Când lucrurile o iau razna

Nu știu dacă ați obser­vat și voi, dar în ultima vreme pe cana­lele Disco­very și Via­sat sunt difu­zate obse­siv docu­men­tare des­pre Hitler și atro­ci­tă­țile celui de‐al doi­lea răz­boi mondial. Dom­nul Adolf este medi­a­ti­zat intens, în sens nega­tiv și nu m‐am putut opri să nu mă întreb de ce acum și de ce atât de insis­tent. S‐ar putea să aibă o legă­tură cu simi­li­tu­di­nile din­tre situ­a­ția actu­ală și cea dina­in­tea celui de‐al doi­lea răz­boi mondial – și atunci și acum lumea tra­versa o criză eco­no­mică pro­fundă, ner­vii mondi­ali erau și sunt infla­mați, e de ajuns o mică scân­teie. Poate că edi­to­rii cana­le­lor Disco­very vor să ne aducă aminte unde se poate ajunge când lucru­rile o iau razna din punct de vedere eco­no­mic și poli­tic.

Pe de altă parte însă, sunt și dife­rențe mari între cele două peri­oade: atunci Ger­ma­nia toc­mai fusese umi­lită după pri­mul răz­boi mondial, iar Impe­riul Ger­man și cel Austro‐Ungar fuse­seră dezmem­brate. Mân­dria națio­nală a popoa­re­lor ger­ma­nice era pro­fund rănită. Astăzi Ger­ma­nia sus­ține eco­no­mia Euro­pei și este la un pas de a‐și impune voința eco­no­mică și poli­tică altor state, fără să tragă nici un foc de armă.

E curios totuși, cum observa Car­men, că nu există în mod simi­lar docu­men­tare la fel de minu­țios ela­bo­rate des­pre ispră­vile altor per­so­naje isto­rice, cum ar fi de pildă Sta­lin, des­pre care se spune că ar fi făcut măcar tot atâ­tea vic­time câte a făcut Hitler. Poate e mult mai difi­cil să colec­tezi ima­gini și infor­ma­ții: se poate ca rușii să nu fie foarte dor­nici să‐și expună păr­țile mai puțin lău­da­bile ale isto­riei lor. Totuși, puțină drep­tate isto­rică ar tre­bui făcută pen­tru că e prea multă res­pon­sa­bi­li­tate arun­cată în spa­tele popo­ru­lui ger­man.

Ar fi la fel de drept să ne adu­cem aminte că teo­ria rasei ari­ane – care a stat la baza lagă­re­lor de con­cen­trare – e parte dintr‐o teo­rie mai largă a euge­niei, care a înce­put cu mult îna­inte. Mal­thus a fost unul din pri­mii oameni de ști­ință care a pro­po­vă­duit nece­si­ta­tea con­tro­lu­lui popu­la­ției. L‐au sus­ți­nut Char­les Darwin și Francis Gal­ton prin lucră­rile lor ulte­ri­oare. O mul­țime de per­so­na­li­tăți, care se bucură azi de apre­ci­ere, au fost adep­ții teo­ri­i­lor euge­nice: Emile Zola, George Ber­nard Shaw, Aldous Hux­ley ca să enu­măr doar câțiva.

Sta­tele Unite ale Ame­ri­cii au deru­lat un pro­gram euge­nic sus­ți­nut care a durat până prin anii ‘60, care a con­stat în ste­ri­li­zări mai con­sim­țite și mai for­țate ale per­soa­ne­lor sus­pecte de a da naș­tere unor copii cu defi­ciențe fizice sau men­tale. Căr­țile și stu­di­ile ame­ri­cane au fost expor­tate în Ger­ma­nia (cu spri­ji­nul fun­da­ției Roc­ke­fe­l­ler) și există probe con­crete des­pre apro­ba­rea de care se bucu­rau în rân­dul euge­niș­ti­lor ame­ri­cani acțiu­nile lui Josef Men­gele, pe care apoi tot ame­ri­ca­nii l‐au numit “înge­rul mor­ții”. Ceea ce au făcut ger­ma­nii a fost să schimbe cri­te­ri­ile după care îi selec­tau pe cei inapți de repro­du­cere și să adopte măsura radi­cală a exter­mi­nă­rii lor, în locul ste­ri­li­ză­rii. Deși des­pre euta­na­si­ere că metodă de acțiune a euge­niei se vor­bise deja intens și în Ame­rica, unde a avut des­tui adepți – de pildă Insi­tu­tul Carn­e­gie o reco­manda în 1911.

Isto­ria este făcută de înving­ă­tori. Dacă Ger­ma­nia ar fi câști­gat al doi­lea răz­boi mondial, lumea ar fi ară­tat cu totul alt­fel azi. Nu știu dacă mai bine sau mai rău, dar sigur alt­fel. Și este bine să ne adu­cem aminte des­pre fap­tele reale, care transcend infor­ma­ți­ile pro­mo­vate la nivel ofi­cial, ca să înțe­le­gem că există multă ipo­cri­zie în isto­ria fie­că­rei națiuni. Mai ales că, fiind șapte mili­arde deja, euge­nia s‐ar putea să apară curând ca opțiune. Între­ba­rea e cu ce instru­mente va lucra și care vor fi cri­te­ri­ile sale de eva­lu­are.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu