da’ mai du­rează…).

PS Dacă men­ti­neți ri­di­cată șta­cheta dis­cu­ți­i­lor, vă pro­mo­vez la nivel de blog. Ca să fi­xăm sub­stanta în formă. Și să‑l com­ple­tăm pe Alin, ară­tând ca și “elec­tro­num non eru­bes­cit”. Sic!

Alice:

Alice e sub im­pre­sia căr­ții lui Lii­ceanu, pe care toc­mai a terminat‑o de re-ci­tit. Ab­so­lut in­cre­di­bil. Daca el poate, eu de ce n‑aș pu­tea? Dacă el se măr­tu­ri­sește în ha­lul asta, eu de ce n‑aș putea‑o face; n‑am ni­mic de pier­dut.

Alice e sub im­pre­sia En­ci­clo­pe­diei Bla­c­kwell a gân­di­rii po­li­tice. Ci­neva mi‑a su­ge­rat să-mi iau un dic­țio­nar de ști­ințe po­li­tice. Îmi în­chi­pu­iam că e ceva ca DEX-ul, res­trâns la acele cu­vinte din do­me­niul po­li­tic. Însă am aflat cu stu­poare că pe lângă cele câ­teva con­cepte, doc­trine și ide­o­lo­gii care sunt de­fi­nite și ex­pli­cate, există ar­ti­cole des­pre au­tori care au mar­cat gân­di­rea po­li­tică de la So­crate la John Ra­wls (ăsta nu știu cine e!). Sur­priza a fost dată de fap­tul că o se­rie din acești au­tori nu-mi erau de­loc stră­ini. (Han­nah Arendt, Sfân­tul Au­gus­tin, Si­mone de Beau­voir, Mi­chel Fo­u­ca­ult, Erich Fromm, An­dre Glu­c­ks­mann, Frie­drich Ha­yek, Al­dous Hu­x­ley, So­ren Ki­er­ke­ga­ard, Ge­orge Orwell, Pas­cal, Si­mone Weil) și că pe de altă parte am ra­tat niște ti­tani, de care n‑am au­zit în viața mea. Cu alte cu­vinte, am aflat că am un ho­bby și nici nu știam că‑l am. Se pare că lu­cru­rile în­cep să existe din mo­men­tul în care ca­pată un nume. Și pen­tru că acesta tre­buia să poarte un nume, iată‑l: po­li­tice.

Și când te gân­dești că en­ci­clo­pe­dia nu con­ține și au­tori ro­mâni. N‑am tre­cut en­ci­clo­pe­dia pe lista achi­zi­ți­i­lor mele de la târg, pen­tru că nu am cre­zut că e re­le­vant pen­tru voi (de parcă ce­le­lalte erau re­le­vante!). Nu am bă­nuit că în atât de scurt timp ea poate că­păta un sens.

Până la urmă nu spun chiar tot, mai păs­trez și câte un as în mâ­necă. Dar una peste alta se ac­cepta și ra­țio­na­men­tul lui So­rin. Is­to­ria li­te­ra­tu­rii îl va consemna.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.