Nu știu dacă ați ob­ser­vat și voi, dar în ul­tima vreme pe ca­na­lele Di­sco­very și Vi­a­sat sunt di­fu­zate ob­se­siv do­cu­men­tare des­pre Hi­tler și atro­ci­tă­țile ce­lui de-al doi­lea răz­boi mondial. Dom­nul Adolf este me­di­a­ti­zat in­tens, în sens ne­ga­tiv și nu m‑am pu­tut opri să nu mă în­treb de ce acum și de ce atât de in­sis­tent. S‑ar pu­tea să aibă o le­gă­tură cu si­mi­li­tu­di­nile din­tre si­tu­a­ția ac­tu­ală și cea di­na­in­tea ce­lui de-al doi­lea răz­boi mondial – și atunci și acum lu­mea tra­versa o criză eco­no­mică pro­fundă, ner­vii mondi­ali erau și sunt in­fla­mați, e de ajuns o mică scân­teie. Poate că edi­to­rii ca­na­le­lor Di­sco­very vor să ne aducă aminte unde se poate ajunge când lu­cru­rile o iau razna din punct de ve­dere eco­no­mic și politic.

Pe de altă parte însă, sunt și di­fe­rențe mari în­tre cele două pe­ri­oade: atunci Ger­ma­nia toc­mai fu­sese umi­lită după pri­mul răz­boi mondial, iar Im­pe­riul Ger­man și cel Aus­tro-Un­gar fu­se­seră dezmem­brate. Mân­dria na­țio­nală a po­poa­re­lor ger­ma­nice era pro­fund ră­nită. As­tăzi Ger­ma­nia sus­ține eco­no­mia Eu­ro­pei și este la un pas de a‑și im­pune vo­ința eco­no­mică și po­li­tică al­tor state, fără să tragă nici un foc de armă.

E cu­rios to­tuși, cum ob­serva Car­men, că nu există în mod si­mi­lar do­cu­men­tare la fel de mi­nu­țios ela­bo­rate des­pre is­pră­vile al­tor per­so­naje is­to­rice, cum ar fi de pildă Sta­lin, des­pre care se spune că ar fi fă­cut mă­car tot atâ­tea vic­time câte a fă­cut Hi­tler. Poate e mult mai di­fi­cil să co­lec­tezi ima­gini și in­for­ma­ții: se poate ca ru­șii să nu fie foarte dor­nici să-și ex­pună păr­țile mai pu­țin lă­u­da­bile ale is­to­riei lor. To­tuși, pu­țină drep­tate is­to­rică ar tre­bui fă­cută pen­tru că e prea multă res­pon­sa­bi­li­tate arun­cată în spa­tele po­po­ru­lui german.

Ar fi la fel de drept să ne adu­cem aminte că te­o­ria ra­sei ari­ane – care a stat la baza la­gă­re­lor de con­cen­trare – e parte dintr‑o te­o­rie mai largă a eu­ge­niei, care a în­ce­put cu mult îna­inte. Mal­thus a fost unul din pri­mii oa­meni de ști­ință care a pro­po­vă­duit ne­ce­si­ta­tea con­tro­lu­lui po­pu­la­ției. L‑au sus­ți­nut Char­les Da­rwin și Francis Gal­ton prin lu­cră­rile lor ul­te­ri­oare. O mul­țime de per­so­na­li­tăți, care se bu­cură azi de apre­ci­ere, au fost adep­ții te­o­ri­i­lor eu­ge­nice: Emile Zola, Ge­orge Ber­nard Shaw, Al­dous Hu­x­ley ca să enu­măr doar câțiva. 

Sta­tele Unite ale Ame­ri­cii au de­ru­lat un pro­gram eu­ge­nic sus­ți­nut care a du­rat până prin anii ‘60, care a con­stat în ste­ri­li­zări mai con­sim­țite și mai for­țate ale per­soa­ne­lor sus­pecte de a da naș­tere unor co­pii cu de­fi­ciențe fi­zice sau men­tale. Căr­țile și stu­di­ile ame­ri­cane au fost ex­por­tate în Ger­ma­nia (cu spri­ji­nul fun­da­ției Ro­c­ke­fe­l­ler) și există probe con­crete des­pre apro­ba­rea de care se bu­cu­rau în rân­dul eu­ge­niș­ti­lor ame­ri­cani ac­țiu­nile lui Jo­sef Men­gele, pe care apoi tot ame­ri­ca­nii l‑au nu­mit “în­ge­rul mor­ții”. Ceea ce au fă­cut ger­ma­nii a fost să schimbe cri­te­ri­ile după care îi se­lec­tau pe cei inapți de re­pro­du­cere și să adopte mă­sura ra­di­cală a ex­ter­mi­nă­rii lor, în lo­cul ste­ri­li­ză­rii. Deși des­pre eu­ta­na­si­ere că me­todă de ac­țiune a eu­ge­niei se vor­bise deja in­tens și în Ame­rica, unde a avut des­tui adepți – de pildă In­si­tu­tul Carn­e­gie o re­co­manda în 1911.

Is­to­ria este fă­cută de în­ving­ă­tori. Dacă Ger­ma­nia ar fi câști­gat al doi­lea răz­boi mondial, lu­mea ar fi ară­tat cu to­tul alt­fel azi. Nu știu dacă mai bine sau mai rău, dar si­gur alt­fel. Și este bine să ne adu­cem aminte des­pre fap­tele re­ale, care transcend in­for­ma­ți­ile pro­mo­vate la nivel ofi­cial, ca să în­țe­le­gem că există multă ipo­cri­zie în is­to­ria fi­e­că­rei na­țiuni. Mai ales că, fi­ind șapte mi­li­arde deja, eu­ge­nia s‑ar pu­tea să apară cu­rând ca op­țiune. În­tre­ba­rea e cu ce in­stru­mente va lu­cra și care vor fi cri­te­ri­ile sale de evaluare.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.