Cine scoate sabia

Care va să zică vot uni­nom­i­nal pur. Chiar mă gân­deam ce coțcărie mai scoate la iveală clasa politică la aceste alegeri și, ca să nu mă mai țină în sus­pans, mi-au dat răspun­sul. Se pare că vom exper­i­menta ceva nou în Româ­nia, din nou. Până la rezul­tatele finale, putem face un exer­cițiu sim­plu de log­ică pen­tru a ne da seama ce efecte se vor pro­duce.

Când s‑a vor­bit de alegeri uni­nom­i­nale în 2008, prin­ci­palul argu­ment a fost acela că se crează o legă­tură directă între votant și votat. Par­la­men­tarul, pasămite Doamne, va fi mult mai respon­s­abil față de elec­toratul său, pen­tru că alt­fel nu va mai fi ales – așa ni se explica. Au tre­cut patru ani de atunci și nu văd nici un semn de o ast­fel de respon­s­abil­i­tate sporită. Loazele par­la­mentare sunt la fel de indo­lente și ine­fi­ciente. Dis­tanța față de elec­torat e aceeași.

De curând dom­nul Antonescu a expli­cat, cu obișnuita‑i ati­tu­dine de fante dâm­bovițean, că scopul final al aces­tei schim­bări a sis­temu­lui elec­toral este elim­inarea PDL de pe scena politică. În viz­iunea sa ar tre­bui să rămână două par­tide pe scena politică și, de bună seamă, unul ar tre­bui să fie PNL. Trecând peste obrăzni­cia declar­ației, care afirmă că ei se joacă cu legile țării ca să-și elim­ine com­petiția politică – deci pen­tru a servi scop­urile unui grup, nu ale țării — mie per­sonal mi se pare că se joacă cu focul. În momen­tul ăsta elec­toratul lib­eral e nițel cam satisit, după umila mea părere. Bine­fac­er­ile cap­i­tal­iste nu prea ni se arată, ba dim­potrivă toate vocile ne spun să ne legăm cen­turile că vin tur­bu­lențe în con­tin­uare. Nu‑i văd pe susțină­torii lib­er­alilor – care n‑au fost nicio­dată grozav de mulți – ieșind la vot să pro­moveze par­tidul. Mi‑e teamă că mai activi la urne vor fi alegă­torii fideli lui Dan Dia­conescu, care se adresează unei pături mult mai numeroase: proștii. Care pe dea­supra sunt și mult mai coop­er­anți – dacă le promite dom’ Dan că o găsește pe Elo­dia când ajunge par­tidul lui în par­la­ment, vreo 40% din țară va veni să voteze cu el. Și să vedeți atunci sur­priza drac­u­lui, când o să iasă PNL pe locul 3, după PP-DD.

Ar mai fi și fap­tul că iubirea din­tre PSD și PNL e doar tem­po­rară, știm prea bine asta, nu? După alegeri vor găsi un pre­text din care să se certe și să se despartă. PSD-ul cred că își face socoteala să obțină un scor elec­toral care să îi per­mită să guverneze fără PNL, even­tual cooptându‑i pe alții mai mici. De pildă UDMR, de ce nu? Voi fi tare curios să văd ce expli­cație deșteaptă va mai da atunci dom’ Crin. Poate atunci își va aduce aminte de zicala “cine scoate sabia, de sabie are să piară”. Pe urmă dom’ Ponta se va apuca de tre­burile alea bune, social­iste, cum ar fi impozit pro­gre­siv pe ven­i­turi, pen­sii, afac­eri de par­tid, favorizarea spon­so­rilor PSD. Europa o să cârtească pe ici, pe colo, da’ dacă ne ținem de defici­tul buge­tar, are să ne lase în pace. BNR-ul cola­bore­ază și lasă cur­sul să alunece la vale, pen­tru că inflația e bună când vrei să mărești pen­si­ile și salari­ile buge­tar­ilor: le mărești ven­i­turile, dar dacă nu mai pot să-și cumpere cu ele nici cât luau înainte de mărire, asta nu mai e vina guver­nu­lui, e de la criza eco­nom­ică. Și de la moștenirea grea lăsată de hoții din PDL.

Pre­văd că uni­nom­i­nalul ăsta pur are să creeze niște mostruleți. Minoritățile – care sunt întot­deauna mai unite și mai dis­ci­plinate – vor fi avan­ta­jate. Par­tidele extrem­iste au o șansă să intre în par­la­ment, dacă-și pot mobi­liza susțină­torii. Par­tic­i­parea la vot va fi ca de obi­cei mod­estă, așa că nu vor fi nece­sare multe voturi ca să obții cel mai bun pro­cen­taj. Două kile de mălai și o pereche de cizme de cau­ciuc vor face min­uni. Cum s‑ar zice: simț enorm și văz mon­struos.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu