Cel mai nou lo­ca­tar din Ma­ra­mu­reș 22 este Kitty. Cum era de aș­tep­tat, are o po­veste, care sună așa: de câ­tva timp dis­cu­tam cu Car­men des­pre adop­ta­rea unei pi­si­cuțe – amân­doi sun­tem iu­bi­tori de ani­male, dar până acum ne gân­deam mai de­grabă la câini. Cum nu avem un stil de viață po­tri­vit pen­tru un câine, a apă­rut ideea unei pi­sici, pen­tru că e mai pu­țin pre­ten­ți­oasă când vine vorba de plim­bări, com­pa­nie, îngrijire.

Într‑o du­mi­nică ne-am dus să cum­pă­răm un ca­dou pen­tru ne­poata mea (care toc­mai a fă­cut opt ani) și după multe că­u­tări ne-am ho­tă­rât la o ja­chetă de ploaie care avea un im­pri­meu cu o pi­si­cuța nu­mită Kitty. Am dus ca­doul, seara ne-am în­tors acasă. Car­men a vrut să-și ia ceva din ma­șină, a ie­șit și a ob­ser­vat la în­toar­cere că o ur­mă­rește ceva. Era o pi­si­cuță mică și su­b­nu­trită. Car­men a in­trat în casă și, pen­tru că i‑a fost milă de ea, m‑a che­mat “să văd ce vrea”, dar când am des­chis ușa blo­cu­lui, pi­si­cuța a por­nit cu un cu­raj ne­o­biș­nuit și a in­trat di­rect în apar­ta­men­tul nos­tru ca la ea acasă.

Un șir de eve­ni­mente care s‑au ali­niat în mod ne­aș­tep­tat ne-au con­vins că ni­mic nu e în­tâm­plă­tor și pen­tru noi a fost clar atunci că ea e Kitty și e noul nos­tru lo­ca­tar. Au tre­cut 3 săp­tămâni de atunci, s‑a în­tre­mat, e vi­oaie și ve­selă și iubitoare.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Gabi

    Pvesti si­mi­lare au si co­pii nos­tri bla­nosi :). Le poti cit pe http://my-kitty.ro

  2. Gabi

    Fe­li­ci­tari 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.