De mai bine de do­uă­zeci de ani ne do­rim să trăim ca în Oc­ci­dent. Am au­zit do­rința asta ex­pri­mată în fel și chip, ex­pli­cit sau me­ta­fo­ric, cu en­tu­zi­as­mul nai­vi­tă­ții sau cu dez­nă­dej­dea ne­pu­tin­ței, dar de fi­e­care dată cu cre­dința fermă că acesta este ide­a­lul dezi­ra­bil al ro­mâ­ni­lor și Ro­mâ­niei. Eu în­sumi am cre­zut că această as­pi­ra­ție ne va vin­deca de se­che­lele co­mu­nis­mu­lui, că o dată aju­nși eu­ro­peni vom do­bândi mi­ra­cu­los și men­ta­li­ta­tea de po­por ci­vi­li­zat, ali­ni­indu-ne dez­in­volt unei cul­turi a bu­nu­lui simț și a res­pec­tu­lui față de valoare. 

Uite însă că Gre­cia – la care nu de­mult ne ui­tam cu in­vi­die – se în­dreaptă spre ceva ce ni­meni nu știe să an­ti­ci­peze. Par­tide ex­tre­miste au ajuns în Par­la­ment, gre­cii sunt de­bu­so­lați, se simt în­șe­lați de gu­ver­nan­ții lor și de cei eu­ro­peni, care le-au pro­mis pa­ra­di­sul, iar acum pri­mesc ia­dul. Ni­meni nu-și mai pune în­tre­ba­rea dacă Gre­cia va pă­răsi zona euro, ci când se va în­tâm­pla asta. Pro­ba­bil în nu multă vreme. Bu­l­ga­rii îi mo­mesc cu con­di­ții fi­nan­ci­are bune, ca să-și mute afa­ce­rile la ei. Noi ne fa­cem so­co­teli ce im­pact va avea că­de­rea băn­ci­lor gre­cești și ne fe­ri­cim că nu re­pre­zintă prea mult din sec­to­rul ban­car românesc.

Franța și‑a re­gă­sit vo­ca­ția so­ci­a­listă, prin noul pre­șe­dinte Ho­l­lande. Am au­zit că prima per­so­na­li­tate pe care a sunat‑o noul ti­tu­lar de la pa­la­tul Eli­see a fost doamna Mer­kel. De­pinde ce i‑a spus. Dacă Franța va re­nunța la par­te­ne­ri­a­tul strâns cu Ger­ma­nia mă tem că va în­casa de ur­gență niște scă­deri de ra­ting fi­nan­ciar, cu efecte asu­pra cur­su­lui euro. În plus, Ger­ma­nia s‑ar pu­tea să se în­trebe dacă mai are rost să gi­reze de una sin­gură pen­tru în­treaga Eu­ropă șî pro­ba­bil că răs­pun­sul va fi ne­ga­tiv. Ce se va alege atunci de eco­no­mia Spa­niei, Ita­liei și Por­tu­ga­liei n‑aș ști să spun…

Noi plu­tim în ape tul­buri. Gu­ver­nul Ponta a pri­mit sus­ți­nere de la FMI să re­facă sa­la­ri­ile bu­ge­ta­ri­lor și să co­rec­teze pen­si­ile. De unde vor scoate bani, nu știu, dar mai zic o dată că mă tem de o in­fla­ție ge­ne­rată de dom­nul Isă­rescu, ca să spri­jine gu­ver­nul în atin­ge­rea țin­tei de de­fi­cit bu­ge­tar. Sper să bat câm­pii. Ro­mâ­nii sunt con­fuzi și nu-și mai pro­blema stra­te­gi­i­lor ma­cro­e­co­no­mice – e un fel de scapă cine poate: dacă pu­tem smulge niște avan­taje de la stat, nu ne mai in­te­re­sează con­se­cin­țele pe ter­men lung. Ni­meni nu mai po­me­nește de mo­de­lele oc­ci­den­tale, nici cel ger­man, nici cel su­e­dez, nici cel francez. 

Am fost me­reu ten­tați să jus­ti­fi­căm ceea ce fa­cem cu ar­gu­men­tul că așa se face în ță­rile Eu­ro­pei, așa se face în lu­mea ci­vi­li­zată. Ne-am tot min­țit că mo­de­lul e cel care ne lip­sește, ca și cum dacă am fi avut mi­niș­tri nemți tre­bu­rile ar fi mers dintr‑o dată ca pe roate. De­si­gur, a fo­losi ex­pe­riența al­tora este be­ne­fic, dar în­seamnă în egală mă­sură ali­ni­e­rea la me­die. Și ce alt­ceva este me­di­o­cri­ta­tea de­cât per­ma­nenta ten­ta­ție de a nu ieși din rând, de a nu fi nici pri­mul, nici ul­ti­mul. Când ino­vezi riști să pierzi, să fii ul­ti­mul, să rămâi de că­ruță. Însă doar așa ai șansa de a fi pri­mul. Alt­min­teri rămâi doar un co­pist anonim.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.