Că asis­tăm la o res­ta­u­ra­ție ne­răb­dă­toare a PSD-ului nu mai e un se­cret pen­tru ni­meni. Ori­cine poate ve­dea cum, în orches­tra­ția lui Ponta, Ro­mâ­nia în­cepe să cânte o nouă par­ti­tură, sub ba­gheta unor noi di­ri­jori. Po­ves­tea cu ICR-ul e mi­zi­lic. Mult mai grav mi se pare fap­tul că au eli­mi­nat drep­tul de con­trol al Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale asu­pra de­ci­zi­i­lor Par­la­men­tu­lui. Domnii de la USL nu vor să fie tul­bu­rați în ema­na­ți­ile lor le­gi­sla­tive de even­tu­ale opi­nii de ne­con­sti­tu­țio­na­li­tate. Iar asta poate duce ori­unde, in­clu­siv la “grave tul­bu­rări ale sta­tu­lui de drept”, așa cum se ex­primă Bă­sescu în seara asta. E drept, nu e el cel mai în mă­sură să aducă ast­fel de argumente.

USL-ul e pe val. Dar nu pe va­lul iu­bi­rii ma­se­lor, ci pe cel al urii față de PDL și Bă­sescu. Au în­că­le­cat pe coama lui și dau din pin­teni vo­ioși, con­vinși că ni­mic nu le mai stă în cale. Au si­luit le­gea elec­to­rală, spu­nând pe față că mo­di­fi­ca­rea ei vi­zează dis­tru­ge­rea de­fi­ni­tivă a PDL – ca și cum li s‑ar per­mite să facă legi ce ser­vesc ex­pli­cit in­te­re­sele unui par­tid. Au pro­mis re­fa­ce­rea sa­la­ri­i­lor bu­ge­ta­ri­lor și a pen­si­i­lor, însă nu prea au bani pen­tru asta. Foarte in­te­re­sant, ob­ser­văm cum de ceva timp în­coace se dis­cută tot mai in­tens de două ti­puri de su­biecte: în­tre­prin­deri de stat care se în­chid și al­tele care se vând. For­tus Iasi, Olt­chim, Hi­dro­e­lec­trica. Mă în­cearcă sen­ti­men­tul că USL în­cearcă pe de o parte să-și re­ducă cos­tu­rile cu sa­la­ri­ile și pe de alta să ob­țină bani vân­zând ul­ti­mele com­pa­nii care mai pot fi puse pe piață. O să mai tri­mită în so­maj niște amă­râți, dar nu‑i pro­blemă – ura con­tra PDL îi va face să vo­teze tot cu USL, nu?

Dar uite că CCR lo­vește îna­poi, le de­clară uni­no­mi­na­lul pur drept ne­con­sti­tu­țio­nal și îl de­sem­nează pe Bă­sescu drept re­pre­zen­tant le­gi­tim la Con­si­liul Eu­ro­pei. Dom­nul Ponta a spu­me­gat de nervi și a spus că “ei cu Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală, noi cu po­po­rul”. O ma­ni­pu­lare je­goasă, o in­si­nu­are că de­ci­zia unei Curți de jus­ti­ție poate fi pusă în dis­cu­ție prin pre­siu­nea ma­se­lor. Co­le­gul său de par­tid, Radu Ma­zăre, face ace­lași lu­cru la pri­mă­ria Con­stanța — in­stanța a obli­gat pri­mă­ria la plata a 13 mi­li­oane de euro că­tre o firmă ita­li­ană, iar el ame­nință: “la Con­stanţa o să chem po­pu­la­ţia să facă o de­mon­stra­ţie în faţa domni­lor ju­de­că­tori. Să-şi spună şi oa­meni cu­vân­tul. Când po­po­rul va sta la iarnă în frig, tre­buie să ştie de ce stă în frig, că dăm ba­nii ita­li­eni­lor că aşa au de­cis nişte ju­de­că­tori”. Vul­gul, pros­ti­mea, ple­bea e bună pe post de jus­ti­țiar atunci când ai o res­ta­u­ra­ție de îndeplinit.

Până la urmă to­tuși Vic­tor Ponta a ple­cat la Bru­xe­l­les. Și‑a fă­cut rost de in­signă spe­cială, s‑a tre­cut nu­mai pe el și ai lui pe lista de par­ti­ci­panți, a re­or­ga­ni­zat Mo­ni­to­rul Ofi­cial doar ca să în­târ­zie pu­bli­ca­rea de­ci­ziei CCR cu pri­vire la re­pre­zen­ta­rea în Con­si­liul Eu­ro­pei. La te­le­vi­ziuni o mul­țime de inși mai mult sau mai pu­țin ca­li­fi­cați își dau cu pă­re­rea dacă de­ci­zia Cur­ții ope­rează deja și facă Ponta e în si­tu­a­ția uzur­pă­rii ca­li­tă­ți­lor pre­șe­din­te­lui. În care caz Bă­sescu îl poate sus­penda. Plân­ge­rile la Par­chet deja sunt fă­cute. Pen­tru mine nici nu are im­por­tanță asta. Ceea ce e im­por­tant este că Ponta este un in­di­vid frus­trat și ima­tur, iar ro­mâ­nii se pre­gă­tesc să‑l salte și mai sus în vi­i­toa­rele ale­geri. Și exact asta ne lip­sea după aro­ganța și mi­to­că­nia lui Băsescu.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Miruna

  Cand cre­deam ca tara asta a va­zut cam tot ce se pu­tea ve­dea a ve­nit Ponta — mes­chin, ima­tur, vi­o­lent. In­cep sa te ia fi­ori de groaza ca se in­tre­za­resc la ori­zont Ca­la­re­tii apo­ca­lip­sei — al­tii de­cat Ba­sescu, Boc si Un­drea — unii mai sa­dici si mai flamanzi.

  (eu sunt un ro­man care se tine cu din­tii de tara asta si care crede ca me­rita sa fii fi­del unei ori­gini pen­tru ca doar aici pu­tem fi autentici).

  • Miruna

   Dupa cum spui se pare ca cel de-al 4 lea ca­la­ret va fi, de data asta, poporul.

  • Sorin Sfirlogea

   Mi­runa, mă tem că po­po­rul nu e al pa­tru­lea că­lă­reț, ci ca­lul pe care în­ca­lecă po­li­ti­cie­nii. Pro­fi­tând de lipsa de edu­ca­ție și de in­te­li­gența mai scă­zută a oa­me­ni­lor de rând, toți acești in­di­vizi aflați în vâr­ful pi­ra­mi­dei po­li­tice îi as­mut și îi ma­ni­pu­lează pen­tru a‑și atinge sco­pu­rile. Iar con­fu­zia crește cu fi­e­care zi…

 2. adrian

  Mda
  In­te­re­sant ca de obi­cei insa de data asta am ne­voie de clarificari…nu s‑a mai in­tam­plat de mult timp; o fi de la caldura.
  Eu nu prea in­te­leg di­lema “in­toarce la na­tura, agri­cul­tura, auto­dezvol­tare, self sus­tai­na­bi­lity” vs “ob­ser­va­tii, su­ges­tii si IMPLICARE in sis­te­mul asta de …CACAT ges­tio­nat in prin­ci­pal de politica”.

  La min­tea mea sim­pla, daca esti adep­tul pri­mei va­ri­ante, te­o­re­tic, ar tre­bui sa dai ig­nor abe­ra­ti­i­lor ce­lei de‑a doua va­ri­anta. Pe sis­te­mul sim­plu ca ori­cum din niste minti bol­nave pot iesi doar abe­ra­tii. Un Ponta, re­zul­tat al unei pro­duc­tii de tip “pui de Cre­ve­dia” nu va avea nici­o­data ma­tu­ri­ta­tea sa faca ceva TRAINIC in tara asta, iar toti “Ti­r­i­a­cii” au alte tre­buri per­so­nale sau sunt plis­ti­siti de vi­ata ca sa iasa in fata. Prin ur­mare, in ipo­teza de mai sus…nu prea in­te­leg sen­sul aces­tui articol.

  Daca vrem sa fa­cem ceva in a doua va­ri­anta :“politica/sistemica”, desi nu cred in asta, tre­buie sa in­tram in sis­tem, re­nun­tam la prima va­ri­anta si as­tep­tam rezultatele.…cand om fi “mai odih­niti la minte” de­cat majoritatea.

  Mie imi da cu virgula.….

  • Sorin Sfirlogea

   Răs­pun­sul este că în­tre cele două su­biecte nu pun ope­ra­to­rul OR, ci ope­ra­to­rul AND. Într‑o anu­mită mă­sură, pe ter­men lung, nu poți să te izo­lezi în self-sus­tai­na­bi­lity cre­zând că po­li­ti­cul nu te va mai pu­tea atinge. Cât crezi că va dura până te vor afecta într-un fel sau al­tul (taxe, im­po­zite etc)? Un an? Doi? Cinci?

   Nu pu­tem să ig­no­răm calsa po­li­tică atât timp cât ea scrie re­gu­lile jo­cu­lui. Dar pu­tem crea co­mu­ni­tăți care să cre­ască prin in­for­mare și edu­ca­ție, care să îm­pie­dice de­for­ma­rea de­fi­ni­tivă a României.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.