În 1974 trupa Lynyrd Skynyrd lansa o me­lo­die care avea să rămână în is­to­ria rock-ului: Sweet home, Ala­bama. Ăsta e un fapt cu­nos­cut. Ceea ce e mai pu­țin cu­nos­cut este că această me­lo­die a fost o re­plică dată unui alt mu­zi­cian im­por­tant, Neil Yo­ung, care com­pu­sese cu doi ani îna­inte o piesă de pro­test îm­po­triva se­gre­gă­rii ra­si­ale, în care in­cri­mina Ala­bama ca stat unde prac­ti­cile ra­siste încă per­sis­tau. M‑am gân­dit deci să vi‑l pre­zint azi pe Neil, un mu­zi­cian des­pre care pu­țină lume a au­zit sau — dacă a au­zit — prea pu­ține din pie­sele lui sunt re­al­mente cunoscute.

Yo­ung este un ar­tist pre­o­cu­pat de teme so­ci­ale și po­li­tice, pe care le pre­zintă în multe din cân­te­cele sale. Iată, ca exem­plu, o piesă des­pre abu­zul de he­ro­ină al mu­zi­cie­ni­lor din vre­mea sa: The ne­e­dle and the damage done.

A cân­tat multă vreme în com­pa­nia al­tor trei mu­zi­cieni — Cro­sby, Sti­lls și Nash — într‑o trupă cu­nos­cută sub acro­ni­mul CSNY. Neil a sim­țit la un mo­ment dat că e vre­mea să se se­pare. Cei­lalți trei au ră­mas îm­pre­ună, iar Neil s‑a în­tors din când în când sa cânte cu ei. Iată o piesă scrisă pen­tru a marca des­păr­ți­rea sa de această trupă: Mr. Soul.

O piesă care mie îmi place foarte mult este Change your mind, un cân­tec des­pre pu­te­rea pe care o are asu­pra fi­e­că­ruia din­tre noi iubirea.

O dată pe an, aproape de echi­no­xul de toamnă, luna ră­sare plină pe cer în­dată după apu­sul soa­re­lui și lu­mi­nează ge­ne­ros Pămân­tul. Se spune că este aju­to­rul pe care ea îl dă fer­mi­e­ri­lor care mun­cesc să aducă acasă re­colta de pe câmp. Luna asta se nu­mește Har­vest Moon. Hai că pe asta tre­buie s‑o fi au­zit toată lu­mea, mă­car o dată!

La fi­nal, pen­tru amu­za­men­tul vos­tru, o piesă de pro­test îm­po­triva mu­zi­cii de con­sum, a ar­tiș­ti­lor care fac pu­bli­ci­tate în loc de artă. Nu vă lă­sați în­șe­lați de în­ce­pu­tul si­ro­pos, e doar un teasing…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.