Pirații binari

Să spun drept, mă cam umfla râsul când am auzit prima oară despre Par­tidul Piraților din Sue­dia. “Auzi‑i și pe ăștia”, mi-am zis, “nu mai pot de bine acolo si nu știu ce să mai inven­teze”. Era finele anu­lui 2005 când apăreau primele știri despre iniția­tiva asta și mai toată lumea comenta ironic nou­tatea momen­tu­lui. Eu per­sonal mi-am și imag­i­nat niște “com­puter geeks”, ane­mi­ați de ham­burg­erii mân­cați pe tas­tatură și eti­o­lați de lumina arti­fi­cială a veiozei de birou, ascunși în spatele unor nick-uri bizare, care brusc au avut o rev­e­lație despre cum ar putea descărca gratis filme și muz­ică: își fac un par­tid.

A tre­cut tim­pul, a venit și vestea că au ajuns în Par­la­men­tul suedez și, mai mult, au dat chiar și doi reprezen­tanți în Par­la­men­tul Euro­pean. Mi-am zis că‑i cul­mea și că nu‑i probă mai bună despre ce aber­ații poate naște democrația împinsă prea departe. Eticheta de par­tid for­mat din “com­puter nerds” era în con­tin­uare lip­ită de creierul meu. Așa că nu mică mi‑a fost mirarea să descopăr de curând că imag­inea mea e com­plet eronată.

Ca să respect firul logic al întâm­plării tre­buie să spun că totul a început cu un arti­col din Gân­dul, de unde am aflat despre o nouă religie: kopimis­mul. Asta chiar e trasă de păr. Rău. Cică “infor­maţia este sacră, iar copierea ei este sfântă”. Sau mai știi?!? Peste vreo doi ani o să-mi cer scuze că n‑am înțe­les pro­fun­z­imea mesaju­lui. Ba nu, ches­tia asta e chiar tâmpită! Intere­sant e că apare tot în Sue­dia și aș fi curios să aflu de ce nu era de ajuns par­tidul, de a fost nevoie și de o religie. Prob­a­bil că par­tidul tre­buia să lupte politic ca să obțină anu­mite drep­turi refer­i­toare la file-sharing, pe când dacă piratarea este parte a unei prac­tici reli­gioase, cred­in­cio­sul nu poate fi acuzat de faptele săvârșite pe când era în transă. Nu?

Am aban­do­nat povestea cu reli­gia și am cău­tat să aflu cum mai e cu par­tidul piraților. Stupoare! Tre­aba e foarte serioasă. În Wikipedia sunt pagini întregi ded­i­cate subiec­tu­lui. Am aflat că deja sunt aseme­nea par­tide într‑o mulțime de țări, inclu­siv în Româ­nia și sunt deja orga­ni­zați într‑o inter­națion­ală. Am dat fuga la par­tidul româ­nesc să văd ce și cum și m‑am doc­u­men­tat cum e cu statu­tul, pro­gra­mul și man­i­fes­tul. Lucrurile nu sunt chiar așa de hilare cum îmi inchipuiam eu.

Când am citit opini­ile despre modul actual de uti­lizare a drep­turilor de autor, a paten­telor și monopolurilor infor­maționale mi-am revizuit părerile despre pirați. Ba chiar a tre­buit să recunosc că anu­mite prin­cipii rezonează cu opini­ile mele – de pildă despre paten­tele medica­mentelor. Mi-am adus aminte că și eu sunt nedumerit despre pro­tecția exce­sivă apli­cată unor opere cre­ate de autori care au murit de mult și au devenit parte a pat­ri­mo­ni­u­lui cul­tural mon­dial. Mi-am ream­intit nemulțu­mirea mea față de câș­tig­urile obscene obținute de unii artiști con­tem­po­rani, pe care apoi le uti­lizează într-un mod osten­ta­tiv.

Dintr‑o dată par­tidul piraților a devenit altceva decât o adună­tură de “nerds”, avizi doar de file-sharing liber. Oamenii ăștia luptă pen­tru niște idei corecte, cele mai multe din­tre ele, dacă nu toate. Mai mult decât atât, au venit cu niște idei cel puțin intere­sante despre schim­bul de val­ori în medi­ile vir­tuale – bit­coins – o noți­une pe care încă nu o înțe­leg com­plet, dar promit să o studiez și să povestesc ce am aflat.

Și tot dintr‑o dată am înțe­les cât rău le poate face aces­tor idei corecte apariția unei tâm­penii pre­cum kopimis­mul, care duce în ridi­col efor­turile valide ale unor oameni care au ceva de spus.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu