Ieri noapte fu noap­tea por­ți­lor des­chise în mu­ze­ele Ro­mâ­niei. Eu n‑am fost — noap­tea stau de re­gulă acasă :-). În­tre mul­tele mu­zee par­ti­ci­pante, cas­te­lul Bran. Lume multă, vân­zo­leală ca în­tot­dea­una când ro­mâ­nii află de ceva gra­tis. O re­por­te­riță in­te­li­gentă de la An­tena 1 ne spune că unul din punc­tele de atrac­ție e fân­tâna din cur­tea cas­te­lu­lui, unde lu­mea aruncă bani. Ca­me­ra­ma­nul con­ști­in­cios ne arată mo­ne­dele lu­ci­toare de pe fun­dul se­cat al pu­țu­lui. Mi­nu­nat. Avem, așa, o fi­xa­ție: cum ve­dem o fân­tână, cum zvâr­lim cu bani în ea. O doamnă se­ri­oasă se în­de­păr­tează de fân­tână, dar este acos­tată ime­diat de re­por­te­rița vigilentă:

- Ce-ați fă­cut aici?
— Am arun­cat un bă­nuț în fân­tână — măr­tu­ri­sește doamna cu un aer ușor vinovat.
— De ce? se in­te­re­sează tâ­năra cu microfon.
— Păi, mi-am pus o dorință…
— Și se va implini?

Doamna este ușor interzisă.

- Eu așa sper…

* * *

Două mi­nute mai târ­ziu, o altă re­por­te­riță an­te­ni­ană ne aduce vești bune din Deltă. Stră­i­nii se îm­bu­l­zesc. Da’ nici noi nu ne lă­săm mai pre­jos și îi aș­tep­tăm cu de toate. Prin­tre care, bi­ne­în­țe­les, cu multă mân­care. O gos­po­dină tru­peșă este in­ter­vi­e­vată pe post de mai­tre chef:

- Cu ce‑i aș­tep­tați pe musafiri?
— Îi aș­tep­tăm pe mu­sa­firi cu de toate, răs­punde șco­lă­rește gos­po­dina. Aici avem de exem­plu crap la proțap.
— Și ca gar­ni­tură? în­treabă domni­șoara jurnalist.

Doamna gos­po­dină este nițel în­cur­cată — gar­ni­tură? la crap la pro­țap? ce zice asta? — dar își re­cu­pe­rează ra­pid pro­fe­sio­na­lis­mul și răs­punde cu o voce sigură:

- Ca gar­ni­tură se ser­vește mămăliguță.

Bun așa!

* * *

Sile Că­mă­taru a fost ares­tat în Ger­ma­nia, Nuțu s‑a pre­dat în Bu­cu­rești. Pro­ba­bil că ur­mează niște cre­a­ții ar­tis­tice care să mar­cheze mo­men­tul. Așa s‑ar cu­veni dacă ne luăm după ce s‑a în­tâm­plat în de­cem­brie, anul tre­cut, când Sile a fost eli­be­rat con­di­țio­nat. Au viața grea ma­ne­liș­tii ăș­tia, să­ra­cii! Tre’ să com­pună la eve­ni­mente, au pe cap și nun­țile în pe­ri­oada asta, bașca bo­te­zu­rile. Plus că tră­iesc sub ten­siune. Păi nu știți ce i s‑a în­tâm­plat lui Flo­rin Sa­lam? Hai, mă?!? Chiar nu știți? Uite aici

La An­tena 1 ni se po­ves­tește des­pre niște ma­nele com­puse re­cent pen­tru cei doi in­ter­lopi. Știre de in­te­res na­țio­nal, ni­mic de zis. Dau fuga pe net să văz, să nu pierd bi­ju­te­ri­ile. Iaca, Flo­ri­nel Sa­lam și‑a re­ve­nit. Cântă ca o pri­vi­ghe­toare. Mai în­tâi un imn de­di­cat lui Sile, pe urmă o odă înăl­țată lui Nuțu. M‑am ui­tat pros­tit la ta­bloul su­pra­re­a­list al aces­tor in­di­vizi și pen­tru o clipă mi-am ima­gi­nat o Ro­mâ­nie ma­ne­li­zată și cămătărizată.

Mai în­treb și eu o dată: de ce nu in­ter­zi­cem ma­ne­lele? Vă mai dau un ar­gu­ment: o probă de lo­gică și ex­pri­mare a unui fan manelist:

sor­meo zici ca esti ca­se­to­fon ce vor­besti tu de nicu gheara de nutu de sile la­sai fra­ti­miu in pace ca na.i tu treaba daca dum­ne­zeu le.a aju­tat sa fie sme­cheri bravo lor te bagi tu ca ala e asa ala nu e asa veziti de tine nu vezi ca lasi co­m­muri ca sa te bagi in seama cica tu esti ala dreptu fu­te­rash in drep­ta­tea ta!!!! daca vrei sa vor­bim lasa idu!;)

Ceea ce mă în­gro­zește este că oa­me­nii ăș­tia vo­tează. Trăim în țara pe care o me­rită ei.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.