We­e­kend-ul ăsta a în­ce­put prost pen­tru cul­tura mondi­ală și s‑a sfâr­șit în ace­eași notă. Sâm­bătă a mu­rit Ce­sa­ria Evora, iar du­mi­nică Va­clav Ha­vel. Două per­so­na­li­tăți care au lă­sat în urma lor, fi­e­care în fe­lul său, o moș­te­nire pen­tru noi toți. Dacă vo­cea Di­vei des­culțe e cu­nos­cută în Ro­mâ­nia da­to­rită con­cer­te­lor sale – din câte știu a ve­nit de mai multe ori – Va­clav Ha­vel e cu­nos­cut mai mult ca ini­ția­tor al “Re­vo­lu­ției de ca­ti­fea” și pre­șe­dinte al Ce­hiei timp de zece ani. Îmi e greu să ju­dec dacă e mai im­por­tantă con­tri­bu­ția sa po­li­tică de­cât cea cul­tu­rală, dar cred că per­so­na­li­ta­tea sa va rămâne un re­per european.

Pe Ce­sa­ria Evora nu am vazut‑o nici­o­dată într-un spec­ta­col. Îmi pare rău. Am amâ­nat me­reu în­tâl­ni­rea cu ea, din mo­tive ne­im­por­tante. Un gest de re­ve­rență față de un ar­tist cu to­tul special:

Des­pre Va­clav Ha­vel ar fi multe de spus. Am ci­tit de‑a lun­gul tim­pu­lui des­pre ceea ce face și spune, știri mai im­por­tante sau mai ne­re­le­vante, însă ceva nu s‑a schim­bat nici­o­dată: cre­dința lui că în pri­mul rând avem ne­voie de cul­tură. In me­mo­riam Va­clav Ha­vel vă in­vit să ve­deți un dis­curs ți­nut în 2009, la Fo­ru­mul pen­tru o Eu­ropă cre­a­tivă. O ple­doa­rie me­mo­ra­bilă des­pre va­lo­rile cul­tu­rale și pre­va­lența lor în fața economiei.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.