Să spun drept, mă cam um­fla râ­sul când am au­zit prima oară des­pre Par­ti­dul Pi­ra­ți­lor din Su­e­dia. “Auzi‑i și pe ăș­tia”, mi-am zis, “nu mai pot de bine acolo si nu știu ce să mai in­ven­teze”. Era fi­nele anu­lui 2005 când apă­reau pri­mele știri des­pre ini­ția­tiva asta și mai toată lu­mea co­menta iro­nic no­u­ta­tea mo­men­tu­lui. Eu per­so­nal mi-am și ima­gi­nat niște “com­pu­ter ge­eks”, ane­mi­ați de ham­bu­r­ge­rii mân­cați pe tas­ta­tură și eti­o­lați de lu­mina ar­ti­fi­ci­ală a ve­io­zei de bi­rou, as­cu­nși în spa­tele unor nick-uri bi­zare, care brusc au avut o re­ve­la­ție des­pre cum ar pu­tea des­cărca gra­tis filme și mu­zică: își fac un partid.

A tre­cut tim­pul, a ve­nit și ves­tea că au ajuns în Par­la­men­tul su­e­dez și, mai mult, au dat chiar și doi re­pre­zen­tanți în Par­la­men­tul Eu­ro­pean. Mi-am zis că‑i cul­mea și că nu‑i probă mai bună des­pre ce abe­ra­ții poate naște de­mo­cra­ția îm­pinsă prea de­parte. Eti­cheta de par­tid for­mat din “com­pu­ter nerds” era în con­ti­nu­are li­pită de cre­ie­rul meu. Așa că nu mică mi‑a fost mi­ra­rea să des­co­păr de cu­rând că ima­gi­nea mea e com­plet eronată.

Ca să res­pect fi­rul lo­gic al în­tâm­plă­rii tre­buie să spun că to­tul a în­ce­put cu un ar­ti­col din Gân­dul, de unde am aflat des­pre o nouă re­li­gie: ko­pi­mis­mul. Asta chiar e trasă de păr. Rău. Cică “in­for­ma­ţia este sa­cră, iar co­pi­e­rea ei este sfântă”. Sau mai știi?!? Peste vreo doi ani o să-mi cer scuze că n‑am în­țe­les pro­fun­zi­mea me­sa­ju­lui. Ba nu, ches­tia asta e chiar tâm­pită! In­te­re­sant e că apare tot în Su­e­dia și aș fi cu­rios să aflu de ce nu era de ajuns par­ti­dul, de a fost ne­voie și de o re­li­gie. Pro­ba­bil că par­ti­dul tre­buia să lupte po­li­tic ca să ob­țină anu­mite drep­turi re­fe­ri­toare la file-sha­ring, pe când dacă pi­ra­ta­rea este parte a unei prac­tici re­li­gi­oase, cre­din­cio­sul nu poate fi acu­zat de fap­tele să­vâr­șite pe când era în transă. Nu?

Am aban­do­nat po­ves­tea cu re­li­gia și am că­u­tat să aflu cum mai e cu par­ti­dul pi­ra­ți­lor. Stu­poare! Treaba e foarte se­ri­oasă. În Wi­ki­pe­dia sunt pa­gini în­tregi de­di­cate su­biec­tu­lui. Am aflat că deja sunt ase­me­nea par­tide într‑o mul­țime de țări, in­clu­siv în Ro­mâ­nia și sunt deja or­ga­ni­zați într‑o in­ter­națio­nală. Am dat fuga la par­ti­dul ro­mâ­nesc să văd ce și cum și m‑am do­cu­men­tat cum e cu sta­tu­tul, pro­gra­mul și ma­ni­fes­tul. Lu­cru­rile nu sunt chiar așa de hi­lare cum îmi in­chi­pu­iam eu. 

Când am ci­tit opi­ni­ile des­pre mo­dul ac­tual de uti­li­zare a drep­tu­ri­lor de au­tor, a pa­ten­te­lor și mo­no­po­lu­ri­lor in­for­ma­țio­nale mi-am re­vi­zuit pă­re­rile des­pre pi­rați. Ba chiar a tre­buit să re­cu­nosc că anu­mite prin­ci­pii re­zo­nează cu opi­ni­ile mele – de pildă des­pre pa­ten­tele me­di­ca­men­te­lor. Mi-am adus aminte că și eu sunt ne­du­me­rit des­pre pro­tec­ția ex­ce­sivă apli­cată unor opere cre­ate de au­tori care au mu­rit de mult și au de­ve­nit parte a pa­tri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral mondial. Mi-am rea­min­tit ne­mul­țu­mi­rea mea față de câști­gu­rile obs­cene ob­ți­nute de unii ar­tiști con­tem­po­rani, pe care apoi le uti­li­zează într-un mod ostentativ.

Dintr‑o dată par­ti­dul pi­ra­ți­lor a de­ve­nit alt­ceva de­cât o adu­nă­tură de “nerds”, avizi doar de file-sha­ring li­ber. Oa­me­nii ăș­tia luptă pen­tru niște idei co­recte, cele mai multe din­tre ele, dacă nu toate. Mai mult de­cât atât, au ve­nit cu niște idei cel pu­țin in­te­re­sante des­pre schim­bul de va­lori în me­di­ile vir­tu­ale – bit­co­ins – o no­țiune pe care încă nu o în­țe­leg com­plet, dar pro­mit să o stu­diez și să po­ves­tesc ce am aflat.

Și tot dintr‑o dată am în­țe­les cât rău le poate face aces­tor idei co­recte apa­ri­ția unei tâm­pe­nii pre­cum ko­pi­mis­mul, care duce în ri­di­col efor­tu­rile va­lide ale unor oa­meni care au ceva de spus.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.