Doamna mi­nis­tru Ro­vana Plumb pro­mo­vează ideea ame­na­ja­rii del­tei din fos­tul lac Vă­că­rești. Câtă pre­o­cu­pare pen­tru eco­lo­gie! Câtă pre­o­cu­pare pen­tru na­tură și tu­rism! Nu‑i așa că sun­teți im­pre­sio­nați? Dar hai să să­păm mai adânc. Acum câ­țiva ani se anunța con­stru­i­rea unui ae­ro­port de măr­furi în su­dul Bu­cu­rești­u­lui, un­deva în­tre 1 De­cem­brie și Po­pești Le­or­deni. Niște domni pri­mari au cum­pă­rat te­ren agri­col ex­tra­vi­lan pe câm­pu­rile de acolo, ca să fie des­pă­gu­biți cu sume grase când se va de­mara con­stru­i­rea ae­ro­por­tu­lui. În pa­ra­lel fra­ții Ne­go­iță s‑au apu­cat de un pro­iect imo­bi­liar ba­ban: un com­plex re­zi­den­țial că­tre cen­tură, pe ma­lul Dâm­bo­viței și un di­ta­mai ho­te­lul de tranzit — Rin Grand Ho­tel. Din multe mo­tive, ae­ro­por­tul nu s‑a mai fă­cut. Așa că nici com­ple­xul re­zi­den­țial nu e foarte că­u­tat, rămânând izo­lat pe câmp, iar ho­te­lul e mai mult gol. Domnii Ne­go­iță s‑au gân­dit să‑l trans­forme în apar­ta­mente și să‑l vândă — nici asta nu merge prea bine, pen­tru că clă­di­rea arată urât, ca o cu­tie de chi­bri­turi imensă. N‑are bal­coane, ca­me­rele sunt mici. Ni­meni nu se în­ghe­suie să cum­pere. Care e pro­blema? Ce se poate face?

Chiar vi­zavi de ho­tel se gă­sește fos­tul lac Vă­că­rești. În ul­tima vreme prin blo­guri și ziare s‑au tot scris ar­ti­cole des­pre fa­una și flora lo­cu­lui, care au evo­luat sur­prin­ză­tor. “Oare n‑ar fi in­te­re­sant să fa­cem un parc na­tu­ral? N‑ar crește in­te­re­sul pen­tru zonă?” s‑au în­tre­bat pro­ba­bil fra­ții Ne­go­iță. Drept pen­tru care s‑au dus fuga la co­lega de par­tid, doamna Ro­vana Plumb. Acum ați înțeles?

* * *

Spa­ni­o­lii au scos din bănci 66 mi­li­arde de euro doar în luna mar­tie. Se cară din greu bani în băn­cile stră­ine. Pri­mul mi­nis­tru spa­niol zice că nu‑i pro­blemă, țara se des­curcă. Apare însă și mi­nis­trul bu­ge­tu­lui, care su­ge­rează că in­sti­tu­ți­ile fi­nan­ci­are eu­ro­pene ar tre­bui să dea o mână de aju­tor pen­tru re­ca­pi­ta­li­za­rea băn­ci­lor spa­ni­ole. Unu la mână: bă­ie­ții ăș­tia din gu­ver­nul Spa­niei ar tre­bui să mai vor­bească în­tre ei, îna­inte de a ieși la te­le­vi­zor. Doi la mână: nu vi se pare in­te­re­sant cum spa­ni­o­lii scot ba­nii din țara lor și îi bagă în bănci pri­vate — pro­ba­bil el­ve­țiene și en­gleze — iar din ba­nii co­muni ai Eu­ro­pei ar tre­bui să com­ple­tăm gă­u­rile lă­sate de ei?

Am și eu o în­tre­bare: de ce?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.