Exhibiționiștii

De la bun început vă măr­turis­esc că nu sunt un critic avizat de artă con­tem­po­rană. Se prea poate să nu înțe­leg eu cum devine tre­aba cu tend­ințele astea de ultimă oră în materie de sculp­tură și butaforie artis­tică. Îmi cer scuze pen­tru ter­menul scenografic, dar zău că nu știu cum se cheamă activ­i­tatea de reprezentare artis­tică a unor idei prin car­toane, sfori, pânze și sârme. Vă invit însă într‑o incur­si­une de ama­tor prin lumea lucrărilor expuse pe soclul sta­tuii lui Lenin, cel din fața Casei Pre­sei Libere.

* * *

Totul a început prin 2010 cu o lucrare care s‑a numit "Fresca eroului munci­tor cap­i­tal­ist".

Artis­tul ne zice așa: "Fresca este un rapel, peste timp, la fos­tele imag­ini oma­giale comu­niste din Româ­nia, care elo­giau eroii cla­sei munci­toare. Sunt prezen­taţi noii eroi înreg­i­men­taţi în con­strucţia unui nou sis­tem social care sunt supuşi unui nou set de val­ori. Noile con­cepte vehic­u­late sunt job-ul, Mall-ul, gadget-ul, maşina sau vila ca semn al statu­tu­lui social. […] Proiec­tul nu doreste să pună în bal­anţă sau să com­pare sis­teme sociale ci, prin apropierea lor să pună în evi­denţă punctele nevral­gice ale sis­temu­lui cap­i­tal­ist, în gen­eral, şi al alcă­tuirii lui în cheie românească, în spe­cial". Ideea e intere­santă, realizarea e con­ster­nantă. Sunt patru panouri și un moț pe soclu. Unde e arta aici? Cred că, dacă mobi­lizez niște puști din Pan­te­limon care se pri­cep la graf­fiti, aș putea pro­duce cam trei opere din astea pe zi.

* * *

A doua lucrare s‑a numit "Rechinii roșii".

Iată ce ne spune crit­ica de artă: „Rechinii roșii este un dis­curs ironic la adresa situ­ației politice de după căderea comu­nis­mu­lui în țările din Europa de Est". Pe bune? Bine că am aflat, pen­tru că eu cre­deam că e vorba de niște bucăți de pânză agățate pe niște sârme. Cum e viața asta — treci pe lângă artă și nu-ți dai seama…

* * *

A treia lucrare a fost una despre care a curs nițică cerneală la vre­mea aceea. Se numește "Visul româ­nesc".

Pe site-ul ded­i­cat eveni­men­tu­lui, autorii au avut totuși decența (pe care o salut) de a recunoaște că nu e vorba de o lucrare artis­tică, ci de un obiect, prin inter­mediul căruia au vrut să comu­nice o idee. Val­iza cu care românul pleacă cu cățel, cu pur­cel, cu prazul ieșind din ea și cu cov­rigul care se pre­supune că provine din coada câinelui — asta s‑ar zice că e aspi­rația noas­tră națion­ală. Trist, ca și ideea de a expune asta de ziua națion­ală.

* * *

 A urmat "Scîn­teia".

Despre această capodop­eră n‑am reușit să aflu mai nimic, doar că face parte dintr‑o serie de lucrări numită "Gibral­tar Ultra­per­iferic Art Cor­ner". Ultra­per­iferic art se referă prob­a­bil la locul lucrării din punct de vedere artis­tic. Gibral­tar nu vă zic de unde vine, pen­tru că e evi­dent. Nu?

* * *

 "Unde sun­tem?" a fost prima lucrare care a impli­cat nițică muncă.

Bănui­esc că a fost nevoie de niște fierari-betoniști, niște ipsosari și vreo doi lăcă­tuși. Artis­tul a redat într‑o manieră pro­prie ideea că arătăm ca o găină decap­i­tată, atâr­nată într‑o col­ivie. Culoarea roșie exprimă fie ner­voz­i­tatea noas­tră, fie fap­tul că "sun­tem fierți". Sau, prin cuvin­tele artis­tu­lui: "Lungile decenii ale sub­jugării comu­niste şi actualele interese politice exce­sive au creat un român care şi‑a pier­dut iden­ti­tatea, balansându-se între val­ori inex­is­tente şi tradiţii pier­dute". Mie mi se pare că ideea artis­tică nu mai avea nevoie de nici o clar­i­fi­care, pen­tru că reiese clar din lucrare, așa cum oricine și-ar da seama de la prima privire.

* * *

După ce col­ivia a fost dată jos, am putut toți admira "Mon­u­men­tul beton".

Artis­tul zice că "seri­al­i­tatea betonu­lui este seri­al­i­tatea spir­i­t­u­lui egal­i­tarist pro­pus de şabloanele vizuale ale comu­nis­mu­lui în Româ­nia: Casa Scân­teii, sta­tuia lui Lenin, Casa Poporu­lui. În faţa mare­lui mon­u­ment de beton, clasa munci­toare era sedusă să exper­i­menteze rev­oluţia până la ultimele ei con­secinţe: lumpen-proletariatul şi înfometarea sub toate formele fiz­ice şi spir­i­tuale. Betonul este şablonul comu­nist care schimbă seman­tica locuirii cu cea a înlocuirii". Foarte com­plex, foarte int­elec­tual. Eu aș fi zis că e o bucată de pânză gri cu niște fer­e­stre dese­n­ate pe ea, dar se vede tre­aba că nu pri­cep mesajul. O să mă duc prin Mil­i­tari, printre blocurile de beton, să-mi obișnui­esc ochii cu arta.

* * *

Am putut admira apoi "Som­nul lui Lenin".

„De când a fost ridi­cat de pe soclu (1990), Lenin a fost plim­bat timp de 21 de ani între Piaţa Pre­sei Libere, Com­bi­natul Fon­du­lui Plas­tic şi gră­d­ina Palat­u­lui Mogoşoaia, până când a fost garat de către Ioana Cio­can într-un locaş dos­nic (2011). Se vede, însă, că nu i‑a plă­cut să rămână acolo, drept care s‑a întors să tragă un pui de somn pe treptele glo­riei apuse. O fi visând de bine? Oare un muzeu al comu­nis­mu­lui l‑ar ajuta să ajungă din nou în picioare?", se între­abă artis­tul. Nu știu care o fi fost răspun­sul, dar este clar că val­oarea artis­tică a unei sta­tui din plas­tic, așezată pe burtă pre­cum o rățușcă în cadă, ne va urmări multă vreme de acum încolo.

* * *

 De departe favorita mea este "Hand­gun".

Motivul pen­tru care îmi place așa de mult este că n‑am înțe­les abso­lut deloc care e mesajul. M‑am gân­dit că o fi un apropo la felul în care ridică ele­vii mâna la școală ca să răspundă… da' nu prea cred. O fi o aluzie că tre­buie să avem și la picioare degete mai lungi… nici asta nu cred să fie. E crip­tic rău, nenicule! Artă, nu jucărie.

* * *

În fine ajungem al zilele noas­tre. De curând putem admira "Melt­ing".

Observ cum trep­tat am alunecat către mesajul inter­național — lucrările au început să aibă nume în engleză. Totuși artis­tul ne lămurește și pe limba noas­tră: "Melt­ing aduce în dis­cuție tre­cu­tul recent și modul în care este per­ceput de con­tem­po­rani. De prea multe ori, pen­tru cei care au trăit în peri­oda comu­nistă, bru­tal­itea și urâțe­nia tre­cu­tu­lui colec­tiv este anu­lată și estom­pată de amintirea duioasă a unui tre­cut per­sonal, a unei tinereți pier­dute. Pen­tru cei care s‑au năs­cut după destră­marea regimu­lui comu­nist, acesta pare de prea multe ori doar un capi­tol trist, dar încheiat din isto­ria aces­tei țări, fără legă­tură cu prezen­tul sau cu viitorul". Recunosc că privind capod­opera simt cu put­ere amintirea duioasă a tre­cu­tu­lui. Pen­tru că în tre­cut arta avea legă­tură cu esteticul.

* * *

În înțelegerea mea, o operă de artă tre­buie să vădească într-un mod estetic măies­tria artis­tu­lui respec­tiv, imor­tal­izând un eveni­ment sau o per­son­al­i­tate mem­o­ra­bilă sau trans­mițând o idee orig­i­nală, une­ori suprinză­toare, care să dev­ină un mesaj artis­tic. O operă de artă tre­buie să ne educe gus­tul pen­tru fru­mos, să ne îmbogățească ideile, sugerându-ne unghi­uri diferite de abor­dare. De aceea butafo­ria pseudo-artistică, ce infățișează ade­văruri pe care toți le trăim și ar tre­bui să le uităm, mi se pare doar o formă de exhibițion­ism artis­tic al unor indi­vizi cărora le lipsește tal­en­tul.

Iar în fața Casei Scân­teii — un mon­u­ment ce ne va aminti încă multă vreme de viz­iu­nile (pseudo)arhitectonice ale comu­nis­mu­lui — mă gân­desc că s‑ar cuveni să dăm o replică artis­tică într‑o manieră cla­sică, înălțând sta­tuia unui per­sonaj istoric anti­co­mu­nist. Cineva prop­unea să fie Sol­jenițin, toc­mai pen­tru că tot rus ca și Lenin. De ce nu?!

 


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu