Vă spu­neam zi­lele tre­cute des­pre ex­cep­ție — de­ve­nită ea în­săși re­gulă la ro­mâni — și des­pre mo­da­li­ta­tea cu­ri­oasă în care noi în­șine ne sun­tem vic­time și că­lăi. Ex­cep­ția, ca an­to­nim al re­gu­lii, ne este ra­re­ori pri­e­tenă și cel mai ade­sea du­ș­man. Însă ra­re­ori fa­cem această sta­tis­tică sim­plă. În cul­tura ro­mâ­ni­lor ex­cep­ția este ceva de la sine în­țe­les, un fapt na­tu­ral de care ai tot drep­tul să te fo­lo­sești atunci când îți face tre­bu­ință, dar de care poți să te plângi atunci când de­vine un in­co­ve­nient peste care nu ai cum să treci. Iată două po­ves­tiri des­prinse din realitate.

An­tre­pre­no­rul

Dum­ne­a­lui are treabă în oraș, di­mi­neață, la cea­sul când mai toată lu­mea merge la ser­vici. E aglo­me­rat, dar nu‑i ni­mic, dum­ne­a­lui nu‑i pasă — e om de afa­ceri pros­per după cum îl arată Le­xus-ul alb, 4x4. Și l‑a cum­pă­rat nu de multă vreme, după ce a vân­dut un auto­mo­bil mai mic, care nu mai pu­tea să‑i scoată în evi­dență ima­gi­nea suc­ce­su­lui per­so­nal. De la înăl­ți­mea vo­la­nu­lui îm­bră­cat în piele, vede oa­me­nii mai mici și mai ne­în­sem­nați, așa cum de fapt și sunt prin com­pa­ra­ție cu el. Mda, nu chiar tot ce a fă­cut ca să de­vină atât de pros­per a fost co­rect din punct de ve­dere le­gal (dacă se gân­dește mai bine, nici acum nu‑s toate afa­ce­rile sale în re­gulă), dar în țara asta plină de hoți — în frunte cu gu­ver­nan­ții — dacă ești co­rect ești luat de prost și mori de foame. Și el n‑are de gând să fie con­si­de­rat prost. Nici nu poți să su­pra­vie­țu­iești alt­fel: uite cum pro­ce­dează sta­tul, schimbă le­gile după bu­nul plac și după in­te­re­sele par­ti­de­lor aflate la pu­tere, mă­rește ta­xele, nu aplică le­gile, lua-i-ar dracu’ de ne­no­ro­ciți, că se și ener­vează când își aduce aminte cum nu se res­pectă ni­mic în țara asta.

Aflat în mij­lo­cul unor re­flec­ții aproape fi­lo­zo­fice, dum­ne­a­lui își amin­tește că viața are și com­po­nente mai pro­zaice. O anu­mită ne­ce­si­tate fi­zi­o­lo­gică îl pre­sează tot mai in­sis­tent. Se gân­dește o clipă la po­si­bi­lele so­lu­ții din pro­xi­mi­ta­tea sa. Nici una. În ora­șul ăsta nu ai nici mă­car o toa­letă ci­vi­li­zată — con­chide dum­ne­a­lui. Ne­ce­si­ta­tea e tot mai in­sis­tentă. Ar pu­tea să ca­ute un res­ta­u­rant care are o toa­letă… dar, stai! uite un parc.. per­fect… are un gard viu înalt spre tro­tu­a­rul larg. Dum­ne­a­lui par­chează pe tro­tuar, lângă gar­dul viu. Co­bo­ară plin de si­gu­ranță din ma­șină, aruncă două-trei pri­viri de jur-îm­pre­jur, apoi se stre­coară în­tre ma­șină și gar­dul viu. Aa­aaa, ce ușu­rare! Și, cum zi­ceam — con­ti­nuă dum­ne­a­lui ima­gi­na­rul di­a­log din min­tea sa — în țara asta nu există pic de res­pect pen­tru lege!

Domni­șoara de la vânzări

Vine în fi­e­care di­mi­neață la ser­vici cu ma­șina — nu e foarte ra­pid pen­tru că tra­fi­cul e aglo­me­rat când te în­drepți că­tre nord din­spre car­ti­e­rele co­mu­niste ale ora­șu­lui. I‑ar fi mai sim­plu să ia me­troul, dacă se gân­dește pu­țin, da’ nu‑i prea vine să se îm­bu­l­zească cu toți ne­spă­la­ții — pe bune, de ce nu s‑or spăla oa­me­nii ăș­tia, e chiar așa greu să ai un pic de bun simț? Ul­tima dată când a luat me­troul a căl­cat prost la co­bo­râre și și‑a rupt to­cul, exact în di­mi­neața aia când tre­buia să meargă la cel mai im­por­tant cli­ent. O apucă ner­vii doar când își amin­tește faza — un idiot ră­mas în me­trou râ­dea ca un bou ce era, iar ea își ți­nea to­cul în mână pe pe­ron și se gân­dea cum are să mai ajungă să sem­neze con­trac­tul de vân­zare. Pen­tru că de ea de­pinde firma. Mă rog, nu toată firma, dar dacă lu­crează la sa­les  — se cheamă că e ac­co­unt ma­na­ger — poți spune că și de ea de­pind ve­ni­tu­rile firmei.

No­roc că are ex­pe­riență. La firma di­na­inte era o viață mult mai dură. Tot la vân­zări lu­cra, un­deva într‑o firmă de apar­ta­ment din Ber­ceni, dar cli­en­ții erau tot fe­lul de bă­dă­rani, unii o pri­veau li­bi­di­nos și îi bă­teau tot fe­lul de aprop0-uri și nu pu­tea să‑i re­peadă pen­tru că tre­buia să le vândă porcă­ri­ile alea chi­ne­zești cu eti­chete made in Ger­many. Până la urmă a în­vă­țat să‑i stru­nească: o fustă mai scurtă la sem­na­rea con­trac­tu­lui, niște alu­zii cu tentă se­xu­ală, câ­teva zâm­bete cu su­bîn­țe­les și con­trac­tul era sem­nat. După aia nici nu‑l mai vi­zita pe do­bi­toc — zău, sunt unii, chiar mulți, care nu au bu­nul simț să se com­porte ci­vi­li­zat în re­la­ți­ile de afa­ceri. N‑ai în­co­tro și tre­buie să‑i ma­ni­pu­lezi. Ori­cum, băr­ba­ții ăș­tia… No­roc cu femeile!

Acum e mult mai bine. Alți cli­enți, altă at­mosferă. Țî­nută office, ma­niere de mul­ti­na­țio­nală. Nu‑i vorbă, ea le me­rită pe de­plin. E dră­guță, e deș­teaptă (alt­fel n‑ar fi ajuns la firma asta, nu? bine… a mis­ti­fi­cat nițel CV-ul la an­ga­jare, dar ea știe să vândă, chiar dacă n‑are cur­suri de spe­cia­li­tate), e apre­ciată de șef (nu e în­su­rat și e chiar dră­guț… mă rog, nu foarte, dar are o mul­țime de bani, până la urmă un băr­bat nu tre­buie să fie fru­mos, deși… nu strică să fie și dră­guț…). Are ma­șină de ser­vici — e cam mare pen­tru ea, greu la par­cat, dar n‑a vrut să fie mai pre­jos de­cât cei­lalți, ce? ea e mai proastă? Uite c‑a ajuns la ser­vici, a ur­cat la eta­jul 7, unde e se­diul fir­mei… încă o zi de muncă în față… tre­buie să ter­mine căca pros­tia aia de con­tract, pu­a­aah! Dar se știe, ni­mic nu por­nește di­mi­neața până nu își bea ca­feaua cu o țigară.

A ie­șit pe casa scă­ri­lor să fu­meze. Ar fi tre­buit să co­bo­are și să iasă din clă­dire — a ve­nit mai de­mult o toantă de la ad­mi­nis­tra­ția clă­di­rii să le spună că în spa­ți­ile pu­blice în­chise nu se fu­mează. Cică e o lege — da, au­zise și ea, dar la câte legi nu se res­pectă în țara asta, toc­mai aici și‑a gă­sit tanti aia să îi facă ei mo­rală? A mai ve­nit și o tipă de la eta­jul de dea­su­pra, ba chiar de mai multe ori, i‑a ți­nut de fi­e­care dată câte o te­o­rie des­pre res­pec­ta­rea le­gii — hai sic­tir, cine ești tu să-mi ții mie lec­ții! Cică pute toată casa scă­ri­lor a fum de ți­gară. O fi pu­țind, da’ nu fu­mează nu­mai ea, toți co­le­gii ei fac la fel. L‑a în­tre­bat la un mo­ment dat pe șefu’ cum e cu re­gula asta, dar el a dat din mână a le­ha­mite — de fapt și el fu­mează tot acolo, așa că n‑o fi ne­bun să le in­ter­zică. Au în­ne­bu­nit toți cu fu­ma­tul ăsta, nu mai poți fuma li­niș­tit nicăieri.

* * *

În spa­țiul su­biec­tiv al pro­priei con­ști­ințe, ba­lan­sul schi­zo­fre­nic în­tre con­di­ția de vic­timă și că­lău e im­per­cep­ti­bil. Sun­tem la fel de noi în­șine în am­bele stări. Mo­rala, bu­nul simț și da­to­ria de a res­pecta le­gea se ne­go­ci­ază în func­ție de ipos­taza din care le abor­dăm. În ar­ti­co­lul 26 din Con­sti­tu­ția Ro­mâ­niei, la ali­ne­a­tul 2, scrie:

Per­soana fi­zică are drep­tul să dis­pună de ea în­săși, dacă nu în­calcă drep­tu­rile și li­ber­tă­țile al­tora, or­di­nea pu­blică sau bu­nele moravuri.

 

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.