Nicu­șor Dan a ob­ți­nut doar vreo 7% din vo­turi. Re­zul­ta­tul ăsta se poate citi în două chei. Prima e aceea că vre­mea a fost fru­moasă și fa­ce­book-iș­tii au ple­cat la munte și la mare. Câți or fi apu­cat să se în­toarcă și au mai avut și chef să vo­teze după we­e­kend, greu de spus. Dacă aș ve­dea evo­lu­ția exit poll-ului pe ore, mi-aș da seama. Cert e că pro­cen­tul e încă mic, față de im­pre­sia cre­ată la un mo­ment dat, când se afirma că există un cu­rent ma­jo­ri­tar fa­vo­ra­bil unei schim­bări ra­di­cale. Deci nu sunt chiar așa de mulți ăia care vor cu ade­vă­rat să se schimbe ceva în Bu­cu­rești. Pen­tru că dacă ar fi vrut, ar fi votat.

A doua cheie în care pu­tem citi re­zul­ta­tul e aceea care spune că mo­bi­li­za­rea la vot a fost mult peste aș­tep­tări. În 2008 s‑au pre­zen­tat la urne doar 31% din­tre bu­cu­reș­teni. Iar ale­gă­to­rii lui Nicu­șor Dan sunt în ma­jo­ri­tate din zona ce­lor care de obi­cei nu vin la vot (așa cred eu). Așa­dar dacă păs­trăm această ie­șire la vot a ce­lor care do­resc schim­ba­rea re­ală și pro­iec­tăm acest re­zul­tat peste o pre­zență la vot nor­mală, non-emo­țio­nală, am pu­tea ob­ține un 11–12%. Ceea ce nu e rău pen­tru prima ten­ta­tivă a unui independent.

Ori­cum, se pare că va in­tra în Con­si­liul Ge­ne­ral. Și o dată ajuns acolo va avea po­si­bi­li­ta­tea să se facă au­zit și cu­nos­cut bu­cu­reș­te­ni­lor. Iar ăsta e un plan foarte bun pen­tru ur­mă­toa­rele alegeri.

* * *

CTP pro­pune să în­lo­cuim ștam­pila cu VOTAT cu o alta care să in­scrip­țio­neze cu­vân­tul NU. Din­colo de im­prac­ti­ca­li­ta­tea sa, nu‑i rea ideea. Poate așa ro­mâ­nii vor în­țe­lege că nu aleg, ci pe­dep­sesc. Lo­gica ale­gă­to­ru­lui ro­mân este să aplice o pe­na­li­zare ce­lui care nu s‑a ți­nut de cu­vânt, fără să se pre­o­cupe ab­so­lut de­loc de ceea ce va urma. Ro­mâ­nii nu fac pro­iecte pen­tru vi­i­tor, ci con­ta­bi­li­zează gre­șe­lile tre­cu­tu­lui, ne­în­vă­țând ni­mic din ele. Peste alți pa­tru ani îi vor pe­depsi pe cei ce i‑au ales azi și îi vor fa­vo­riza pe per­dan­ții ac­tu­ali. Un ci­clu din care nu pu­tem ieși de­cât prin edu­ca­ție sau prin meritocrație.

* * *

Pen­tru prima dată în is­to­ria ale­ge­ri­lor post­de­cem­briste se câștigă ale­geri fără nici o dez­ba­tere. Cu un con­dam­na­bil ci­nism, USL a lă­sat va­lul de ne­mul­țu­miri con­tra cri­zei, con­tra lui Bă­sescu și PDL-ului să lu­creze pen­tru ei. Nu s‑au mai obo­sit nici mă­car să in­ven­teze obiș­nu­i­tele min­ciuni elec­to­rale — vom face, vom drege. Lui Ponta și An­to­ne­scu le e clar că orice ar pro­mite acum își asumă ris­curi prea mari, în con­tex­tul eco­no­mic mondial. Dacă Gre­cia dă fa­li­ment, Ro­mâ­nia va avea de su­fe­rit. Nu vor mai fi bani de­cât pen­tru a ne ține la su­pra­față, așa că e bine să nu pro­miți nimic.

În plus, la toamnă vor pu­tea să spună cu se­ni­nă­tate: noi nu sun­tem po­puliști, nu pro­mi­tem lu­cruri care nu se pot re­a­liza. De acord, po­pulis­mul e con­dam­na­bil. Dar să nu pro­pui nici un pro­iect e și mai rău.

* * *

Mă în­treb cum vor ține în frâu Ponta și An­to­ne­scu pe șa­ca­lii par­ti­de­lor lor, acum că re­zul­ta­tele ale­ge­ri­lor lo­cale sunt mai bune de­cât pro­ba­bil spe­ra­seră. Flămânzi de opt ani de stat cu din­ții la gard, tre­pă­du­șii PSD și PNL frea­mătă de ne­răb­dare să-și bage col­ții în caș­ca­val. Vor re­uși să‑i strunească?

* * *

Johan­nis și Pie­done sunt pro­ba­bil prin­tre ma­rii cam­pi­oni ai aces­tor ale­geri. Dar ce di­fe­rențe sunt în­tre ei pu­teți să vă dați seama pri­vind al­ter­na­tiv cen­trul Si­bi­u­lui și pal­mi­e­rii de la Oră­șe­lul Co­pi­i­lor. Pe de altă parte, dacă ana­li­zezi cum se com­portă un si­bian și cine com­pune car­ti­e­rul Ber­ceni, îți dai seama că toate sunt la lo­cul lor. Fi­e­care pri­mește exact ce merită.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Corina

  Stiti, eu nu‑s vi­teaza si nici nu o pretind.
  Daca ar fi acum sa imi asum o ple­care din Bu­cu­resti si sa ma mut la so­crii mei, unde am avea spa­tiu si oa­res­care con­di­tii sa lo­cuim, nu as avea cu­ra­jul sa o fac si nici pu­te­rea sa re­nunt la lu­cru­rile ce ma leaga de ora­sul asta pe care in ace­lasi timp il urasc de­se­ori (de fapt, nu cred ca urasc ora­sul ci pe cei care il fac sa fie asa cum e).
  Dar atunci cand pot, fac ceva. Am pu­tut sa merg la vot si am facut‑o. Nu cred ca de­geaba, este pro­ba­bil un inceput.
  Dar cei­lalti ne­mul­tu­miti, cei­lalti unde au fost? Si sa nu-mi spu­neti ca la mare, ca’ nu o cred pe asta. Nu de asta nu au vo­tat ei! “Cine, eu, sa vo­tez? Nu pierd eu vre­mea cu asa ceva ca’ ori­cum nu o sa se schimbe nimic!”

 2. Corina

  Ceea ce ma in­triga pe mine e ca toti ro­ma­nii se plang dar nu vor sa schimbe nimic!!!!

  • Sorin Sfirlogea

   Pen­tru că schim­ba­rea în­cepe cu fi­e­care din­tre noi, chiar dacă cei­lalți nu se schimbă (încă). Schim­ba­rea vine din în­că­pă­țâ­na­rea de a face lu­cru­rile co­rect și bine, atunci când toți cei­lalți nu o fac. Schim­ba­rea vine când nu doar că te schimbi tu, dar o și pre­dici ce­lor­lalți zi de zi.

  • Alice

   Co­rina, păi toc­mai tu ai dat răs­pun­sul mai de­vreme: cu­raj, lu­ci­di­tare, spi­rit de sa­cri­fi­ciu sau/şi de aven­tură. O să-mi amin­tesc de asta, dar câţi sun­tem dis­puşi la aşa ceva?

 3. Alice

  Te-am aver­ti­zat într-un co­men­ta­riu an­te­rior, căci nu sunt mai mult de 20%, cei care vor schim­ba­rea. Tu zi­ceai ceva de 50%.

  • Sorin Sfirlogea

   Eu zi­ceam că îmi place să mă gân­desc la un pro­cent ce de­pă­șește ju­mă­ta­tea. Adică wish­ful thin­king. Eram si­gur că nu sunt atâți re­for­miști, ba chiar sunt mi­rat și de pro­cen­tul ăs­tora care s‑au ară­tat la vot…

   • Alice
    • Alice

     Mă rog, like-ul era pen­tru co­men­ta­riul tău de mai jos, dar am greşit butonul.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.