În seara asta am fost la tea­tru. Am vă­zut Min­ci­no­sul lui Gol­doni, într‑o dis­tri­bu­ţie pro­mi­ţă­toare: Ble­onţ, Pa­pa­iani, Uri­tescu (ta­tăl şi fiul). M‑am în­tors pe ju­mă­tate amu­zat şi pe ju­mă­tate dez­a­mă­git de un spec­ta­col în care punc­tul cul­mi­nant a fost sli­pul lui Ble­onţ pe proha­pul că­ruia era eta­lat un pe­nis ne­gru, pro­ba­bil din cârpă. Pe dru­mul spre casă dis­cu­tam cu Car­men că, în fond, poan­tele au fost în ma­jo­ri­ta­tea lor des­tul de di­recte şi de vul­gare, ge­nul de umor frust pe care toată lu­mea îl gustă — n‑am să o fac pe mi­ro­no­siţa. Dar ex­ce­sele se­xu­ale, în­cu­nu­nate de dez­bră­ca­rea lui Ble­onţ până la sli­pul mai sus menţio­nat, nu m‑au con­vins de ca­li­ta­tea jo­cu­lui actoricesc.

Spre me­ri­tul său, Ble­onţ este un mare ar­tist, se vede de la dis­tanţă că are pu­te­rea să facă ro­luri mari, că poate elec­triza o sală atunci când are un text pe mă­sură şi un con­text po­tri­vit. Spec­ta­co­lul de care vă spun a fost însă de­parte de un ast­fel de stan­dard. Au fost vreo două adu­ceri la zi ale tex­tu­lui pie­sei, un fel de mo­no­lo­guri por­nind de la tema min­ciu­nii ca formă a lup­tei pen­tru su­pra­vi­eţu­ire sau ca la­tură in­trin­secă a na­tu­rii umane — aici Ble­onţ a mo­no­lo­gat cu pu­bli­cul ca să zic aşa, in­cer­când să ne facă să ne iden­ti­fi­căm cu Le­lio, re­cu­nos­cându-ne in­cli­na­ţi­ile na­tive spre inşe­lă­ciune. A avut şi o ieşire din rol — bine do­zată şi fă­cută într-un mo­ment oportun — de­cla­rându-se ener­vat de tex­tul lui Gol­doni care îi pu­nea per­so­na­jul în pos­tura de a i se im­pune o că­să­to­rie de că­tre ta­tăl său. S‑a adre­sat lui Toma (re­gi­zo­rul e Toma Ena­che) cerându‑i să facă ceva cu tex­tul că‑l scoate din să­rite ideea şi că acum o să joace aşa pen­tru că e “nea Vali Uri­tescu”, dar de la spec­ta­co­lul vi­i­tor tre­buie fă­cut ceva. Uri­tescu îi ţine iso­nul şi i se adre­sează cu ape­la­ti­vul real — Cla­u­diu — după care re­vin la text, iar Ble­onţ are o ul­timă bu­tadă că­tre Toma: să‑i taie lui Uri­tescu din bani pen­tru că i‑a spus în ace­eaşi frază şi Le­lio şi Claudiu.

Lu­mea a gus­tat glu­mi­ţele în mod mo­de­rat, apla­u­zele au fost ade­sea ezi­tante, iar la fi­nal sala a în­ce­put să se go­lească ina­inte să iasă ac­to­rii a treia oară (în­tre noi fie vorba apla­u­zele nu erau aşa fre­ne­tice ca să re­vină de atâ­tea ori pe scenă, dar Ble­onţ ne‑a forţat să mai apla­u­dăm niţel apă­rând din nou). Pe urmă am ieşit şi nu ştiu cum s‑a fi­na­li­zat scena des­tul de jenantă.

Am avut bi­lete la loja ofi­ci­ală din sala Lo­vi­ne­scu, la tea­trul Not­tara. Groaz­nic. Am cre­zut că voi avea o po­zi­ţie pri­vi­le­gi­ată şi oa­re­cum aşa a şi fost, nu­mai că acolo nu sunt fo­to­lii ca în sală, ci nişte sca­une tari, pe care am înţe­pe­nit timp de aproape două ore. Mă du­rea fun­dul la un mo­ment dat de-mi ve­nea să mă ri­dic. Cam greu să te mai con­cen­trezi la piesă. Lângă noi un domn des­tul de agi­tat ma­ne­vra de­co­ru­rile: un pro­iec­tor re­la­tiv po­no­sit cu care crea ima­gi­nea de fun­dal a unei case ve­neţiene des­tul de apro­xi­ma­tive. Pro­iec­to­rul stă­tea pe o cu­tie de car­ton aşe­zată într-un echi­li­bru dis­cu­ta­bil pe ba­lus­trada lo­jei si pen­tru că nu tri­mi­tea ima­gi­nea exact unde tre­buia a fost aju­tat sub unul din­tre pi­cio­ruşe cu o sul de hâr­tie stre­cu­rat cu în­demâ­nare de res­pon­sa­bi­lul cu sce­no­gra­fia. Care sce­no­gra­fie a fost mai mult de­cât mo­destă, aş numi‑o chiar spar­tană, dând im­pre­sia unei im­pro­vi­za­ţii. M‑am şi în­tre­bat la ce se re­feră afi­şul care ne anu­nţă că sce­no­gra­fia e re­a­li­zată de Ra­luca Mi­sara: adică ea a fă­cut rost de pe Go­o­gle de ima­gi­nea ca­sei ve­neţiene? De no­tat că piesa nu apa­rţine re­per­to­ri­u­lui de la Not­tara, ci este iti­ne­rantă în di­verse săli din Bu­cu­reşti şi din ţară.

Tot în loja ofi­ci­ală am avut plă­ce­rea de a ne în­ve­cina cu o domni­şoară că­reia îi suna într-una te­le­fo­nul. Nu doar că nu‑l în­chi­dea, ba mai mult: la fi­e­care apel nu în­chi­dea ime­diat, ci co­bora mâna cu te­le­fo­nul spre po­dea — spe­rând pro­ba­bil să “as­cundă” su­ne­tul — şi in­cerca cu in­sis­tenţă să des­ci­freze cine o sună. O altă domni­şoară co­menta cu voce tare: ce ne­si­mi­ţită! după care se adresa dom­nu­lui care o în­soţea: “dragă, Ble­onţ e uriaş, dar ro­lul ăsta nu e pen­tru el”. Lu­mi­nat de aceste ex­pli­ca­ţii ar­tis­tice, m‑am pu­tut orienta în com­pli­ca­tul text al pie­sei până când m‑am îm­pie­di­cat psi­ho­lo­gic de pe­ni­sul lui Gol­doni. Cum nu i‑am gă­sit sem­ni­fi­ca­ţia sim­bo­lică, iar eru­dita mea ve­cină n‑a bi­ne­voit să mă scoată din în­tu­ne­ri­cul neş­ti­inţei, am ră­mas până acum în­cur­cat: oare nu mai gă­sim ceva mai amu­zant de­cât o puţă de cârpă? Să fie asta reţeta ul­timă ca să aduci lu­mea la teatru?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.