Computer sau televizor?

Tele­vi­ziu­nea este pro­ba­bil una din­tre cele mai tâm­pite idei care ne‐au venit în ulti­mul secol. Îmi dau seama că 99% din oameni ar fi în dez­a­cord cu mine, dar eu sunt tot mai con­vins de asta. De fapt nu tele­vi­ziu­nea e nea­pă­rat pro­blema, ci modul în care este uti­li­zată în ziua de azi. Ideea că alt­ci­neva, care habar n‐are cine sunt eu, sta­bi­lește ce tre­buie să‐mi difu­zeze pe ecran, pe baza unor așa‐zise sta­tis­tici și rating‐uri, mi se pare jig­ni­toare la adresa inte­li­gen­ței mele. E ca și cum mi‐ar spune: “băiete, ești prost, lasă că știm noi mai bine ce tre­buie să‐ți ară­tăm”.

S‐a vor­bit mult des­pre lipsa de inte­rac­ti­vi­tate a tele­vi­ziu­nii, care con­duce cu tim­pul la inca­pa­ci­ta­tea de a gândi auto­nom – ajungi să aștepți de la alt­ceva sau alt­ci­neva să‐ți spună ce tre­buie să faci. Sunt întru totul de acord că așa stau lucru­rile, dar asta nu e totul. Când citești o carte te con­cen­trezi asu­pra tex­tu­lui, iar această foca­li­zare durează un timp mai mult sau mai puțin înde­lun­gat, dar în orice caz min­tea se cen­trează pe ide­ile expri­mate de scri­i­tor. Te mai ridici, îți iei un san­dwich, bei niște apă, cauți un măr, te duci la toa­letă, dar chiar și în cli­pele ace­lea de pauză în cre­ier îți stă­ruie ima­gi­nile zugră­vite de carte. Ești conec­tat la atmosferă, te ames­teci cu per­so­na­jele căr­ții, ai timp sufi­cient ca să trans­feri infor­ma­ți­ile în memo­ria de lungă durată, cea care te îmbo­gă­țește pe dină­un­tru.

La tele­vi­zor infor­ma­ția e per­ma­nent frag­men­tată. Nu ai timp să te con­cen­trezi asu­pra unui subiect, pen­tru că se trece la altul. Calu­pu­rile de publi­ci­tate sunt o voioasă țopă­i­ală de la laxa­tive la par­fu­muri. Emi­siu­nile și fil­mele se între­rup îna­in­tea momen­te­lor cul­mi­nante ca să facă loc publi­ci­tă­ții. Firul logic se rupe, emo­ția se sus­pendă. Tre­cem brusc în pro­zaic – căr­bu­nele medi­ci­nal eli­mină gazele intes­ti­nale, ca o con­ti­nu­are logică a sec­ven­ței din film în care el se pre­gă­tește să o sărute pe ea. Cine a decis că asta îmi doresc eu? De bună seamă acțio­na­rul pos­tu­lui tv, care vrea pro­fit. Acum e momen­tul de rating maxim și el se vinde bine pen­tru publ­ci­tate. Pro­blema este că această frag­men­tare con­ti­nuă și volun­tară a infor­ma­ției duce cu tim­pul la inca­pa­ci­ta­tea de con­cen­trare a spec­ta­to­ru­lui, la super­fi­ci­a­li­tate și la greșita idee că e impor­tant doar ce per­cepi la prima vedere.

Pe inter­net lucru­rile par mai nor­male. Îți alegi sin­gur con­ți­nu­tul pe care îl dorești, citești, urmă­rești filme, vezi ima­gini. Toate par ok, dar pe fie­care link, în fie­care colț de pagină web te pân­dește publi­ci­ta­tea și spam‐ul. Ai tre­cut cu mouse‐ul peste o poză, zbang! ia de‐aici o reclamă pe tot ecra­nul la ceva ce n‐are legă­tură cu ce citeai. Te chi­nui să găsești moda­li­ta­tea de închi­dere a stu­pize­niei răsă­rite de nică­ieri, dar nu mereu e așa de sim­plu. Abia ai scă­pat de idi­oțe­nia aia, trosc! un pop‐up cu altă reclamă. Noroc că s‐au inven­tat plugin‐urile alea de blo­care a publi­ci­tă­ții – Dum­ne­zeu să le dea sănă­tate ălora de le cre­ază și le între­țin.

Se vor­bește tot mai des des­pre tele­vi­ziu­nea inte­rac­tivă, unde spec­ta­to­rul ar putea să decidă ce vrea să vadă dintr‐o ofertă pre­de­fi­nită, dar nu observ să se treacă de la vorbe la fapte. Pe de altă parte ce dife­rență ar fi față de un site media care face exact ace­lași lucru? Pro­ba­bil că, încet‐încet, tele­vi­zoa­rele vor dis­pă­rea lăsând locul com­pu­te­re­lor (iată un exem­plu), dar mass‐media încă n‐a găsit metoda prin care să ne bage pe gât publi­ci­ta­tea așa cum o face acum. Sau n‐am găsit noi metoda să le inter­zi­cem asta.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu