Sunt si­gur că în­tre mu­zică și ma­te­ma­tică există o le­gă­tură. Știu asta de la dom­nul Ru­sin, pro­fe­so­rul meu de mu­zică din clasa a opta, care fă­cea în par­ti­cu­lar me­di­ta­ții la ma­te­ma­tică cu cei dor­nici să de­vină mai is­cu­siți la ma­te­ria asta. Avea niște me­tode foarte efi­ciente de a ne în­văța ma­te­ma­tică și-mi amin­tesc că atunci am au­zit pen­tru prima dată des­pre fru­mu­se­țea so­lu­ției unei pro­bleme de al­ge­bră. N‑am în­țe­les în­tru to­tul ar­gu­men­tele pro­fe­so­ru­lui Ru­sin, dar pot să de­pun măr­tu­rie că am sim­țit un fel de sa­tis­fac­ție ce pă­rea să pro­vină din ele­ganța și sim­pli­ta­tea re­zol­vă­rii. Mai târ­ziu am în­țe­les că toate ide­ile ge­ni­ale sunt ex­trem de sim­ple. Vreau să zic cele cu ade­vă­rat geniale…

Dom­nul Ru­sin era un per­so­naj. Avea o ta­blă nea­gră de mici di­men­siuni și o cu­tie de cretă. Forma un grup de elevi care vro­iau să facă me­di­ta­ții la ma­te­ma­tică – gru­pul pu­tea avea în­tre sapte și zece per­soane. Apoi sta­bi­lea care e pri­mul elev care va gă­z­dui me­di­ta­ți­ile. Tu­tu­ror ne ve­nea rân­dul, prin ro­ta­ție, să îi pri­mim acasă pe cei­lalți pen­tru trei șe­dințe de câte două ore. Când se schimba lo­cul de des­fă­șu­rare, ta­bla și cu­tia de cretă se mu­tau. Pre­țul unei șe­dințe de me­di­ta­ție era fix: șap­te­zeci de lei. Dacă eram șapte, ne re­ve­nea câte zece lei de fi­e­care. Dacă eram zece, șapte lei. Rit­mul era alert – pro­bleme, so­lu­ții, re­zol­vări, teme de studiu.

Îmi amin­tesc că la un mo­ment dat dom­nul Ru­sin a fă­cut o di­va­ga­ție: ne‑a po­ves­tit des­pre le­gă­tu­rile mis­te­ri­oase din­tre mu­zică și ma­te­ma­tică. Ne‑a ex­pli­cat că no­tele pot fi în­lo­cu­ite cu ci­fre și că ma­rile cre­a­ții cla­sice au struc­turi ma­te­ma­tice ex­trem de in­te­re­sante și pre­cise. Ne spu­nea de și­rul Fi­bo­nacci și de De­bu­ssy – sunt sin­gu­rele de­ta­lii pe care mi le amin­tesc. Era agi­tat, ex­plica cu pa­siune și asta m‑a fă­cut să cred că vor­bește de ceva im­por­tant. În vre­mea aceea nu exista in­ter­net, deci cir­cu­la­ția in­for­ma­ției într‑o țară co­mu­nistă era foarte gre­o­aie, așa că pot să în­țe­leg acum cât de aprins era după acest su­biect fas­ci­nant. Azi poți să ci­tești pe net sute de pa­gini pe acest su­biect – mulți vor spune că e ceva tri­vial. În ‘77 era ceva ne­ma­ia­u­zit de interesant.

N‑am ajuns nici­o­dată să știu nici atâta mu­zică, nici atâta ma­te­ma­tică în­cât să pot ex­plica le­gă­tura din­tre cele două. Am aflat însă des­tul ca să per­cep sa­tis­fac­ția unei re­zol­vări ele­gante în ma­te­ma­tică și fru­mu­se­țea unei ar­mo­nii în mu­zică. Ade­sea mi-am pus în­tre­ba­rea dacă cele două plă­ceri apar­țin ace­le­iași fa­mi­lii și n‑aș pu­tea să spun de­cât că amân­două iz­vo­răsc din ne­voia noas­tră de sim­pli­tate și ele­ganță. Amân­două îți dau cer­ti­tu­di­nea că răs­pun­su­rile la în­tre­bă­rile com­pli­cate ale lu­mii pro­ba­bil că au răs­pun­suri de acest fel: ge­nial de sim­ple și în­cân­tă­tor de ele­gante. Noi, oa­me­nii, încă nu le-am găsit.

Îmi dau seama că s‑ar pu­tea să nu mă cre­deți. Toc­mai de aceea vă pun aici o ast­fel de probă. As­cul­tați și ar tre­bui să în­țe­le­geți cum mu­zica poate să ne aducă acea unică sa­tis­fac­ție in­te­lec­tu­ală din care ai sen­za­ția că de­curg de la sine toate.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Din ace­eaşi ca­te­go­rie: Po­e­tica matematică.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.