Limba noastră‐i o comoară

Am căpă­tat în ultima vreme o alergie erup­tivă la cuvân­tul "decât". Sunt atât de scos din sărite de uti­lizarea greșită a aces­tui cuvânt încât nu mă pot abține să nu corectez cu voce tare pe oricine, chiar și în situ­ații în care nu este social­mente accept­abil să faci ast­fel de remarci. Am corectat‐o pe recepțion­ista de la clin­ica Regina Maria, pe vânză­toarea de la super­mar­ke­tul din colțul străzii, cât despre colegii de la ser­vici nici nu mai vorbesc — prob­a­bil că unii preferă să nu mai vor­bească cu mine, ca să nu mai fie crit­i­cați. Așa că, dragii mei cunoscuți sau necunoscuți, nu puteți decât (sic!) să vă obișnuiți cu meteahna mea. De la mine lucrurile se văd așa: ori vor­biți corect, ori supor­tați corecți­ile mele.

Până la urmă e chiar așa de impor­tant să vor­bim corect? M‐am între­bat asta gândindu‐mă la fap­tul că limba română este, în prin­cipiu, o limbă com­pli­cată, cu foarte multe reg­uli și cu foarte multe excepții. Suc­ce­sul englezei ca limbă inter­națion­ală prob­a­bil că vine și din sim­pli­tatea gra­mat­i­cală — dar oare îți poți exprima la fel de bine ideile atunci când operezi cu mai puține sub­til­ități lingvis­tice? Și dacă avem un instru­ment sofisti­cat și oare­cum com­pli­cat la îndemână, tre­buie să ne stră­duim să‐l sim­pli­ficăm prin amputarea nuanțelor? Eu cred că nu. De aceea lupt cu îndâr­jire și fără sper­anță împotriva lui "decât" (în propoz­iți­ile afir­ma­tive, atunci când are sens restric­tiv — ca să fie limpede).

Este ade­vărat că sun­tem într‐o epocă în care viteza este totul. Fast food, high speed. Gen­er­ați­ile tinere sunt seduse de sin­taxa suc­cintă a englezei, care din socotelile mele economisește cam 20–30 la sută din cuvinte pen­tru a exprima aceeași idee. Asta în cazul în care comu­ni­carea este pur mate­ri­ală, o sim­plă trans­mitere de infor­mații fac­tuale sau stări ner­a­fi­nate — cool, wow, lol. Dar dacă luăm un alt exem­plu, al unei comu­nicări cu mult mai multă sub­stanță, nu cred că engleza e mai lacon­ică. S‐ar putea să fie pe dos — ca să exprimi ceva com­plex cu cuvinte sim­ple îți tre­buie o frază mai lungă pen­tru a putea aco­moda toate sem­nifi­cați­ile pe care vrei să le sug­erezi. Încer­cați să puneți în engleză, în mai puține cuvinte, propoz­iția "Spațiul sub­til din­tre suveran­i­tate și sub­or­donare este mate­ria însăși a lib­ertății umane." (Andrei Pleșu — "Despre fru­musețea uitată a vieții"). Mă îndoi­esc că veți reuși fără a pierde din sem­nifi­cație. Hei­deger avea drep­tate când spunea că "limba îl vor­bește pe om, nu invers". Sun­tem ceea ce putem exprima că sun­tem.

Ce vreau să spun e că o limbă com­plexă și poate mai com­pli­cată este un con­tinuu exer­cițiu pen­tru creier. Este sala de fit­ness a creieru­lui nos­tru ca popor. Și cu cât vom face exer­ciți­ile mai ușoare, cu atât "mușchii" int­elec­tu­ali ni se vor atrofia. Până la urmă când sim­pli­fici ceea ce exprimi, ceea ce simți, te sim­pli­fici ca ființă.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. profun

  Dupa cum bine spuneti, romana este „o limbă com­plexă și poate mai com­pli­cată”. Sunt ala­turi de demer­sul Dvs. de curatire a lim­bii de … decat‐uri stri­dente.
  Pen­tru a sub­linia fru­musetea lim­bii, tre­buie sa atrag aten­tia ca … pot exista totusi excep­tii, chiar cu … decat‐ul in propoz­i­tii afir­ma­tive „cu sens restric­tiv”. De exem­plu: „decat sa gre­sesc, mai bine masor de doua ori” sau cele­brul „mai bine golan, decat comu­nist”.

  • Sorin Sfirlogea

   Exem­plele dvs. sunt propoz­iții afir­ma­tive unde e folosit în sens com­par­a­tiv (ceva e mai bine/frumos/mare/etc decât altceva), ceea ce e corect gra­mat­i­cal. Nu vă lăsați înșe­lat de inver­sarea sin­taxei cu scop stilis­tic (fraza sim­plă ar fi "Mai bine măsor decât să greșesc"). Oricum, mulțumesc pen­tru susținere.

 2. Alice
  • Sorin Sfirlogea

   Te pomenești că în curând am să aud pe vreun agra­mat de‐ăsta mic citându‐mi numele revis­tei drept argu­ment pen­tru corec­ti­tudinea exprimării lui. E per­icu­los să faci glume sub­țiri între pite­cantropi…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu