Dra­gii mei, as­tăzi ne vom de­lecta cu o altă temă mu­zi­cală: cor­rida. Spec­ta­col de cu­raj și în­demâ­nare – spun unii, un ade­vă­rat mă­cel – spun al­ții. Nu îmi pro­pun să elu­ci­dăm aici dis­puta asta, în fond sun­tem la ru­brica mu­zi­ci­nală. Vă pro­pun în schimb să in­ves­ti­găm mo­dul în care cor­rida a in­spi­rat me­lo­sul uni­ver­sal, printr‑o in­cur­siune de‑a lun­gul ul­ti­mi­lor 60 de ani.

În­ce­pem cu un nume greu al mu­zi­cii fran­ceze din anii ‘50 – Gil­bert Be­caud – care ne spune po­ves­tea unei cor­ride în des­fă­șu­ra­rea ei epică: mul­ți­mea fre­mă­tând, so­si­rea ma­ta­do­ru­lui, moar­tea ani­ma­lu­lui, viața care con­ti­nuă a doua zi. La fi­e­care re­priză re­vine în an­ti­teză ima­gi­nea mă­rii, im­pla­ca­bilă, eternă: “Et pen­dant ce temp-la, la Me­di­te­ran­nee qui se tro­uve a deux pas, joue avec les ga­lets”. This is so 50’s…

 

În 1981 Qu­incy Jo­nes (re)lansează o piesă funk care com­pară dra­gos­tea cu o cor­ridă. Me­lo­dia fu­sese com­pusă un an mai de­vreme de Chaz Jan­kel (mult mai pu­țin fai­mos), iar ti­tlul e in­spi­rat de nu­mele ja­po­nez al unui film: Ai no Ko­rida (Cor­rida of love).

 

Ajun­gem la anul 1994, când Francis Ca­brel in­clude pe noul său al­bum – Sa­medi soir sur la terre – un cân­tec des­pre cor­rida. Sti­lul e folk, cu in­flu­ențe spa­ni­ole și tușe dis­crete de fla­menco. Me­sa­jul e poate sur­prin­ză­tor: o cor­ridă vă­zută prin ochii ta­u­ru­lui, că­ruia i se atri­buie o con­ști­ință de sine și sentimente…

 

Cu ti­tlu de amu­za­ment – un fel de ru­brica “nu fa­ceți ca ei” – un pop art-deco în­târ­ziat, din 1989, cu o domni­șoară din Can­ada fran­ceză care zice că le știe cu cân­ta­tul (eu zic că e hai­oasă în fe­lul ei, în fond tre­buie să mai și râdem):

 

Ne apro­piem de zi­lele noas­tre cu trupa cehă Ka­bat, care lansează în 2006 un al­bum nu­mit Cor­rida, pe care se gă­sește o piesă nu­mită (nu‑i așa?) Cor­rida. Vor­bim de un trash-me­tal cin­stit, pen­tru bă­ieți. Din pă­cate nu vă pot ajuta cu un co­men­ta­riu des­pre me­sa­jul ver­su­ri­lor. La cehă încă mai am niște du­bii re­fe­ri­toare la se­man­tica lirică Smile

 

Prin 2007 un rus, Igor Krutoy, n‑are alt­ceva mai bun de fă­cut și se apucă de scris o piesă fu­sion jazz-bo­s­sa­nova-fla­menco pe care o nu­mește Cor­rida del amor (pro­ba­bil n‑a gă­sit altă rimă). Re­zul­ta­tul nu e rău, pen­tru un rus.

 

În 2008 se bagă și niște po­lo­nezi în vorbă: Far­ben Le­hre (în tra­du­cere Te­o­ria cu­lo­ri­lor, dacă nu mă în­șel). Ei scot un al­bum (Snu­kraina – Tă­râ­mul vi­se­lor ???), pe care se gă­sește piesa Cor­rida. Este de fapt o in­ter­pre­tare punk-rock a mo­ti­ve­lor mu­zi­cale din ce­le­bra piesă Po­rom­pom­pero, cu niște ver­suri ex­tra­or­di­nare, din care însă nu am în­țe­les nici o iotă. Piesa nu e ne­mai­po­me­nită, dar o sal­vează me­lo­di­ci­ta­tea lim­bii po­lo­neze Smile with tongue out.

 

În fine, în 2010 un flă­cău spa­niol – Pa­blo Ha­sel pre nu­mele său – se în­cu­metă la o piesă de rap po­li­tic, cu ti­tlul La cor­rida de Es­co­cia (Cor­rida sco­ți­ană). Pe scurt, e vorba des­pre un text de după blo­curi în care apare ac­ci­den­tal nu­mele ță­rii res­pec­tive, dar eu nu m‑am prins ce le­gă­tură are Sco­ția cu piesa. Ama­to­rii de rap n‑o să se în­curce în acest amănunt…

 

Ne ve­dem săp­tămâna viitoare Winking smile


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.