Știu, știu, n‑o să cre­deți ini­țial sau o să vă gân­diți că s‑a în­tâm­plat ceva cu mine, dar vă asi­gur că to­tul este ok. Nu m‑am pi­lit, n‑am fu­mat iarbă, nu am avut mo­mente de ră­tă­cire. Pur și sim­plu m‑am ho­tă­rât să-mi ex­tind ori­zon­tu­rile mu­zi­cale. Di­rec­ția de na­vi­gare: hip-hop ro­mâ­nesc. Acuma, e drept, nu am por­nit la drum cu prea mari spe­ranțe. De prin ’95, când am au­zit pri­mele piese din as­tea, nu am o pă­rere prea fa­vo­ra­bilă ge­nu­lui, așa că nu m‑am aș­tep­tat la mi­nuni. Sunt în ge­ne­ral să­tul de ches­ti­ile fa­cile ale hip-ho­pe­ri­lor de la noi — toți vor­besc de viața grea, de dro­guri, de po­li­ti­cie­nii că­rora nu le pasă și fi­e­care vers e con­di­men­tat cu obs­ce­ni­tăți jus­ti­fi­cate — pa­sămite Doamne — de fap­tul că așa se vor­bește pe stradă. Eu cred că arta tre­buie să ne educe, să ne facă mai buni, nu să re­pro­ducă fi­del cea mai urâtă față a noas­tră. Alt­min­teri cum pu­tem spera la ceva mai bun pen­tru co­piii noștri?

Dar să lă­săm ju­de­că­țile de va­loare adre­sate miș­că­rii rap și hip-hop și să ve­dem ce mi‑a ie­șit în cale în plim­bă­rile mele mu­zi­cale. Am să în­cep cu o piesă mai cla­sică — Oa­re­care [Tranda și MeFX] — la care mi‑a plă­cut aran­ja­men­tul mu­zi­cal și con­tras­tul bine do­zat în­tre tema prin­ci­pală și refren.

 

Con­ti­nuăm cu o piesă pe o temă si­mi­lară, di­fi­cul­tă­țile vie­ții co­ti­diene, dar cu o abor­dare in­te­re­santă a cli­pu­lui vi­deo — viața vă­zută ca un joc de mo­no­poly: Unu’, altu’ [Gu­ess Who].

 

Tre­cem într-un re­gis­tru mult mai ve­sel, o piesă care m‑a amu­zat te­ri­bil cu so­und-ul ei de mu­zică ita­li­ană, a la Ce­len­tano din anii ’70 — Se­ren­adă rap [Ju­nky, Ma­xi­mi­lian & MeFX]:

 

Deși are un su­biect care nu in­tră în ca­te­go­ria “po­li­ti­ca­lly cor­rect”, piesa asta e hai­oasă rău — Tu (O să te duci dracu’) [Gu­ess Who & Spike]. Cred că o ajută cli­pul vi­deo, care e bine fă­cut, dar și re­fre­nul cu re­zo­nanțe re­ggae: tu, o să te duci dracu’, tu bei, tu tragi, tu bagi, tu nu le lași, tu vii, tu pleci, te-ntorci, tu nu spui nu…

 

Mi‑a plă­cut și So­phie [Ma­xi­mi­lian & MeFX], cu o temă mai do­mes­tică și cu un so­und special:

 

Nu pu­team să nu‑l vi­zi­tăm și pe dom­nul CRBL, aici în tan­dem cu o jună nu­mită He­len, într‑o piesă con­ta­gi­oasă ca ritm:

 

Iar la fi­nal o piesă cu haz — Gen [Gu­ess Who & eu­Gen] — care face un mișto sub­til de in­di­vi­zii ăș­tia care vor să fie ne­a­pă­rat spe­ciali, gen.

 

Până la urmă n‑a fost pier­dere de timp, deși până am gă­sit aceste piese a tre­buit să su­port și niște rap su­pă­rat, de după blo­curi, cu jo­int-uri și pă­rinți be­țivi care-și aban­do­nează co­piii și po­li­ti­cieni care ne abu­zează pe toți :-(. Și un cu­vânt bun pen­tru MeFX — dacă ob­ser­vați apare prin multe piese, adu­când un plus in­te­re­sant, care su­ge­rează o cul­tură mu­zi­cală no­ta­bilă (o sur­priză pen­tru un ra­pper, din punc­tul meu de ve­dere — da, și-acuma o să spu­neți că am pre­ju­de­căți, da! am, să-mi tră­i­ască, bine că n‑aveți voi!). Am că­u­tat pe net și am aflat că dom­nul MeFX cântă și alte ches­tii și chiar cântă binișor.

Dar nu vă spe­ri­ați, că nu vă aban­do­nez în bra­țele hip-ho­pu­lui, am ales o piesă de tranzi­ție, care să vă aducă îna­poi la lo­cul vostru:

 

Să vă fie de bine! Îna­inte de a pleca, poate dați și voi un vot prin son­da­jul de mai jos… sunt curios.

Care din­tre pie­sele hip-hop v‑au plăcut?

Vezi re­zul­ta­tele

Loading ... Loading …

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Cristina Ciobanu

    Mar­tu­ri­sesc ca nu pot, nu re­zist sa as­cult mai mult de 1, 2, 3
    sorry


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.