Poporul restaurator

Că asistăm la o restau­rație nerăb­dă­toare a PSD-ului nu mai e un secret pen­tru nimeni. Oricine poate vedea cum, în orches­trația lui Ponta, Româ­nia începe să cânte o nouă par­ti­tură, sub bagheta unor noi diri­jori. Povestea cu ICR-ul e mizilic. Mult mai grav mi se pare fap­tul că au elim­i­nat drep­tul de con­trol al Curții Con­sti­tuționale asupra decizi­ilor Par­la­men­tu­lui. Dom­nii de la USL nu vor să fie tul­bu­rați în emanați­ile lor leg­isla­tive de even­tuale opinii de necon­sti­tuțion­al­i­tate. Iar asta poate duce ori­unde, inclu­siv la “grave tul­burări ale stat­u­lui de drept”, așa cum se exprimă Băs­escu în seara asta. E drept, nu e el cel mai în măsură să aducă ast­fel de argu­mente.

USL-ul e pe val. Dar nu pe valul iubirii maselor, ci pe cel al urii față de PDL și Băs­escu. Au încăle­cat pe coama lui și dau din pin­teni voioși, con­vinși că nimic nu le mai stă în cale. Au siluit legea elec­torală, spunând pe față că mod­i­fi­carea ei vizează dis­trugerea defin­i­tivă a PDL – ca și cum li s‑ar per­mite să facă legi ce servesc explicit intere­sele unui par­tid. Au promis refac­erea salari­ilor buge­tar­ilor și a pen­si­ilor, însă nu prea au bani pen­tru asta. Foarte intere­sant, observăm cum de ceva timp încoace se dis­cută tot mai intens de două tipuri de subiecte: între­prinderi de stat care se închid și altele care se vând. For­tus Iasi, Oltchim, Hidro­elec­trica. Mă încearcă sen­ti­men­tul că USL încearcă pe de o parte să-și reducă cos­turile cu salari­ile și pe de alta să obțină bani vânzând ultimele com­panii care mai pot fi puse pe piață. O să mai trim­ită în somaj niște amărâți, dar nu‑i prob­lemă – ura con­tra PDL îi va face să voteze tot cu USL, nu?

Dar uite că CCR lovește înapoi, le declară uni­nom­i­nalul pur drept necon­sti­tuțional și îl desem­nează pe Băs­escu drept reprezen­tant legitim la Con­sil­iul Europei. Dom­nul Ponta a spumegat de nervi și a spus că “ei cu Curtea Con­sti­tuțion­ală, noi cu poporul”. O manip­u­lare jegoasă, o insin­uare că decizia unei Curți de justiție poate fi pusă în dis­cuție prin pre­siunea maselor. Colegul său de par­tid, Radu Mazăre, face ace­lași lucru la primăria Con­stanța — instanța a obligat primăria la plata a 13 mil­ioane de euro către o firmă ital­iană, iar el amenință: “la Con­stanţa o să chem pop­u­laţia să facă o demon­straţie în faţa dom­nilor judecă­tori. Să-şi spună şi oameni cuvân­tul. Când poporul va sta la iarnă în frig, tre­buie să ştie de ce stă în frig, că dăm banii ital­ie­nilor că aşa au decis nişte judecă­tori”. Vul­gul, pros­timea, ple­bea e bună pe post de justițiar atunci când ai o restau­rație de îndeplinit.

Până la urmă totuși Vic­tor Ponta a ple­cat la Brux­elles. Și‑a făcut rost de insignă spe­cială, s‑a tre­cut numai pe el și ai lui pe lista de par­tic­i­panți, a reor­ga­ni­zat Mon­i­torul Ofi­cial doar ca să întârzie pub­li­carea deciziei CCR cu privire la reprezentarea în Con­sil­iul Europei. La tele­viz­iuni o mulțime de inși mai mult sau mai puțin cal­i­fi­cați își dau cu păr­erea dacă decizia Curții operează deja și facă Ponta e în situ­ația uzur­pării cal­ităților președ­in­telui. În care caz Băs­escu îl poate sus­penda. Plân­ger­ile la Par­chet deja sunt făcute. Pen­tru mine nici nu are impor­tanță asta. Ceea ce e impor­tant este că Ponta este un indi­vid frus­trat și imatur, iar românii se pregătesc să‑l salte și mai sus în viitoarele alegeri. Și exact asta ne lipsea după aro­ganța și mitocă­nia lui Băs­escu.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Miruna

  Cand cre­deam ca tara asta a vazut cam tot ce se putea vedea a venit Ponta — meschin, imatur, vio­lent. Incep sa te ia fiori de groaza ca se intrezaresc la ori­zont Calaretii apoc­alip­sei — altii decat Basescu, Boc si Undrea — unii mai sadici si mai fla­manzi.

  (eu sunt un roman care se tine cu din­tii de tara asta si care crede ca merita sa fii fidel unei orig­ini pen­tru ca doar aici putem fi aut­en­tici).

  • Miruna

   Dupa cum spui se pare ca cel de-al 4 lea calaret va fi, de data asta, poporul.

  • Sorin Sfirlogea

   Miruna, mă tem că poporul nu e al patrulea călăreț, ci calul pe care încalecă politi­cienii. Prof­itând de lipsa de edu­cație și de inteligența mai scăzută a oame­nilor de rând, toți acești indi­vizi aflați în vâr­ful piramidei politice îi asmut și îi manip­ulează pen­tru a‑și atinge scop­urile. Iar con­fuzia crește cu fiecare zi…

 2. adrian

  Mda
  Intere­sant ca de obi­cei insa de data asta am nevoie de clarificari…nu s‑a mai intam­plat de mult timp; o fi de la cal­dura.
  Eu nu prea inte­leg dilema "intoarce la natura, agri­cul­tura, autodez­voltare, self sus­tain­abil­ity" vs "obser­vatii, sug­estii si IMPLICARE in sis­temul asta de …CACAT ges­tionat in prin­ci­pal de polit­ica".

  La mintea mea sim­pla, daca esti adep­tul primei vari­ante, teo­retic, ar tre­bui sa dai ignor aber­ati­ilor celei de‑a doua vari­anta. Pe sis­temul sim­plu ca oricum din niste minti bol­nave pot iesi doar aber­atii. Un Ponta, rezul­tat al unei pro­duc­tii de tip "pui de Creve­dia" nu va avea nicio­data matu­ri­tatea sa faca ceva TRAINIC in tara asta, iar toti "Tiriacii" au alte tre­buri per­son­ale sau sunt plis­tisiti de viata ca sa iasa in fata. Prin urmare, in ipoteza de mai sus…nu prea inte­leg sen­sul aces­tui arti­col.

  Daca vrem sa facem ceva in a doua vari­anta :"politica/sistemica", desi nu cred in asta, tre­buie sa intram in sis­tem, renun­tam la prima vari­anta si astep­tam rezultatele.…cand om fi "mai odi­h­niti la minte" decat majori­tatea.

  Mie imi da cu vir­gula.….

  • Sorin Sfirlogea

   Răspun­sul este că între cele două subiecte nu pun oper­a­torul OR, ci oper­a­torul AND. Într‑o anu­mită măsură, pe ter­men lung, nu poți să te izolezi în self-sustainability crezând că politicul nu te va mai putea atinge. Cât crezi că va dura până te vor afecta într-un fel sau altul (taxe, impozite etc)? Un an? Doi? Cinci?

   Nu putem să ignorăm calsa politică atât timp cât ea scrie reg­ulile jocu­lui. Dar putem crea comu­nități care să crească prin infor­mare și edu­cație, care să împiedice defor­marea defin­i­tivă a României.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu