Chestii, socoteli [2]

Doamna minis­tru Rovana Plumb pro­mo­vează ideea ame­na­ja­rii del­tei din fos­tul lac Văcă­rești. Câtă pre­o­cu­pare pen­tru eco­lo­gie! Câtă pre­o­cu­pare pen­tru natură și turism! Nu‐i așa că sun­teți impre­sio­nați? Dar hai să săpăm mai adânc. Acum câțiva ani se anunța con­stru­i­rea unui aero­port de măr­furi în sudul Bucu­rești­u­lui, undeva între 1 Decem­brie și Popești Leor­deni. Niște domni pri­mari au cum­pă­rat teren agri­col extra­vi­lan pe câm­pu­rile de acolo, ca să fie des­pă­gu­biți cu sume grase când se va demara con­stru­i­rea aero­por­tu­lui. În para­lel fra­ții Nego­iță s‐au apu­cat de un pro­iect imo­bi­liar baban: un com­plex rezi­den­țial către cen­tură, pe malul Dâm­bo­viței și un dita­mai hote­lul de tranzit – Rin Grand Hotel. Din multe motive, aero­por­tul nu s‐a mai făcut. Așa că nici com­ple­xul rezi­den­țial nu e foarte cău­tat, rămânând izo­lat pe câmp, iar hote­lul e mai mult gol. Domnii Nego­iță s‐au gân­dit să‐l trans­forme în apar­ta­mente și să‐l vândă – nici asta nu merge prea bine, pen­tru că clă­di­rea arată urât, ca o cutie de chi­bri­turi imensă. N‐are bal­coane, came­rele sunt mici. Nimeni nu se înghe­suie să cum­pere. Care e pro­blema? Ce se poate face?

Chiar vizavi de hotel se găsește fos­tul lac Văcă­rești. În ultima vreme prin blo­guri și ziare s‐au tot scris arti­cole des­pre fauna și flora locu­lui, care au evo­luat sur­prin­ză­tor. "Oare n‐ar fi inte­re­sant să facem un parc natu­ral? N‐ar crește inte­re­sul pen­tru zonă?" s‐au între­bat pro­ba­bil fra­ții Nego­iță. Drept pen­tru care s‐au dus fuga la colega de par­tid, doamna Rovana Plumb. Acum ați înțe­les?

* * *

Spa­ni­o­lii au scos din bănci 66 mili­arde de euro doar în luna mar­tie. Se cară din greu bani în băn­cile stră­ine. Pri­mul minis­tru spa­niol zice că nu‐i pro­blemă, țara se des­curcă. Apare însă și minis­trul buge­tu­lui, care suge­rează că insti­tu­ți­ile finan­ci­are euro­pene ar tre­bui să dea o mână de aju­tor pen­tru reca­pi­ta­li­za­rea băn­ci­lor spa­ni­ole. Unu la mână: băie­ții ăștia din guver­nul Spa­niei ar tre­bui să mai vor­bească între ei, îna­inte de a ieși la tele­vi­zor. Doi la mână: nu vi se pare inte­re­sant cum spa­ni­o­lii scot banii din țara lor și îi bagă în bănci pri­vate – pro­ba­bil elve­țiene și engleze – iar din banii comuni ai Euro­pei ar tre­bui să com­ple­tăm gău­rile lăsate de ei?

Am și eu o între­bare: de ce?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu