Românii sunt geniali

Abia astăzi am reu­șit să pun mâna pe dovada clară a fap­tu­lui că româ­nii sunt un popor excep­țio­nal de inte­li­gent. Este ade­vă­rat, am aștep­tat des­tul de mult pen­tru că am vrut să am argu­mente ire­fu­ta­bile, care să reziste chiar și celui mai viru­lent cri­tic al ideii că româ­nii sunt geni­ile pla­ne­tei. Pen­tru că sun­tem, credeți‐mă. Și în nici un caz nu am să aduc argu­mente din cate­go­ria Pavel Coruț sau Napo­leon Săvescu, ci probe solide fur­ni­zate de o mul­ti­na­țio­nală cre­di­bilă și per­fect seri­oasă, pre­cum și de un site web care are o cre­di­bi­li­tate neîn­do­iel­nică. Dar iată des­pre ce e vorba.

ANALISTUL MEDITERANEAN
Poves­tire cu final pre­de­fi­nit

Expo­zi­țiu­nea (unde totul pare sim­plu)

Pe site‐ul Bes­tJobs a fost publi­cată o pozi­ție de ana­list finan­ciar pen­tru regiu­nea medi­te­ra­ne­ană, la Eric­s­son Româ­nia. Mai mult ca sigur că peste ceva timp pozi­ția se va închide și am să‐mi pierd dovada pre­ți­oasă, așa că îi trag o copie chiar acum. Așa! Acum va rămâne pen­tru pos­te­ri­tate.

Intriga (treaba începe să se com­plice)

După cum se poate vedea, Eric­s­son caută pe cineva care să știe pro­cese de busi­ness, modele finan­ci­are și de busi­ness, con­ta­bi­li­tate și rapor­tare mana­ge­ri­ală – toate astea la un nivel foarte bun. Se mai cer com­pe­tențe de mana­ge­ment al schim­bă­rii, abi­li­tăți de comu­ni­care și rela­țio­nare, com­pe­tențe de SAP și con­tro­l­ling. Per­soana tre­buie să fie ana­li­tică, dar și ino­va­toare și să vor­bească engleza flu­ent. Bașca, n‐ar fi rău să aibă și un MBA. Toate astea îi vor servi ca să‐și încu­nu­neze cariera pro­fe­sio­nală cu pos­tul de ana­list finan­ciar al regiu­nii medi­te­ra­ne­ene eric­s­so­niene.

Des­fă­șu­ra­rea acțiu­nii (con­fu­zia devine gene­rală)

Dar să vedem ce‐i rezervă Eric­s­son noro­co­su­lui vii­tor cor­po­ra­tist. Păi mai întâi o să citească toate comen­zile de vân­zare și o să le ana­li­zeze (adică o să le veri­fice ca nu‐s greșite pre­țu­rile), o să veri­fice con­so­li­da­rea (adică o să frece câteva zile niște exce­luri îngro­zi­toare cu multe cifre), o să veri­fice ce s‐a mai chel­tuit prin com­pa­nie, inclu­siv pe fie­care cen­tru de cost în parte (adică o să pună între­bări neplă­cute cole­gi­lor), ce pro­vi­zi­oane s‐au făcut (adică o să urmă­rească atent dacă nu poate reduce bugete) și cum stă capi­ta­lul rulant (adică o să‐i bată la cap pe unii să înca­seze și pe alții să nu plă­tească). O să facă pre­cum buge­tul. Am lăsat la urmă cea mai grea treabă: va crea și între­ține nomen­cla­toa­rele (adică va băga date în SAP).

Tre­buie să fiu de acord că, pen­tru a duce la înde­pli­nire ast­fel de sar­cini com­plexe, dar con­sis­tente între ele, e nevoie de toate com­pe­ten­țele de mai sus. Și, până la urmă de ce ai face un MBA sau ai învăța pro­cese de busi­ness și modele finan­ci­are, dacă nu ai avea într‐o bună zi oport­u­ni­ta­tea de a băga un cli­ent în nomen­cla­tor? Nu e asta o ope­ra­ție unde toate aceste abi­li­tăți cu greu dobân­dite se împle­tesc armo­nios pen­tru a te împlini pro­fe­sio­nal?

Punc­tul cul­mi­nant (sau de ce ne umflă râsul)

Da, dra­gii mei, deși mulți nu ar crede, după cum puteți vedea cu ochii voș­tri în dovada ata­șată, există 533 de români care cores­pund aces­tor pre­ten­ți­oase con­di­ții. Din păcate nu vă pot spune numele lor, dar sunt sigur că ei sunt doar cei care sunt momen­tan dis­po­ni­bili – desi­gur mai există mulți alții care ar cores­punde, dar ei sunt deja anga­jați în diverse com­pa­nii pe care le sus­țin pe ume­rii lor, prin com­pe­tență și pro­fe­sio­na­lism.

Dez­no­dămân­tul (aici reve­nim la rea­li­tate și devine tra­gic)

Domni­șoa­rele sau doam­nele din depar­ta­men­tul HR al Eric­s­son Româ­nia tre­buie să se caute la cap, sigur au niște cir­cu­ite arse. Să faci o ast­fel de cerință pen­tru un amă­rât de post de ana­list finan­ciar, pe care pro­ba­bil îl plă­tesc și prost, tre­buie ori să ai un tupeu nemă­su­rat, ori să n‐ai habar des­pre ce vor­bești. În cazul de față aș miza pe ambele vari­ante.

Ce se va întâm­pla în rea­li­tate este că, după ce vor fi triat cv‐urile de ospă­tari pe vase de croa­zieră și troller‐i de joburi, din cele peste 533 de apli­ca­ții, plus încă vreo sută depuse în până la ter­me­nul limită, vor rămâne maxim 10 care vor înde­plini măcar jumă­tate din cerințe. O să‐i cheme pe amă­râți la inter­viu, o să aleagă pro­ba­bil pe unul/una din­tre ei și îi vor crea în felul ăsta impre­sia greșită că chiar are com­pe­ten­țele astea.

Epi­log

Nu‐i așa că v‐am con­vins? Româ­nii sunt geni­ali! Și cei care anga­jează, dar mai cu seamă cei anga­jați…


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu