Te­le­vi­ziu­nea este pro­ba­bil una din­tre cele mai tâm­pite idei care ne-au ve­nit în ul­ti­mul se­col. Îmi dau seama că 99% din oa­meni ar fi în dez­a­cord cu mine, dar eu sunt tot mai con­vins de asta. De fapt nu te­le­vi­ziu­nea e ne­a­pă­rat pro­blema, ci mo­dul în care este uti­li­zată în ziua de azi. Ideea că alt­ci­neva, care ha­bar n‑are cine sunt eu, sta­bi­lește ce tre­buie să-mi di­fu­zeze pe ecran, pe baza unor așa-zise sta­tis­tici și ra­ting-uri, mi se pare jig­ni­toare la adresa in­te­li­gen­ței mele. E ca și cum mi-ar spune: “bă­iete, ești prost, lasă că știm noi mai bine ce tre­buie să-ți arătăm”.

S‑a vor­bit mult des­pre lipsa de in­te­rac­ti­vi­tate a te­le­vi­ziu­nii, care con­duce cu tim­pul la in­ca­pa­ci­ta­tea de a gândi auto­nom – ajungi să aș­tepți de la alt­ceva sau alt­ci­neva să-ți spună ce tre­buie să faci. Sunt în­tru to­tul de acord că așa stau lu­cru­rile, dar asta nu e to­tul. Când ci­tești o carte te con­cen­trezi asu­pra tex­tu­lui, iar această fo­ca­li­zare du­rează un timp mai mult sau mai pu­țin în­de­lun­gat, dar în orice caz min­tea se cen­trează pe ide­ile ex­pri­mate de scri­i­tor. Te mai ri­dici, îți iei un san­dwich, bei niște apă, ca­uți un măr, te duci la toa­letă, dar chiar și în cli­pele ace­lea de pa­uză în cre­ier îți stă­ruie ima­gi­nile zu­gră­vite de carte. Ești co­nec­tat la at­mosferă, te ames­teci cu per­so­na­jele căr­ții, ai timp su­fi­cient ca să trans­feri in­for­ma­ți­ile în me­mo­ria de lungă du­rată, cea care te îm­bo­gă­țește pe dinăuntru.

La te­le­vi­zor in­for­ma­ția e per­ma­nent frag­men­tată. Nu ai timp să te con­cen­trezi asu­pra unui su­biect, pen­tru că se trece la al­tul. Ca­lu­pu­rile de pu­bli­ci­tate sunt o vo­ioasă țo­pă­i­ală de la la­xa­tive la par­fu­muri. Emi­siu­nile și fil­mele se în­tre­rup îna­in­tea mo­men­te­lor cul­mi­nante ca să facă loc pu­bli­ci­tă­ții. Fi­rul lo­gic se rupe, emo­ția se sus­pendă. Tre­cem brusc în pro­zaic – căr­bu­nele me­di­ci­nal eli­mină ga­zele in­tes­ti­nale, ca o con­ti­nu­are lo­gică a sec­ven­ței din film în care el se pre­gă­tește să o să­rute pe ea. Cine a de­cis că asta îmi do­resc eu? De bună seamă ac­țio­na­rul pos­tu­lui tv, care vrea pro­fit. Acum e mo­men­tul de ra­ting ma­xim și el se vinde bine pen­tru pu­bl­ci­tate. Pro­blema este că această frag­men­tare con­ti­nuă și vo­lun­tară a in­for­ma­ției duce cu tim­pul la in­ca­pa­ci­ta­tea de con­cen­trare a spec­ta­to­ru­lui, la su­per­fi­ci­a­li­tate și la greșita idee că e im­por­tant doar ce per­cepi la prima vedere. 

Pe in­ter­net lu­cru­rile par mai nor­male. Îți alegi sin­gur con­ți­nu­tul pe care îl do­rești, ci­tești, ur­mă­rești filme, vezi ima­gini. Toate par ok, dar pe fi­e­care link, în fi­e­care colț de pa­gină web te pân­dește pu­bli­ci­ta­tea și spam-ul. Ai tre­cut cu mo­use-ul peste o poză, zbang! ia de-aici o re­clamă pe tot ecra­nul la ceva ce n‑are le­gă­tură cu ce ci­teai. Te chi­nui să gă­sești mo­da­li­ta­tea de în­chi­dere a stu­pize­niei ră­să­rite de ni­că­ieri, dar nu me­reu e așa de sim­plu. Abia ai scă­pat de idi­oțe­nia aia, trosc! un pop-up cu altă re­clamă. No­roc că s‑au in­ven­tat plu­gin-urile alea de blo­care a pu­bli­ci­tă­ții – Dum­ne­zeu să le dea să­nă­tate ălora de le cre­ază și le întrețin.

Se vor­bește tot mai des des­pre te­le­vi­ziu­nea in­te­rac­tivă, unde spec­ta­to­rul ar pu­tea să de­cidă ce vrea să vadă dintr‑o ofertă pre­de­fi­nită, dar nu ob­serv să se treacă de la vorbe la fapte. Pe de altă parte ce di­fe­rență ar fi față de un site me­dia care face exact ace­lași lu­cru? Pro­ba­bil că, în­cet-în­cet, te­le­vi­zoa­rele vor dis­pă­rea lă­sând lo­cul com­pu­te­re­lor (iată un exem­plu), dar mass-me­dia încă n‑a gă­sit me­toda prin care să ne bage pe gât pu­bli­ci­ta­tea așa cum o face acum. Sau n‑am gă­sit noi me­toda să le in­ter­zi­cem asta.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.