Când lucrurile o iau razna

Nu știu dacă ați obser­vat și voi, dar în ultima vreme pe canalele Dis­cov­ery și Viasat sunt difuzate obsesiv doc­u­mentare despre Hitler și atroc­itățile celui de-al doilea război mon­dial. Dom­nul Adolf este medi­a­ti­zat intens, în sens neg­a­tiv și nu m‑am putut opri să nu mă întreb de ce acum și de ce atât de insis­tent. S‑ar putea să aibă o legă­tură cu simil­i­tu­dinile din­tre situ­ația actu­ală și cea dinain­tea celui de-al doilea război mon­dial – și atunci și acum lumea tra­versa o criză eco­nom­ică pro­fundă, nervii mon­di­ali erau și sunt infla­mați, e de ajuns o mică scân­teie. Poate că edi­torii canalelor Dis­cov­ery vor să ne aducă aminte unde se poate ajunge când lucrurile o iau razna din punct de vedere eco­nomic și politic.

Pe de altă parte însă, sunt și difer­ențe mari între cele două perioade: atunci Ger­ma­nia toc­mai fus­ese umil­ită după primul război mon­dial, iar Imperiul Ger­man și cel Austro-Ungar fus­eseră dezmem­brate. Mân­dria națion­ală a popoarelor ger­man­ice era pro­fund rănită. Astăzi Ger­ma­nia susține econo­mia Europei și este la un pas de a‑și impune voința eco­nom­ică și politică altor state, fără să tragă nici un foc de armă.

E curios totuși, cum observa Car­men, că nu există în mod sim­i­lar doc­u­mentare la fel de min­uțios elab­o­rate despre isprăvile altor per­son­aje istorice, cum ar fi de pildă Stalin, despre care se spune că ar fi făcut măcar tot atâtea vic­time câte a făcut Hitler. Poate e mult mai difi­cil să colectezi imag­ini și infor­mații: se poate ca rușii să nu fie foarte dor­nici să-și expună părțile mai puțin lăud­abile ale isto­riei lor. Totuși, puțină drep­tate istorică ar tre­bui făcută pen­tru că e prea multă respon­s­abil­i­tate arun­cată în spatele poporu­lui ger­man.

Ar fi la fel de drept să ne aducem aminte că teo­ria rasei ari­ane – care a stat la baza lagărelor de con­cen­trare – e parte dintr‑o teorie mai largă a euge­niei, care a început cu mult înainte. Malthus a fost unul din primii oameni de ști­ință care a propovă­duit nece­si­tatea con­trolu­lui pop­u­lației. L‑au susținut Charles Dar­win și Fran­cis Gal­ton prin lucrările lor ulte­rioare. O mulțime de per­son­al­ități, care se bucură azi de apreciere, au fost ade­pții teori­ilor eugenice: Emile Zola, George Bernard Shaw, Aldous Hux­ley ca să enumăr doar câțiva.

Statele Unite ale Americii au deru­lat un pro­gram eugenic susținut care a durat până prin anii ‘60, care a con­stat în ster­il­izări mai con­simțite și mai forțate ale per­soanelor sus­pecte de a da naștere unor copii cu defi­ciențe fiz­ice sau men­tale. Cărțile și studi­ile amer­i­cane au fost expor­tate în Ger­ma­nia (cu spri­jinul fun­dației Rock­e­feller) și există probe con­crete despre apro­barea de care se bucu­rau în rân­dul eugeniștilor amer­i­cani acți­u­nile lui Josef Men­gele, pe care apoi tot amer­i­canii l‑au numit “îngerul morții”. Ceea ce au făcut ger­manii a fost să schimbe cri­teri­ile după care îi selec­tau pe cei inapți de repro­duc­ere și să adopte măsura rad­i­cală a exter­minării lor, în locul ster­il­izării. Deși despre eutanasiere că metodă de acți­une a euge­niei se vor­bise deja intens și în Amer­ica, unde a avut des­tui ade­pți – de pildă Insi­tu­tul Carnegie o reco­manda în 1911.

Isto­ria este făcută de învingă­tori. Dacă Ger­ma­nia ar fi câști­gat al doilea război mon­dial, lumea ar fi ară­tat cu totul alt­fel azi. Nu știu dacă mai bine sau mai rău, dar sigur alt­fel. Și este bine să ne aducem aminte despre faptele reale, care tran­scend infor­mați­ile pro­mo­vate la nivel ofi­cial, ca să înțelegem că există multă ipocrizie în isto­ria fiecărei nați­uni. Mai ales că, fiind șapte mil­iarde deja, euge­nia s‑ar putea să apară curând ca opți­une. Între­barea e cu ce instru­mente va lucra și care vor fi cri­teri­ile sale de eval­u­are.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu