Între manipulare și cenzură

Am găsit pe Youtube o dis­er­tație a lui Jean Kil­bourne despre felul în care se raportează astăzi pub­lic­i­tatea la per­son­al­i­tatea noas­tră, cu precădere în cazul femeilor. Mai mult decât atât, e un dis­curs despre comu­ni­care prin pub­lic­i­tate și mass-media, un subiect extrem de spinos și de difi­cil – spun asta pen­tru că îi găs­esc un mil­ion de cusu­ruri actu­alu­lui mod de a comu­nica, dar orice măsură de a‑l corija ar putea fi etichetată drept lim­itare a lib­ertății de expri­mare. Și, până la urmă, ajungi să te întrebi ce este de fapt lib­er­tatea de expri­mare și unde îi sunt lim­itele. Sau dacă lib­er­tatea exprimării indi­vid­uale ar tre­bui să aibă un trata­ment sep­a­rat față de expri­marea tip mass-media.

Iată diz­er­tația:

Sunt multe aspecte intere­sante pe care Jean Kil­bourne le sub­lini­ază: trans­for­marea noas­tră în obiecte, sex­u­alizarea măncării, a vio­lenței și impactul pro­fund pe care aceste tend­ințe îl au asupra exis­tenței noas­tre la nivel indi­vid­ual și de soci­etate. Sexul vinde orice și de aceea sun­tem împ­inși către o men­tal­i­tate dom­i­nată de ero­tism, ca expre­sie a unei filo­zofii de viață de tipul “cea mai bună cale de a scăpa de o ten­tație este să obții sat­is­fac­erea ei”. Adică să con­sumăm, ca să gen­erăm profit.

Con­cluzia doam­nei Kil­bourne că tre­buie în primul rând să devenim conș­tienți de ceea ce ni se comu­nică, pen­tru ca trep­tat să devenim sufi­cient de mulți pen­tru a impune o schim­bare este cât se poate de log­ică – mai puțin logic mi se pare că vinde DVD-ul cu acest dis­curs la un preț exor­bi­tant de 295$, mult prea piperat pen­tru a fi vand­abil pen­tru pub­licul larg. Cum să atingă atunci nivelul de audi­ență nece­sar edu­cației? La începutul fil­mu­lui este o notă care pare să per­mită uti­lizarea sa liberă în scop edu­cațional — dacă e așa, îmi retrag cuvin­tele.

Încerc să ignor acest aspect și să rețin argu­mentele sale, convingă­toare și bine doc­u­men­tate. Este ade­vărat că exem­plele vin din cul­tura amer­i­cană, mult mai agre­sivă ca pub­lic­i­tate, dar chiar și în Româ­nia s‑ar putea găsi exem­ple pen­tru toate tipurile de manip­u­lare prin pub­lic­i­tate. Pen­tru că în final, oricât am vrea să igorăm acest lucru, comu­ni­carea include un anu­mit pro­cent de manip­u­lare. Tonul pe care for­mulăm o propoz­iție, con­tex­tul în care spunem ceva, sunt instru­mente de manip­u­lare a celor­lalți, ade­sea inconș­tiente. Cine poate sta­bili până unde această manip­u­lare este accept­abilă și de unde devine nocivă? Cum putem sta­bili lim­ite fără să cen­zurăm?

În ceea ce mă provește între­barea e încă deschisă, dar sunt con­vins că ar tre­bui să existe cel puțin două cri­terii de cen­zu­rare a comu­nicării: numărul de per­soane cărora te adresezi și obiec­tivul final al comu­nicării. Expri­marea indi­vid­u­ală tre­buie să rămână liberă, lim­i­tată doar de reg­ula respec­tării lib­ertății celor­lalți – nu se poate numi lib­er­tate de expri­mare atunci când vio­lezi drep­tul altcuiva de a avea o opinie difer­ită sau de a nu te asculta. Cât despre obiec­tivul final al comu­nicării, dacă e vorba de comuicare în masă (citește mass-media), el tre­buie să fie cul­tural sau infor­ma­tiv, în nici un caz gener­area de profit prin vân­zare. Mai sim­plu: orice pub­lic­i­tate ar tre­bui să fie supusă unor reg­uli impuse de soci­etate.

Și atunci o să mă între­bați: păi asta nu e cen­zură? Ba da. Cum facem să fie o cen­zură bună?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Sorin Sfirlogea

  @Gabila: Nu prea împărtășesc opinia că oamenii nu sunt manip­u­la­bili la nivel de masă. Mă gân­desc doar la modul în care reușesc să strângă voturi par­tidele românești cu doar câteva kile de făină și o plasă pe care își trec sem­nul elec­toral. Sau la suc­ce­sul cu care se vând cos­met­icele plasate sub chipul unei actrițe cele­bre…

 2. Gabila_m

  Comu­ni­carea si manip­u­larea au aparut si au evoluat impre­una, de la carisma si arta la sti­inta.
  Tarziu a aparut mass media, care a oferit dome­niul uni­ver­sal de apli­care. Iar prof­i­turile obt­inute nu au lasat nicio par­ti­cica a sti­in­tei manip­u­larii neex­ploatata.
  Asta nu poate decat sa ne bucure…
  Dupa 200 de ani de dez­voltare incred­i­bila si cu fon­duri prac­tic nelim­i­tate, soci­etatea s‑a dovedit aproape imuna la tehnica manip­u­larii. Neprin­cip­ial si inzes­trat de natura cu orgoliu, ego­cen­trism, spirit antag­o­nic, omul a facut ca orice tehnica de manip­u­lare in masa sa esueze.
  Omenirea este rezis­tenta la hip­noza, mesaje sub­lim­i­nale, teatru, sim­bolism, sug­estie, auto­sug­estie, fru­mos, urat, min­ci­una, ade­var… Si asta se intam­pla nat­ural.
  Manip­u­larea in masa a intamp­inat o rezis­tenta de neba­nuit din partea soci­etatii. Oamenii refuza sa raspunda sin­cron, pre­cum cainii lui Pavlov.
  Totusi, indi­vid­ual, omul este manip­u­la­bil.
  Nu poate decat sa ne bucure fap­tul ca manip­u­larea unu sin­gur om nu aduce profit, deci nu prez­inta interes com­er­cial. Iar omul, in afara de inzes­trarea lui nat­u­rala, mai are un atu — edu­ca­tia.
  Am invatat de mici ca per­soanele straine nu sunt de incredere si nu e bine sa vor­bim cu ei.
  La fel putem sa invatam ca pub­lic­i­tatea e per­icu­loasa, chiar daca apare la tele­vi­zorul nos­tru, in casa noas­tra …

 3. Alin Vaida

  2 chestii în jurul mediei:

  "The aver­age amer­i­can is exposed to over 3000 ads every sin­gle day". Nu văd cum poți lupta împotriva exagerărilor, exagerând (în afara cazu­lui în care ad-ul e o uni­tate de masură pen­tru vreun tip nou de radi­ație, caz în care am înțe­les eu lucrurile greșit).

  "Just think of how stu­pid the aver­age per­son is, and then real­ize half of them are even stu­pider!" (de la George Car­lin citire). Deci, da? 🙂 Despre ce cen­zură vor­bim? Un pro­cent destul de mare de oameni con­sumă cu frenezie genul ăsta de reclame, sar și la bătaie dacă le iei clipurile alea haioase 😉

  Rede­venind seri­oși, totul pleacă (și ai spus‑o nu o dată) de la obținerea prof­i­t­u­lui prin orice mijloace, iar manip­u­larea grosolană e doar unul din ele. Asta mi se pare buba cea mare, asta tre­buie 'cen­zu­rat'.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu