M‑am ho­tă­rât să fac o in­cur­siune prin­tre vo­cile fe­mi­nine ale ul­ti­mi­lor ani, care mi s‑au pă­rut no­ta­bile și mi-au ră­mas la inimă. Cred că e des­tul de greu să te re­marci în zi­lele noas­tre în in­dus­tria mu­zi­cală ca ar­tistă, dacă nu ai buze sen­zu­ale, pi­cioare lungi și sâni mă­sura D. Nu că as­tea nu s‑ar pu­tea re­zolva din gar­de­robă și nițică chi­rur­gie plas­tică. În po­to­pul de pse­udo-cân­tă­rețe pe care in­dus­tria show­biz îl re­varsă asu­pra noas­tră, mai răz­bate când și când câte o voce de va­loare, care toc­mai de aceea tre­buie amin­tită, ca să nu se pi­ardă și ea în va­lul de zgo­mot ce ține loc de muzică.

Am să în­cep cu Ka­tie Me­lua. Îmi place vo­cea ei și-mi place că pune inima în pie­sele pe care le cântă. Mai în­tâi un co­ver al unui cân­tec com­pus de The Cure — Just like heaven.

Apoi o piesă la care mi‑a plă­cut vi­de­o­cli­pul — fi­e­care pur­tăm înă­un­trul nos­tru pe ci­neva. “Wi­thout you now I see / how fra­gile the world co­uld be”, spun ver­su­rile la un mo­ment dat. Toți avem în inima noas­tră pe ci­neva fără de care lu­mea n‑ar mai avea nici o consistență.

Am în­ce­put mai ușu­rel, dar con­ti­nuăm în forță cu “What am I to you” — No­rah Jones.

Adaug și o piesă com­pusă de No­rah, “Su­n­rise”.

Și uite așa ajun­gem la Tracy Cha­p­man. Nu știu câți din­tre voi o știu — sper că mulți. O piesă care mie mi‑a plă­cut foarte mult este “Te­l­ling stories”.

Ală­turi de Clap­ton, în piesa “Give me one rea­son”, Tracy face o de­mon­stra­ție de ce în­seamnă artă. Blues!

La fi­nal un bo­nus — o piesă care mie mi‑a ră­mas la inimă, deși pro­ba­bil că nu se mă­soară cu toate cele de mai sus. Vo­cea Dal­mei mi se pare specială.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anca

    O tanti care mie imi place mult:


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.