Pirații binari

Să spun drept, mă cam umfla râsul când am auzit prima oară des­pre Par­ti­dul Pira­ți­lor din Sue­dia. “Auzi‐i și pe ăștia”, mi‐am zis, “nu mai pot de bine acolo si nu știu ce să mai inven­teze”. Era finele anu­lui 2005 când apă­reau pri­mele știri des­pre ini­ția­tiva asta și mai toată lumea comenta iro­nic nou­ta­tea momen­tu­lui. Eu per­so­nal mi‐am și ima­gi­nat niște “com­pu­ter geeks”, ane­mi­ați de ham­bu­r­ge­rii mân­cați pe tas­ta­tură și eti­o­lați de lumina arti­fi­ci­ală a veio­zei de birou, ascu­nși în spa­tele unor nick‐uri bizare, care brusc au avut o reve­la­ție des­pre cum ar putea des­cărca gra­tis filme și muzică: își fac un par­tid.

A tre­cut tim­pul, a venit și ves­tea că au ajuns în Par­la­men­tul sue­dez și, mai mult, au dat chiar și doi repre­zen­tanți în Par­la­men­tul Euro­pean. Mi‐am zis că‐i cul­mea și că nu‐i probă mai bună des­pre ce abe­ra­ții poate naște demo­cra­ția împinsă prea departe. Eti­cheta de par­tid for­mat din “com­pu­ter nerds” era în con­ti­nu­are lipită de cre­ie­rul meu. Așa că nu mică mi‐a fost mira­rea să des­co­păr de curând că ima­gi­nea mea e com­plet ero­nată.

Ca să res­pect firul logic al întâm­plă­rii tre­buie să spun că totul a înce­put cu un arti­col din Gân­dul, de unde am aflat des­pre o nouă reli­gie: kopi­mis­mul. Asta chiar e trasă de păr. Rău. Cică “infor­ma­ţia este sacră, iar copi­e­rea ei este sfântă”. Sau mai știi?!? Peste vreo doi ani o să‐mi cer scuze că n‐am înțe­les pro­fun­zi­mea mesa­ju­lui. Ba nu, ches­tia asta e chiar tâm­pită! Inte­re­sant e că apare tot în Sue­dia și aș fi curios să aflu de ce nu era de ajuns par­ti­dul, de a fost nevoie și de o reli­gie. Pro­ba­bil că par­ti­dul tre­buia să lupte poli­tic ca să obțină anu­mite drep­turi refe­ri­toare la file‐sharing, pe când dacă pira­ta­rea este parte a unei prac­tici reli­gi­oase, cre­din­cio­sul nu poate fi acu­zat de fap­tele săvâr­șite pe când era în transă. Nu?

Am aban­do­nat poves­tea cu reli­gia și am cău­tat să aflu cum mai e cu par­ti­dul pira­ți­lor. Stu­poare! Treaba e foarte seri­oasă. În Wiki­pe­dia sunt pagini întregi dedi­cate subiec­tu­lui. Am aflat că deja sunt ase­me­nea par­tide într‐o mul­țime de țări, inclu­siv în Româ­nia și sunt deja orga­ni­zați într‐o inter­națio­nală. Am dat fuga la par­ti­dul româ­nesc să văd ce și cum și m‐am docu­men­tat cum e cu sta­tu­tul, pro­gra­mul și mani­fes­tul. Lucru­rile nu sunt chiar așa de hilare cum îmi inchi­pu­iam eu.

Când am citit opi­ni­ile des­pre modul actual de uti­li­zare a drep­tu­ri­lor de autor, a paten­te­lor și mono­po­lu­ri­lor infor­ma­țio­nale mi‐am revi­zuit păre­rile des­pre pirați. Ba chiar a tre­buit să recu­nosc că anu­mite prin­ci­pii rezo­nează cu opi­ni­ile mele – de pildă des­pre paten­tele medi­ca­men­te­lor. Mi‐am adus aminte că și eu sunt nedu­me­rit des­pre pro­tec­ția exce­sivă apli­cată unor opere cre­ate de autori care au murit de mult și au deve­nit parte a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral mondial. Mi‐am rea­min­tit nemul­țu­mi­rea mea față de câști­gu­rile obs­cene obți­nute de unii artiști con­tem­po­rani, pe care apoi le uti­li­zează într‐un mod osten­ta­tiv.

Dintr‐o dată par­ti­dul pira­ți­lor a deve­nit alt­ceva decât o adu­nă­tură de “nerds”, avizi doar de file‐sharing liber. Oame­nii ăștia luptă pen­tru niște idei corecte, cele mai multe din­tre ele, dacă nu toate. Mai mult decât atât, au venit cu niște idei cel puțin inte­re­sante des­pre schim­bul de valori în medi­ile vir­tu­ale – bit­co­ins – o noțiune pe care încă nu o înțe­leg com­plet, dar pro­mit să o stu­diez și să poves­tesc ce am aflat.

Și tot dintr‐o dată am înțe­les cât rău le poate face aces­tor idei corecte apa­ri­ția unei tâm­pe­nii pre­cum kopi­mis­mul, care duce în ridi­col efor­tu­rile valide ale unor oameni care au ceva de spus.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu