Am vă­zut, au­zit și ci­tit o mul­țime de tâm­pe­nii de­bi­tate de oa­me­nii po­li­tici ai Ro­mâ­niei de‑a lun­gul a mai bine de do­uă­zeci de ani de de­mo­cra­ție ori­gi­nală. Aș fi fost gata să jur că ni­mic nu mă mai sur­prinde, mă aș­tept la orice și orice s‑ar în­tâm­pla, mă aș­tep­tam. Tre­buie să re­cu­nosc că există un om po­li­tic care a re­u­șit să mă con­vingă că nu e așa. Dum­ne­a­lui este conu’ Mir­ci­ulică Geoană.

Omul ăsta e un iz­vor ne­se­cat de pe­ni­bil și ri­di­col. Pe lângă fap­tul că a dat do­vadă de o can­ti­tate imensă de ne­ro­zie în ul­ti­mii ani, fă­când tot fe­lul de ne­fă­cute și de­bi­tând pros­tii cu un ritm ame­ți­tor, are și un ta­lent in­e­ga­la­bil de a se lua în se­rios tot tim­pul, în­cât ai crede – dacă nu l‑ai cu­noaște — că ur­mează să re­vo­lu­țio­neze în­treaga planetă.

Re­cent, de când i‑au fă­cut vânt din PSD, a de­ve­nit în­te­me­ie­to­rul unui vir­tual vi­i­tor par­tid, în care se vor bu­luci să in­tre mulți oa­meni – zice el. La B1 TV a de­bi­tat următoarele:

“Eu sunt o fi­ință ex­tra­or­di­nar de ac­tivă. Ci­tesc mai mult de­cât îna­inte — ci­tesc o carte a lui Kis­sin­ger des­pre China, una des­pre Ita­lia, ci­tesc des­pre for­ma­țiuni apă­rute ca Par­ti­dul Pi­ra­ți­lor, ci­tesc des­pre Slo­ve­nia unde un par­tid în­fi­in­țat în urmă cu două luni a câști­gat ale­ge­rile și a dat pri­mul ministru”.

Ți­neți-vă bine, din al doi­lea om în stat, dom­nul Ge­o­ană o să de­vină pri­mul pi­rat al ță­rii. Bie­tul ne­rod se dă de gol: e dis­pe­rat să re­vină în po­li­tică, acum când ni­meni nu mai dă un sfanț pe el, așa că stu­di­ază me­to­dele mi­ra­cu­loase de pro­mo­vare în clasa po­li­tică. Pen­tru că nu­mai o mi­nune l‑ar mai salva. În alt con­text declară:

“Sunt mult mai mulți pri­e­teni și din alte par­tide, e o des­că­tu­șare a unora din sfera ce­lor care ezi­tau să vor­bească cu mine (…) oa­meni dintr-un oraș din Transil­va­nia au în­ce­put să strângă câte un leu co­ti­za­ție la un par­tid care nu a apă­rut (…) Se des­chide, apropo de această ma­jo­ri­tate tă­cută și dez­a­mă­gită a ro­mâ­ni­lor, un bu­le­vard pen­tru un alt mod de a face lucrurile”.

Treaba asta cu des­că­tu­șa­tul și cu ora­șul din Transil­va­nia este deja din­colo de ri­di­col. Pro­ba­bil că a strâns până acum co­ti­za­ții de doi lei – unul l‑a pus el, ce­lă­lalt Mi­ha­ela, dra­gos­tea lui. Su­fi­cient cât să se plimbe amân­doi ținându-se de mână, ca doi în­dră­gos­tiți, pe bu­le­var­dul ro­mâ­ni­lor tă­cuți și dez­a­mă­giți. Fac pa­riu cu ori­cine că după 2012 nu vom mai auzi des­pre Ge­o­ană de­cât la ru­brica de umor involuntar.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.