Extremismul prostiei

Franța respiră puțin înainte de ultima rundă. Comen­ta­torii din toată lumea însă ne spun că ceea ce e impor­tant nu e bătălia din­tre Hol­lande și Sarkozy – deși are și ea mize foarte impor­tante – cât mai cu seamă ascen­si­unea extremelor de dreapta și de stânga, care au obținut împre­ună aproape o treime din voturi. Dacă ținem cont de fap­tul că vreo 15% din pop­u­lația Franței sunt imi­granți, care prob­a­bil nu se iden­ti­fică cu națion­al­is­mul extremelor politice, aș înclina să cred că de fapt e vorba de un pro­cent corec­tat de 40% de susțină­tori francezi ai ideilor extrem­iste. Pen­tru o țară ca Franța, e imens. Iar doamna Le Pen le spunea susțină­to­rilor ei: la bataille de France ne fait que com­mencer.

Se spune că Sarkozy e o pacoste, dar cel puțin s‑a înțe­les cu madam Merkel și că alegerea lui Hol­lande pune sub sem­nul între­bării toate aceste înțelegeri. Deci Franța e în peri­col, adică Europa e în peri­col. Într-un fel ciu­dat, simt că ar fi mai bine să se limpezească apele și să vedem care e ade­vărata val­oare a Franței. Dacă va reuși într-adevăr să reziste crizei fără a fi în tan­dem cu Ger­ma­nia, vom ști cel puțin că tre­buie să privim cu respect această economie. Impre­sia mea din acest moment este că, fără Ger­ma­nia, Franța e doar un balon de săpun care se va sparge la prima suflare de vânt. Dar, dacă am drep­tate și Hol­lande câștigă, s‑ar putea să asistăm la eveni­mente care să nu ne prea placă. Din per­spec­tiva asta Hol­lande este și el un extrem­ist, pen­tru că vrea să dărâme întreaga con­strucție eco­nom­ică franco-germană – cea care pare să țină echili­brul Europei în acest moment – și să instau­reze un națion­al­ism eco­nomic francez.

Puțin mai la est, o par­la­men­tară elvețiană s‑a plâns într‑o emi­si­une tele­vizată că sunt prea mulți imi­granți ger­mani. Nu e o glumă: imi­granți ger­mani. Se pare că în dome­niul ser­vici­ilor din Elveția activează destul de mulți ger­mani, atrași de câș­tig­urile foarte fru­moase din acest sec­tor. Iar elvețienii sunt tot mai nemulțu­miți de asta. Deo­cam­dată vor să ia măsuri de reduc­ere pen­tru emi­granții din țările Europei de Est, dar doamna Rickli zice că măsura ar tre­bui extinsă și la ger­mani. Și că primește multe sem­nale de susținere de la pop­u­lație.

Mai la nord, adică în Olanda, toc­mai a picat un guvern minori­tar susținut de un par­tid extrem­ist. Mulți spun că în cheia asta tre­buie citită înverșunarea cu care Olanda s‑a opus intrării României în spațiul Schen­gen. Acum însă situ­ația e destul de tul­bure, cu un buget nefi­nal­izat și nevoia de a orga­niza alegeri antic­i­pate.

Gândindu-mă la fap­tul că extrem­is­mul se activează într‑o Europă nelin­iștită de prea lunga criză eco­nom­ică și finan­ciară, m‑am între­bat care e situ­ația de la noi din acest punct de vedere. Am răsu­flat ușu­rat pen­tru că PRM-ul lui Vadim Tudor se pare că a cam sucom­bat – el lider max­imo e cam bol­nav și s‑a cam retras din politică, dovedind ast­fel că întreg par­tidul era o bășică de săpun, for­mată în spatele unui mare dem­a­gog. PNG-ul nu mi se pare extrem­ist ci mai degrabă peni­bil – nimeni nu‑l ia în serios pe Becali, capa­bil doar de cele­brele sale aro­ganțe și, une­ori, de ges­turi lăud­abile, cum a fost aju­torul dat la deszăpezire. Mi-am amintit apoi de PP-DD, de OTV-ul politic și m‑am între­bat ce rol va juca la urmă­toarele alegeri.

Să spun drept nu prea știu ce vrea par­tidul ăsta decât din auzite. Acum vreo săp­tămână vor­beam cu un pri­eten despre asta și-mi spunea că l‑a urmărit pe Dan Dia­conescu explicând la OTV cum va guverna el Româ­nia. Era abso­lut fasci­nantă sig­u­ranța și dez­in­voltura cu care explica tele­spec­ta­to­rilor teori­ile sale de macro­economie, făcând totul să pară sim­plu și clar. Pen­tru cei care nu pri­cep cu funcționează econo­mia României – mă refer la cei care n‑au nici cea mai vagă idee – Dan Dia­conescu ar putea părea un ade­vărat Mesia. N‑am uitat pe site-ul par­tidu­lui și m‑am închi­nat citind lista celor douăzeci de puncte ale pro­gra­mu­lui. Sis­temul judi­ciar bazat pe jurați, tri­bunalul poporu­lui care să judece politi­cienii care ne-au con­dus până acum, răspun­dere mate­ri­ală pen­tru judecă­torii și procurorii care greșesc – măsuri de o grav­i­tate enormă, care ar afecta pro­fund Româ­nia – stau ală­turi de aspecte hilare cum ar fi evac­uarea dem­ni­tar­ilor din Palatul Par­la­men­tu­lui, Vic­to­ria și Cotroceni sau interz­icerea taxei pen­tru radio și TVR.

Dia­conescu face ceea ce a făcut și cu OTV-ul în tele­viz­iune: exploatează pros­tia românilor. Prin pos­tul de tele­viz­iune a reușit s‑o trans­forme în bani. Printr-un par­tid politic va încerca s‑o trans­forme în forță politică. Și nu poți să nu te întrebi dacă acest per­sonaj nu e cumva cel mai per­icu­los extrem­ist pe care îl avem în acest moment, cel care ar putea să intro­ducă în Româ­nia zilei de mâine cea mai per­icu­loasă amenințare, care poate naște apoi orice formă de devi­ație socio-politică: teror­is­mul prostiei.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu