Dacă Facebook ar deveni realitate

Te-ai între­bat vre­o­dată cum ar fi dacă Face­book-ul ar deveni real­i­tate? Cum ar fi dacă ceea ce se întâm­plă vir­tu­al, pe paginile aces­tui site, s‑ar întâm­pla în real­i­tate? Eu mi-am pus între­barea și, ca să spun cin­stit, am rămas nițel con­fuzat de con­cluzii. Cred că toți am ară­ta nițel cam stra­niu, nu prin aspect, ci prin com­por­ta­ment. Hai să-ți zic de ce.

Porn­im de la ideea că Face­book este o rețea de socializare. Adică un loc vir­tu­al unde poți să social­izezi cu pri­etenii și cunoșt­ințele tale. Unde poți să-ți faci pri­eteni noi și să par­ticipi la comu­nități vir­tuale gru­pate în jurul unor idei sau cauze comune. Ca să tre­cem de la vir­tu­al la real, să ne imag­inăm că există o cameră sufi­cient de mare în care să încapă toți cei cu care sun­tem conec­tați pe Face­book. Sau pe Google+, tot aia e. Toată lumea stă pe scaune, într-un cerc, fiecare poate să‑i vadă pe toți ceilalți. Și, mai ales, fiecare intră în cam­era asta pen­tru că vrea să fie în ea, nu pen­tru că l‑a oblig­at cine­va sau ceva.

Ca și pe Face­book, adunarea asta de oameni nu are o agendă clară. Nu s‑a sta­bilit că dis­cutăm ceva anume. Pur și sim­plu ne-am adunat împre­ună. Acuma gân­dește-te că ai deschide dis­cuția spunând: “Ce părere aveți despre ce se întâm­plă în Piața Uni­ver­sității? Eu cred că protestele au început de la demisia lui Arafat, dar apoi s‑au ală­tu­rat tot felul de lume care are doleanțe foarte etero­gene”. Te-ai opri, aștep­tând de la ceilalți un răspuns, o reacție.

Unii te-ar privi și ar zâm­bi larg, dând din cap apro­ba­tor. N‑ar zice nim­ic, doar ar apro­ba ges­tu­al: I like. Și prob­a­bil că te-ai gân­di că sunt de acord cu ceea ce ai spus, dar nu e prea clar dacă sunt de acord cu toată afir­mația sau doar cu o parte a ei. Iar apro­barea asta zâm­bitoare nu-ți răspunde la între­barea pe care ai pus‑o. WTF? Ce vor să spună?

Alții nici nu te-ar băga în seamă pe moment. După un timp, în loc de răspuns, ți-ar întinde o poză cu copilul lor plin de lapte la gură. Sau cu pisi­ca urcată pe un raft, dor­mind între cărți. Sau cu ei la mare, rân­jind voios cu bur­ta plină de bere și o dom­nișoară cu aspect dubios ală­turi. Ți-ai pune între­barea dacă te-au auz­it. Dacă măcar au fost atenți la ce ai spus. Și dacă nu, oare de ce? Nu‑i intere­sează subiec­tul? Nu sunt de acord cu tine?

Pe urmă ar fi alții care ți-ar prop­une să asculți o melodie. Sau să citești un banc. Fără nici un comen­tar­iu explica­tiv, fără nici o remar­că refer­i­toare la ce îți prop­une. Fără nici o legă­tură cu ceea ce ai între­bat sau afir­mat tu. Cam ca ăia care vin la che­fu­ri și pun stăpânire pe com­puterul care asig­ură fun­dalul sonor, alegând melodi­ile care le plac lor, fără nici o pre­ocu­pare față de starea de spir­it a celor­lalți. Te-ai între­ba, de bună seamă, dacă oamenii ăștia știu că sunt la un eveni­ment de socializare. Unde socializarea pre­supune o min­imă inter­acți­une.

În fine, ar mai fi unii care ar sta ca niște momâi și n‑ar zice nim­ic. Nu zâmbesc, nu aprobă din cap, nu-ți dau poze, nu prop­un nici măcar un fil­muleț stu­pid. Doar stau. Ca‑n gluma cu baci­ul care se spri­jină în bâtă: “- ce faci, bade? șezi și cugeți? –nu, numa’ șed.”.

Fac par­iu că n‑o să treacă mult timp până când o să te între­bi ce se întâm­plă cu adunarea asta. Ce lipsește? De ce sunt oamenii ăștia în aceeași cameră? Că doar ei au ales să fie împre­ună, nu i‑a forțat nimeni. Atun­ci de ce n‑au nim­ic să-și spună unul altu­ia?

Cam așa cred că ar ară­ta Face­book-ul dacă ar deveni real­i­tate. Noroc că asta nu se poate întâm­pla. Vă aștept cu Like-urile. Bune ar fi și o poză sau o melodie, ceva. Mulțumesc antic­i­pat.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. adrian

  Pri­etene,
  Nu esti nor­mal si asta e bine.
  Daca ai fi tras si con­cluzia era ca un banc tare, dar cu expli­catii.

  Ciao

  • Sorin Sfirlogea

   Nu știu de unde sun­tem pri­eteni, că eu pe Face­book nu te-am văzut 😀

   Partea cu expli­cați­ile îți spun eu cum e: o să fac blogul tot mai crip­tic și mai mis­te­rios, atrag citi­tori și pe urmă încep să fac bani — vrei expli­cații, platești cu card de cred­it sau cu Pay­Pal…

   INGe­nios, nu?

 2. Alice

  Te dez­pri­eteneşti. Cu cei care n‑au reacţie, cu cei care nu pro­duc conţin­ut, cu cei care te agasează cu horo­scop­ul sau cu jocul. Te dez­pri­eteneşti cu cei ce nu împărtăşeşc. Dacă îţi per­miţi să renunţi la “cer­cul larg de pri­eteni”. Te dez­pri­eteneşti. Dacă crezi că nim­ic nu‑i mişcă şi nim­ic nu‑i intere­sează. Dar e atâ­ta “tol­er­anţă” pe face­book. Ei sunt tol­er­aţi şi rămân să fiinţeze în cer­cul tău extins de pri­eteni.
  Mi‑e frică să mă gân­de­sc cum e în real­i­tate.

  • Sorin Sfirlogea

   Cum să te dez­pri­etenești, că rănești sen­ti­mentele și te ale­gi cu eticheta de nes­imțit?!? Serios, cei care dau Like mi-aș dori să-mi zică și mie ce le‑a pla­cut și de ce. Și ce nu le‑a plă­cut.

   Cât despre real­i­tate, mă tem că ea — așa cum o ști­am noi — tinde să nu mai existe. Vir­tu­al­is­mul e noul real­ism. Nasol!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu