Chestii, socoteli [2]

Doam­na min­istru Rovana Plumb pro­movează ideea ame­na­jarii del­tei din fos­tul lac Văcărești. Câtă pre­ocu­pare pen­tru ecolo­gie! Câtă pre­ocu­pare pen­tru natură și tur­ism! Nu‑i așa că sun­teți impre­sion­ați? Dar hai să săpăm mai adânc. Acum câți­va ani se anunța con­stru­irea unui aero­port de măr­furi în sudul Bucureștiu­lui, unde­va între 1 Decem­brie și Popești Leor­deni. Niște dom­ni pri­mari au cumpărat teren agri­col extrav­i­lan pe câm­purile de aco­lo, ca să fie despăgu­biți cu sume grase când se va demara con­stru­irea aero­por­tu­lui. În para­lel frații Negoiță s‑au apu­cat de un proiect imo­bil­iar baban: un com­plex rezi­dențial către cen­tură, pe malul Dâm­boviței și un dita­mai hotelul de tranz­it — Rin Grand Hotel. Din multe motive, aero­por­tul nu s‑a mai făcut. Așa că nici com­plex­ul rezi­dențial nu e foarte cău­tat, rămânând izo­lat pe câmp, iar hotelul e mai mult gol. Dom­nii Negoiță s‑au gân­dit să‑l trans­forme în aparta­mente și să‑l vândă — nici asta nu merge prea bine, pen­tru că clădi­rea arată urât, ca o cutie de chib­ri­t­uri imen­să. N‑are bal­coane, camerele sunt mici. Nimeni nu se îngh­e­suie să cumpere. Care e prob­le­ma? Ce se poate face?

Chiar viza­vi de hotel se găsește fos­tul lac Văcărești. În ulti­ma vreme prin bloguri și ziare s‑au tot scris arti­cole despre fau­na și flo­ra locu­lui, care au evolu­at sur­prinză­tor. “Oare n‑ar fi intere­sant să facem un parc nat­ur­al? N‑ar crește intere­sul pen­tru zonă?” s‑au între­bat prob­a­bil frații Negoiță. Drept pen­tru care s‑au dus fuga la cole­ga de par­tid, doam­na Rovana Plumb. Acum ați înțe­les?

* * *

Span­iolii au scos din băn­ci 66 mil­iarde de euro doar în luna mar­tie. Se cară din greu bani în băn­cile străine. Primul min­istru span­iol zice că nu‑i prob­lemă, țara se des­cur­că. Apare însă și min­istrul buge­tu­lui, care sug­erează că insti­tuți­ile finan­cia­re europene ar tre­bui să dea o mână de aju­tor pen­tru recap­i­talizarea băn­cilor span­iole. Unu la mână: băieții ăștia din guver­nul Spaniei ar tre­bui să mai vor­bească între ei, înainte de a ieși la tele­vi­zor. Doi la mână: nu vi se pare intere­sant cum span­iolii scot banii din țara lor și îi bagă în băn­ci pri­vate — prob­a­bil elvețiene și engleze — iar din banii comu­ni ai Europei ar tre­bui să com­pletăm găurile lăsate de ei?

Am și eu o între­bare: de ce?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu