S‑a des­chis pa­sa­jul Pi­pera. Lung pri­lej de vorbe și de ipo­teze. Pen­tru lo­cu­i­to­rii din car­ti­e­rele re­zi­den­ți­ale ale zo­nei ar tre­bui să fie o veste bună: tra­fic mai ra­pid, nervi mai pu­țini, eco­no­mie la com­bus­ti­bil. Din pă­cate nu va fi așa, iar mo­ti­vul e sim­plu: pa­sa­jul Pi­pera s‑a năs­cut inu­til. După ce‑l treci, ajungi la in­ter­sec­ția cu Nico­lae Ca­ran­fil, unde poți să faci la dreapta – dar e ab­surd să urci pe pa­saj cănd e mult mai co­mod să faci dreapta încă de pe Avi­a­tor Șer­bă­ne­scu – sau stânga, unde te aș­teaptă moara de to­cat nervi a unei sin­gure benzi în care se adună… ia să ve­dem… trei benzi de pe Pi­pera și cu alte două de pe Ca­ran­fil, un fru­mos to­tal de cinci benzi pline cu ma­șini con­duse de șo­feri bine dis­puși și înțelegători. 

Ai zice că lu­cru­rile se vor îm­bu­nă­tăți mă­car seara, la în­toar­cere. Dar, de fapt, toate ma­și­nile care vor veni pe șo­seaua Pi­pera sau pe Bu­cu­rești Nord se vor în­tâlni în ron­dul unde e showroom-ul Toyota și se vor în­gră­mădi mai de­parte pe unica bandă a șo­se­lei Pi­pera, că­tre Tu­nari. Deci? Unde e re­zol­va­rea tra­fi­cu­lui? Poate îmi scapă mie ceva…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. nuscu

    cica nu­sco tower cam tre­mura cand trec camioane 🙂

    • Sorin Sfirlogea

      😀 Mi­nu­nat, mă te­meam că sti­lul spe­ci­fic ro­mâ­nesc nu a fost luat în con­si­de­rare. Nu se vede în ar­hi­tec­tură, dar e pre­zent în im­ple­men­tare. Tră­i­ască și înflorească…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.