Limba noastră‐i o comoară

Am căpă­tat în ultima vreme o aler­gie erup­tivă la cuvân­tul "decât". Sunt atât de scos din sărite de uti­li­za­rea greșită a aces­tui cuvânt încât nu mă pot abține să nu corec­tez cu voce tare pe ori­cine, chiar și în situ­a­ții în care nu este soci­al­mente accep­ta­bil să faci ast­fel de remarci. Am corectat‐o pe recep­ți­o­nista de la cli­nica Regina Maria, pe vân­ză­toa­rea de la super­mar­ke­tul din col­țul stră­zii, cât des­pre cole­gii de la ser­vici nici nu mai vor­besc – pro­ba­bil că unii pre­feră să nu mai vor­bească cu mine, ca să nu mai fie cri­ti­cați. Așa că, dra­gii mei cunos­cuți sau necu­nos­cuți, nu puteți decât (sic!) să vă obiș­nu­iți cu meteahna mea. De la mine lucru­rile se văd așa: ori vor­biți corect, ori supor­tați corec­ți­ile mele.

Până la urmă e chiar așa de impor­tant să vor­bim corect? M‐am între­bat asta gândindu‐mă la fap­tul că limba română este, în prin­ci­piu, o limbă com­pli­cată, cu foarte multe reguli și cu foarte multe excep­ții. Suc­ce­sul engle­zei ca limbă inter­națio­nală pro­ba­bil că vine și din sim­pli­ta­tea gra­ma­ti­cală – dar oare îți poți exprima la fel de bine ide­ile atunci când ope­rezi cu mai puține sub­ti­li­tăți ling­vis­tice? Și dacă avem un instru­ment sofis­ti­cat și oare­cum com­pli­cat la îndemână, tre­buie să ne stră­duim să‐l sim­pli­fi­căm prin ampu­ta­rea nuan­țe­lor? Eu cred că nu. De aceea lupt cu îndâr­jire și fără spe­ranță împo­triva lui "decât" (în pro­po­zi­ți­ile afir­ma­tive, atunci când are sens res­tric­tiv – ca să fie lim­pede).

Este ade­vă­rat că sun­tem într‐o epocă în care viteza este totul. Fast food, high speed. Gene­ra­ți­ile tinere sunt seduse de sin­taxa suc­cintă a engle­zei, care din soco­te­lile mele eco­no­mi­sește cam 20–30 la sută din cuvinte pen­tru a exprima ace­eași idee. Asta în cazul în care comu­ni­ca­rea este pur mate­rială, o sim­plă trans­mi­tere de infor­ma­ții fac­tu­ale sau stări nera­fi­nate – cool, wow, lol. Dar dacă luăm un alt exem­plu, al unei comu­ni­cări cu mult mai multă sub­stanță, nu cred că engleza e mai laco­nică. S‐ar putea să fie pe dos – ca să exprimi ceva com­plex cu cuvinte sim­ple îți tre­buie o frază mai lungă pen­tru a putea aco­moda toate sem­ni­fi­ca­ți­ile pe care vrei să le suge­rezi. Încer­cați să puneți în engleză, în mai puține cuvinte, pro­po­zi­ția "Spa­țiul sub­til din­tre suve­ra­ni­tate și sub­or­do­nare este mate­ria însăși a liber­tă­ții umane." (Andrei Pleșu – "Des­pre fru­mu­se­țea uitată a vie­ții"). Mă îndo­iesc că veți reuși fără a pierde din sem­ni­fi­ca­ție. Hei­de­ger avea drep­tate când spu­nea că "limba îl vor­bește pe om, nu invers". Sun­tem ceea ce putem exprima că sun­tem.

Ce vreau să spun e că o limbă com­plexă și poate mai com­pli­cată este un con­ti­nuu exer­ci­țiu pen­tru cre­ier. Este sala de fit­ness a cre­ie­ru­lui nos­tru ca popor. Și cu cât vom face exer­ci­ți­ile mai ușoare, cu atât "muș­chii" inte­lec­tu­ali ni se vor atro­fia. Până la urmă când sim­pli­fici ceea ce exprimi, ceea ce simți, te sim­pli­fici ca ființă.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. profun

  Dupa cum bine spu­neti, romana este „o limbă com­plexă și poate mai com­pli­cată”. Sunt ala­turi de demer­sul Dvs. de cura­tire a lim­bii de … decat‐uri stri­dente.
  Pen­tru a sub­li­nia fru­mu­se­tea lim­bii, tre­buie sa atrag aten­tia ca … pot exista totusi excep­tii, chiar cu … decat‐ul in pro­po­zi­tii afir­ma­tive „cu sens res­tric­tiv”. De exem­plu: „decat sa gre­sesc, mai bine masor de doua ori” sau cele­brul „mai bine golan, decat comu­nist”.

  • Sorin Sfirlogea

   Exem­plele dvs. sunt pro­po­zi­ții afir­ma­tive unde e folo­sit în sens com­pa­ra­tiv (ceva e mai bine/frumos/mare/etc decât alt­ceva), ceea ce e corect gra­ma­ti­cal. Nu vă lăsați înșe­lat de inver­sa­rea sin­ta­xei cu scop sti­lis­tic (fraza sim­plă ar fi "Mai bine măsor decât să gre­șesc"). Ori­cum, mul­țu­mesc pen­tru sus­ți­nere.

 2. Alice
  • Sorin Sfirlogea

   Te pome­nești că în curând am să aud pe vreun agra­mat de‐ăsta mic citându‐mi numele revis­tei drept argu­ment pen­tru corec­ti­tu­di­nea expri­mă­rii lui. E peri­cu­los să faci glume sub­țiri între pite­can­tropi…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu