În­ju­ră­tu­rile băr­ba­ți­lor ro­mâni, ca și în limba ori­că­rui alt po­por, au cel mai ade­sea o vi­gu­roasă co­no­ta­ție se­xu­ală. Cu cât e mai fu­rios pe ci­neva, cu atât e mai si­gur că or­ga­nele lui ge­ni­tale vor fi im­pli­cate în în­ju­ră­tură. Și, de cele mai multe ori, fu­ria lui se ma­ni­festă printr‑o ame­nin­țare de viol – dacă l‑ai scos din să­rite, vei auzi cum te ame­nință cu pe­ne­tra­rea în toate lo­cu­rile unde crede el că i‑ar în­că­pea or­ga­nul erectil.

Pe de altă parte băr­ba­tul ro­mân este pro­fund ho­mo­fob. Orice aso­ci­ere cu ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea îl în­ver­zește la față. Orice in­si­nu­are de ho­mo­se­xu­a­lism este mo­tiv de scan­dal. Su­biec­tul e tabu. Ges­tu­rile de afec­țiune în­tre pri­e­teni și rude, de gen mas­culin, sunt ade­sea tem­pe­rate de teama unei greșite in­ter­pre­tări. “Nu ne pu­păm, mă, că zice lu­mea că sun­tem po­po­nari”. De fi­e­care dată când se or­ga­ni­zează un marș al ho­mo­se­xu­a­li­lor, băr­ba­tul ro­mân co­men­tează ne­ga­tiv și so­nor, pen­tru a puncta cu cla­ri­tate de­li­mi­ta­rea sa de această mi­no­ri­tate. Asta în ca­zul în care nu se duce chiar acolo, ca să huiduie.

Ce nu pri­cep eu e de ce sub forma vi­o­lu­lui ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea e ac­cep­ta­bilă, iar în forma sa con­sen­su­ală — nu. Adică de ce ar fi ok să spui că îl că­lă­rești pe Do­rel pen­tru că ți‑a tă­iat fața pe șo­sea, dar nu e ok să‑l pupi pe obraji pe Io­nică, pri­e­te­nul tău din co­pi­lă­rie. De ce te ad­miră cei­lalți mas­culi când îi pro­miți sex oral unuia care te‑a de­ran­jat în vreun fel, dar e je­nant să te îm­bră­ți­șezi cu un amic.

Și care e me­sa­jul pe care îl trans­mi­tem ast­fel fe­me­i­lor? Că a face sex cu ci­neva este o formă de a‑l umili și de a‑l pune la punct? Dacă ame­ninți un băr­bat cu se­xul oral e o formă de a‑l jigni și a‑l pune în in­fe­ri­o­ri­tate, dar dacă i‑l pro­pui unei fe­mei este o do­vadă a unei do­rințe se­xu­ale sănătoase?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.