Că Char­lize The­ron e o ac­triță foarte fru­moasă, știam deja. Că nu joacă rău, ob­ser­va­sem. Știam că e un fost mo­del care a in­trat în in­dus­tria fil­mu­lui și m‑am lă­sat con­vins de acest șa­blon de ima­gine, fără să‑i dau prea multă im­por­tanță. Am remarcat‑o în “Devil’s ad­vo­cate”, dar acolo Pa­cino nu prea a mai lă­sat loc să cre­ască ceva la um­bra mag­ni­fi­cu­lui său rol. Nu m‑am mai în­tâl­nit cu Char­lize prin fil­mele din ul­tima vreme, cele pe care le-am vă­zut eu, așa că aproape ui­ta­sem de ea. Nu mai știu cum, am ajuns să caut fil­mele în care a ju­cat în ul­tima vreme – mi-au să­rit în ochi niște cri­tici fa­vo­ra­bile pen­tru două filme și m‑am ho­tă­rât să în­cerc. Iar ceea ce am des­co­pe­rit, me­rită îm­păr­tă­șit și recomandat.

Mai în­tâi am vă­zut “Monster”, scris și re­gi­zat de Patty Jen­kins în 2003, un ex­tra­or­di­nar film des­pre dra­goste, dusă până la sa­cri­fi­ciul de sine și des­pre a doua șansă în viață. Char­lize The­ron este ulu­i­toare, nu doar ca trans­for­mare fi­zică pen­tru a juca per­so­na­jul, ci ca pro­fun­zime a in­ter­pre­tă­rii și ca me­ti­cu­lo­zi­tate în a trans­mite de­ta­li­ile per­so­na­ju­lui. Nu e nici o mi­rare că a luat Os­car și Glo­bul de Aur și încă multe alte pre­mii. E un film pe care, dacă nu l‑ați vă­zut, nu tre­buie să‑l ratați.

Apoi am vă­zut “In the va­l­ley of Elah”, din 2007, unde The­ron nu e per­so­naj prin­ci­pal, ci îi dă re­plica unui ex­ce­lent To­mmy Lee Jo­nes (no­mi­na­li­zat la Os­car), într-un film des­pre oro­rile răz­bo­i­u­lui, nu în sen­sul cla­sic al uci­de­rii al­tor se­meni, ci din per­spec­tiva dezu­ma­ni­ză­rii ce­lor care trec prin el. Un film des­pre fe­lul în care ale­ge­rile noas­tre de­vin ale­ge­rile co­pi­i­lor noș­tri, în mo­duri mai sub­tile de­cât ne ima­gi­năm. Un film des­pre stă­ru­ință în că­u­ta­rea ade­vă­ru­lui. Din nou Char­lize face un rol ex­ce­lent, poate nu la înăl­ți­mea ce­lui din Monster – par­ti­tura e mult mai fa­cilă. Un cu­vânt de ad­mi­ra­ție pen­tru Su­san Sa­ran­don – me­te­orică în acest film, dar, ca în­tot­dea­una, remarcabilă.

Char­lize The­ron m‑a sur­prins. O trans­for­mare in­cre­di­bilă a unei fru­mu­seți re­mar­ca­bile într‑o ac­triță de forță, de la care sunt si­gur că voi mai ve­dea in­ter­pre­tări memorabile.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.