Pe mine, mie, redă‐mă

/ alter ego /

Par­tir c'est mou­rir un peu
C'est mou­rir à ce qu'on aime
On lai­sse un peu de soi‐même
En toute heure et dans tout lieu

Între întâia venire şi ultima noas­tră ple­care e un lung şir de alte (re)veniri şi ple­cări. Unele le ticluim, altele ni le dă soarta (spuneţi‐i hazard dacă vă place mai bine). Unele ne îna­lţă, altele ne scu­fundă. Une­ori venind ple­căm de fapt. Ase­me­nea, ple­când ne întoar­cem. Nu‐i chip să deslu­şim acest şir de pul­sa­ţii, deşi punem multă stră­da­nie une­ori în această dorinţă de cunoa­ş­tere. Eu cred, după mai mulţi ani de ast­fel de între­bări, că nu des­ti­na­ţia e cea care con­tează, ci călă­to­ria. De aceea nu mă mai întreb dacă (re)vin sau plec – încerc să mă bucur sim­plu de pri­vi­le­giul de a fi călă­tor.

Îmi amin­tesc de o replică din Balanţa lui Băieşu – un preot îi spune lui Mitică, între­bat fiind des­pre ros­tul său în viaţă, că el nu s‐a năs­cut pen­tru a‐i fi lui de folos sau alt­cuiva. La fel nici eu nu cred în exis­tenţa unor sem­ni­fi­ca­ţii prac­tice ale (re)venirilor şi ple­că­ri­lor noas­tre de‐a lun­gul vieţii – mai degrabă aş cădea de acord că sun­tem parte a unei miş­cări brow­niene şi că e mare minune atunci când dăm un sens cu ade­vă­rat impor­tant călă­to­riei noas­tre. Îmi pare că puţini sunt cei a căror tre­cere a con­tat, la scara uma­ni­tă­ţii.

Mai curând mi se pare impor­tantă între­ba­rea dacă de‐a lun­gul aces­tei călă­to­rii, pierzându‐ne de cei care eram la înce­put, ne mai regă­sim vreo­dată pe noi înşine, cei ori­gi­nari, în alcă­tu­i­rea noas­tră auten­tică cu care am ple­cat la drum. Şi dacă ni se pare că da, care sunt sem­nele că ne‐am supra­pus per­fect peste umbra noas­tră ante­ri­oară? Ca să te regă­seşti, tre­buie mai întâi să te pierzi. Asta nu‐i greu, în anii din urmă aş zice că e peste măsură de sim­plu – atât de sim­plu că alu­ne­ca­rea nici n‐o simţi. Într‐o bună zi îţi pune cineva o între­bare al cărei răs­puns ar tre­bui să se afle în eul tău sta­tor­nic, cel de care nici­când nu te‐ai fi des­pă­rţit de bună­voie; sco­to­cind după acel răs­puns pe care ştii sigur că e acolo – l‐ai pus bine chiar cu mâna ta – con­staţi cu spaimă că a dis­pă­rut cu tot cu ser­ta­rul în care stă­tea şi nu‐i chip să‐l mai găseşti. Aşa afli că te‐ai pier­dut. Aşa ştii că ai ple­cat din tine. De bună seamă unii nu află nici­o­dată, pen­tru că îşi pun puţine între­bări…

Mai departe e o ches­tiune de opţiuni. Şi de tărie de carac­ter. Eşti la o răs­cruce unde tre­buie să alegi. Poţi să‐ţi ren­egi pro­priul eu, cel pier­dut, să‐l declari nul şi să‐ţi bri­co­lezi unul nou. Unii vor spune că „ai uitat de unde ai ple­cat”, dar ade­vă­rata pier­dere vine din absenţa repe­re­lor: nu vei mai ştii nici­când cât de departe ai ajuns dacă mereu îţi dis­trugi jur­na­lul de bord, îţi demo­lezi pie­trele kilo­me­trice. Poţi să te încă­pă­ţâ­nezi să te întorci la tine făcând cale întoarsă – pri­mej­dia rătă­ci­rii defi­ni­tive e mare, puţini s‐au întors vic­to­ri­oşi de pe acest drum al lepă­dă­rii de tre­cut. Poate că îţi regă­seşti punc­tul de ple­care pe care îl cău­tai, dar nu vei mai desluşi nici­o­dată ce a fost bun şi rău pen­tru că de toate te‐ai dezis că să revii la vechile ori­gini.

Eu cred că atunci când crezi că te‐ai pier­dut de tine şi vrei să te regă­seşti tre­buie să con­ti­nui să mergi şi să ai încre­dere în tine. Tre­buie să crezi că eul tău iti­ne­rant te va rea­duce în armo­nie cu eul sta­tor­nic, ca o spi­rală în jurul unui ax, reve­nind mereu in ace­leaşi coor­do­nate, dar mereu cu o treaptă mai sus, roto­rul şi sta­to­rul moto­ru­lui tău lăun­tric. Te vei regăsi atunci, poate nu în ace­leaşi tipare, aşa cum ai fi cre­zut, ci ampli­fi­cat, îmbo­gă­ţit de călă­to­rie şi dor­nic de mai mult. Ori­unde vei decide să mergi va fi în egală măsură o ple­care şi o reve­nire – dar mai pre­sus de toate vei şti că ai lăsat câte puţin din tine în urmă şi ai pus în sufle­tul tău câte puţin din cele ce le‐ai atins.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu