Pe mine, mie, redă-mă

/ alter ego /

Par­tir c'est mourir un peu
C'est mourir à ce qu'on aime
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu

Între întâia venire şi ultima noas­tră ple­care e un lung şir de alte (re)veniri şi plecări. Unele le ticluim, altele ni le dă soarta (spuneţi‑i haz­ard dacă vă place mai bine). Unele ne înalţă, altele ne scu­fundă. Une­ori venind plecăm de fapt. Aseme­nea, plecând ne întoarcem. Nu‑i chip să desluşim acest şir de pul­saţii, deşi punem multă stră­danie une­ori în această dor­inţă de cunoaştere. Eu cred, după mai mulţi ani de ast­fel de între­bări, că nu des­ti­naţia e cea care con­tează, ci călă­to­ria. De aceea nu mă mai întreb dacă (re)vin sau plec – încerc să mă bucur sim­plu de priv­i­legiul de a fi călă­tor.

Îmi amintesc de o replică din Bal­anţa lui Băieşu – un preot îi spune lui Mitică, între­bat fiind despre ros­tul său în viaţă, că el nu s‑a năs­cut pen­tru a‑i fi lui de folos sau altcuiva. La fel nici eu nu cred în exis­tenţa unor sem­nifi­caţii prac­tice ale (re)venirilor şi plecărilor noas­tre de‑a lun­gul vieţii – mai degrabă aş cădea de acord că sun­tem parte a unei mişcări brown­iene şi că e mare min­une atunci când dăm un sens cu ade­vărat impor­tant călă­to­riei noas­tre. Îmi pare că puţini sunt cei a căror tre­cere a con­tat, la scara uman­ităţii.

Mai curând mi se pare impor­tantă între­barea dacă de‑a lun­gul aces­tei călă­torii, pierzându-ne de cei care eram la început, ne mai regăsim vre­o­dată pe noi înşine, cei orig­i­nari, în alcă­tuirea noas­tră aut­en­tică cu care am ple­cat la drum. Şi dacă ni se pare că da, care sunt sem­nele că ne-am supra­pus per­fect peste umbra noas­tră ante­rioară? Ca să te regăseşti, tre­buie mai întâi să te pierzi. Asta nu‑i greu, în anii din urmă aş zice că e peste măsură de sim­plu – atât de sim­plu că alunecarea nici n‑o simţi. Într‑o bună zi îţi pune cineva o între­bare al cărei răspuns ar tre­bui să se afle în eul tău sta­tor­nic, cel de care nici­când nu te-ai fi despărţit de bunăvoie; sco­tocind după acel răspuns pe care ştii sigur că e acolo — l‑ai pus bine chiar cu mâna ta — con­staţi cu spaimă că a dis­părut cu tot cu ser­tarul în care stătea şi nu‑i chip să‑l mai găseşti. Aşa afli că te-ai pier­dut. Aşa ştii că ai ple­cat din tine. De bună seamă unii nu află nicio­dată, pen­tru că îşi pun puţine între­bări…

Mai departe e o chestiune de opţi­uni. Şi de tărie de car­ac­ter. Eşti la o răscruce unde tre­buie să alegi. Poţi să-ţi renegi pro­priul eu, cel pier­dut, să‑l declari nul şi să-ţi bricolezi unul nou. Unii vor spune că „ai uitat de unde ai ple­cat”, dar ade­vărata pierdere vine din absenţa reperelor: nu vei mai ştii nici­când cât de departe ai ajuns dacă mereu îţi dis­trugi jur­nalul de bord, îţi demolezi pietrele kilo­met­rice. Poţi să te încăpăţânezi să te întorci la tine făcând cale întoarsă – prime­j­dia rătă­cirii defin­i­tive e mare, puţini s‑au întors vic­to­ri­oşi de pe acest drum al lep­ădării de tre­cut. Poate că îţi regăseşti punc­tul de ple­care pe care îl cău­tai, dar nu vei mai desluşi nicio­dată ce a fost bun şi rău pen­tru că de toate te-ai dezis că să revii la vechile orig­ini.

Eu cred că atunci când crezi că te-ai pier­dut de tine şi vrei să te regăseşti tre­buie să con­tinui să mergi şi să ai încredere în tine. Tre­buie să crezi că eul tău itin­er­ant te va rea­d­uce în armonie cu eul sta­tor­nic, ca o spi­rală în jurul unui ax, revenind mereu in ace­leaşi coor­do­nate, dar mereu cu o treaptă mai sus, rotorul şi sta­torul motoru­lui tău lăun­tric. Te vei regăsi atunci, poate nu în ace­leaşi tipare, aşa cum ai fi crezut, ci ampli­fi­cat, îmbogăţit de călă­to­rie şi dor­nic de mai mult. Ori­unde vei decide să mergi va fi în egală măsură o ple­care şi o revenire – dar mai pre­sus de toate vei şti că ai lăsat câte puţin din tine în urmă şi ai pus în sufle­tul tău câte puţin din cele ce le-ai atins.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu