Ci­tesc o știre des­pre bo­ga­ții ță­ri­lor su­dice ale Eu­ro­pei care își mută ba­nii în băn­cile ță­ri­lor aflate mai la nord, cu eco­no­mii mai per­for­mante. Evi­dent, miș­că­rile as­tea de ca­pi­tal nu fac de­cât să ac­cen­tu­eze pro­ble­mele eco­no­mi­i­lor cu pro­bleme: Spa­nia, Por­tu­ga­lia, Ita­lia și mai ales Gre­cia. La prima ve­dere, pri­vită la nivel unui sin­gur in­di­vid, al unei sin­gure fa­mi­lii, pu­ne­rea în si­gu­ranță a ave­rii per­so­nale este cât se poate de în­drep­tă­țită. Drep­tul la pro­pri­e­tate este prin­tre cele mai im­por­tante pre­ve­deri ale unei de­mo­cra­ții mo­derne. Cum rămân însă cu mo­ra­li­ta­tea sa?

În mod stra­niu, toc­mai li­ber­ta­tea fi­nan­ci­ară — care a fost atât de lă­u­dată în ul­ti­mii ani — este cea care aruncă acum un semn de în­tre­bare asu­pra drep­tu­lui de a‑ți exer­cita pro­pri­e­ta­tea. Ni­meni nu tre­buie să-ți poată con­fisca ave­rea, dar atunci când o poți trans­fera că­tre băn­cile al­tei țări, su­pu­nându-ți com­pa­tri­o­ții la ris­curi și mai mari prin ges­tul tău, cred că se pune pro­blema mo­ra­li­tă­ții ges­tu­lui. Dacă ai do­bân­dit ave­rea pe seama eco­no­miei ță­rii tale, co­rect este să lupți îm­pre­ună cu com­pa­tri­o­ții tăi ca să te sal­vezi, nu să fugi cu lași­tate, sal­vându-te doar pe tine și scufundându‑i pe cei­lalți. Pa­tri­o­tis­mul nu se mă­soară în vorbe.

Pe par­tea cea­laltă a lu­mii, în Asia, bu­r­sele au dus euro în sus pe fon­dul ști­ri­lor des­pre ul­ti­mele son­daje din Gre­cia, care spun că for­țele po­li­tice ce sunt de acord cu mă­su­rile de aus­te­ri­tate vor avea câștig de ca­uză în ale­ge­rile ce ur­mează. Până mai ieri son­da­jele spu­neau exact pe dos, dar se pare că gre­cii s‑au în­mu­iat. Nu­miți-mă ana­cro­nic și de­suet, dar nu pot să pri­cep cum niște son­daje dis­cu­ta­bile, sus­cep­ti­bile de a fi ma­ni­pu­late, pot în­tări va­loa­rea unei mo­nede care se spri­jină, de fapt, pe eco­no­mi­ile atâ­tor alte țări. Care e le­gă­tura lo­gică? Sun­tem oare atât de ne­buni în­cât în­treaga noas­tră exis­tență este ghi­dată de ru­leta zvo­nu­ri­lor și apa­ren­țe­lor? Re­a­li­tă­țile nu mai con­tează? Pre­su­pun că nu voi în­țe­lege nici­o­dată me­ca­nis­mele astea.

Mi-am adus aminte apoi și de bo­ga­ții noș­tri. Pro­ba­bil că ave­rile lor sunt deja prin con­turi el­ve­țiene, pen­tru că sunt do­bân­dite prin me­tode mult mai pu­țin or­to­doxe, așa că e mai bine să fie as­cunse. În ul­tima vreme se co­men­tează mult des­pre creș­te­rea ne­ve­ro­si­mil de mare a vân­ză­ri­lor de ma­șini de lux. Pen­tru mine e un semn că bo­ga­ții Ro­mâ­niei își chel­tuie euro de teama devalorizării.

Mi se pare o mare nai­vi­tate să-ți în­chi­pui că te poți opune de unul sin­gur pro­ble­me­lor eco­no­mice ac­tu­ale. Mie mi se par atât de se­ri­oase și pro­funde, mer­gând până la ră­dă­cina pa­ra­dig­me­lor noas­tre, în­cât ori­cât ai fugi de ele, nu poți să scapi. Pro­ba­bil că șansa noas­tră, a tu­tu­ror, ar fi so­li­da­ri­ta­tea, dar prac­ti­ca­rea ei ar fi ne­ce­si­tat o obiș­nu­ință pe care nu o mai avem. Ar în­semna să avem în­cre­dere unul în ce­lă­lalt, dar cum mai pu­tem face asta când până mai ieri ce­lă­lalt era fie con­su­ma­to­rul ce tre­buia în­do­pat cu inu­ti­li­tăti și con­vins să cum­pere tot mai mult, fie com­pe­ti­to­rul ce tre­buia să piară?

M‑am gân­dit că gre­cii bo­gați – des­pre care se aude că ar fi cei mai ac­tivi în a‑și pune la adă­post ave­rile prin băn­cile bri­ta­nice sau el­ve­țiene, de­parte de zona euro – ar fi pu­tut să in­ves­tească su­mele trans­fe­rate în ceva de va­loare din pro­pria lor țară. Poate în te­re­nuri, poate în aur. Nu știu dacă ast­fel ar fi aju­tat prea mult eco­no­mia lor, dar ar fi fost mă­car un gest de so­li­da­ri­tate cu pa­tria lor, pe care alt­min­teri sus­țin că o iu­besc foarte mult. Ar fi amin­tit că sunt ur­ma­șii lui Zorba, ne­bu­nii fru­moși ce dansează sir­taki, spu­nându-și unul al­tuia: hey, boss, did you ever see a more splen­di­fe­rous crash?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.