Românii sunt geniali

Abia astăzi am reușit să pun mâna pe dovada clară a fap­tu­lui că românii sunt un popor excepțional de inteligent. Este ade­vărat, am aștep­tat destul de mult pen­tru că am vrut să am argu­mente irefutabile, care să reziste chiar și celui mai vir­u­lent critic al ideii că românii sunt geni­ile plan­etei. Pen­tru că sun­tem, credeți-mă. Și în nici un caz nu am să aduc argu­mente din cat­e­go­ria Pavel Coruț sau Napoleon Săvescu, ci probe solide furnizate de o multi­națion­ală cred­i­bilă și per­fect serioasă, pre­cum și de un site web care are o cred­i­bil­i­tate neîn­doiel­nică. Dar iată despre ce e vorba.

ANALISTUL MEDITERANEAN
Pove­stire cu final pre­definit

Expoz­iți­unea (unde totul pare sim­plu)

Pe site-ul BestJobs a fost pub­li­cată o poz­iție de anal­ist finan­ciar pen­tru regiunea medit­er­aneană, la Eric­s­son Româ­nia. Mai mult ca sigur că peste ceva timp poz­iția se va închide și am să-mi pierd dovada prețioasă, așa că îi trag o copie chiar acum. Așa! Acum va rămâne pen­tru pos­ter­i­tate.

Intriga (tre­aba începe să se com­plice)

După cum se poate vedea, Eric­s­son caută pe cineva care să știe pro­cese de busi­ness, mod­ele finan­ciare și de busi­ness, con­tabil­i­tate și raportare man­age­ri­ală – toate astea la un nivel foarte bun. Se mai cer com­pe­tențe de man­age­ment al schim­bării, abil­ități de comu­ni­care și relaționare, com­pe­tențe de SAP și con­trol­ling. Per­soana tre­buie să fie analitică, dar și ino­va­toare și să vor­bească engleza flu­ent. Bașca, n‑ar fi rău să aibă și un MBA. Toate astea îi vor servi ca să-și încu­nuneze cari­era pro­fe­sion­ală cu pos­tul de anal­ist finan­ciar al regiu­nii medit­er­a­neene eric­ssoniene.

Des­fășu­rarea acți­u­nii (con­fuzia devine gen­er­ală)

Dar să vedem ce‑i rez­ervă Eric­s­son noro­co­su­lui viitor cor­po­ratist. Păi mai întâi o să citească toate comen­zile de vân­zare și o să le anal­izeze (adică o să le ver­i­fice ca nu‑s greșite prețurile), o să ver­i­fice con­sol­i­darea (adică o să frece câteva zile niște exceluri îngroz­i­toare cu multe cifre), o să ver­i­fice ce s‑a mai chel­tuit prin com­panie, inclu­siv pe fiecare cen­tru de cost în parte (adică o să pună între­bări neplă­cute colegilor), ce provizioane s‑au făcut (adică o să urmărească atent dacă nu poate reduce bugete) și cum stă cap­i­talul rulant (adică o să‑i bată la cap pe unii să încaseze și pe alții să nu plătească). O să facă pre­cum buge­tul. Am lăsat la urmă cea mai grea tre­abă: va crea și întreține nomen­cla­toarele (adică va băga date în SAP).

Tre­buie să fiu de acord că, pen­tru a duce la îndeplinire ast­fel de sarcini com­plexe, dar con­sis­tente între ele, e nevoie de toate com­pe­tențele de mai sus. Și, până la urmă de ce ai face un MBA sau ai învăța pro­cese de busi­ness și mod­ele finan­ciare, dacă nu ai avea într‑o bună zi opor­tu­ni­tatea de a băga un client în nomen­cla­tor? Nu e asta o oper­ație unde toate aceste abil­ități cu greu dobân­dite se împletesc armo­nios pen­tru a te împlini pro­fe­sional?

Punc­tul cul­mi­nant (sau de ce ne umflă râsul)

Da, dragii mei, deși mulți nu ar crede, după cum puteți vedea cu ochii voștri în dovada atașată, există 533 de români care core­spund aces­tor pre­tențioase condiții. Din păcate nu vă pot spune numele lor, dar sunt sigur că ei sunt doar cei care sunt momen­tan disponi­bili – desigur mai există mulți alții care ar core­spunde, dar ei sunt deja anga­jați în diverse com­panii pe care le susțin pe umerii lor, prin com­pe­tență și pro­fe­sion­al­ism.

Dezn­odămân­tul (aici revenim la real­i­tate și devine tragic)

Dom­nișoarele sau doam­nele din depar­ta­men­tul HR al Eric­s­son Româ­nia tre­buie să se caute la cap, sigur au niște cir­cuite arse. Să faci o ast­fel de cer­ință pen­tru un amărât de post de anal­ist finan­ciar, pe care prob­a­bil îl plătesc și prost, tre­buie ori să ai un tupeu nemă­surat, ori să n‑ai habar despre ce vor­bești. În cazul de față aș miza pe ambele vari­ante.

Ce se va întâm­pla în real­i­tate este că, după ce vor fi triat cv-urile de ospă­tari pe vase de croazieră și troller‑i de joburi, din cele peste 533 de apli­cații, plus încă vreo sută depuse în până la ter­menul lim­ită, vor rămâne maxim 10 care vor îndeplini măcar jumă­tate din cer­ințe. O să‑i cheme pe amărâți la inter­viu, o să aleagă prob­a­bil pe unul/una din­tre ei și îi vor crea în felul ăsta impre­sia greșită că chiar are com­pe­tențele astea.

Epi­log

Nu‑i așa că v‑am con­vins? Românii sunt geniali! Și cei care anga­jează, dar mai cu seamă cei anga­jați…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu