Recurs la simplitate

Tot mai mulți din­tre cunoscuții mei vorbesc despre renunțarea la modul de viață pe care îl au astăzi, pen­tru a se întoarce la lucruri mai sim­ple, mai firești. Pen­tru a se întoarce la sine. Peste lehamitea pe care ne‑o pro­duc în mod con­stant guver­nanții României – mit­o­mani, lacomi și corupți – se adaugă în ultima vreme și deza­mă­girea de a vedea cum se destramă visul cap­i­tal­ist al mod­elu­lui occi­den­tal. Asta ne sleiește de put­eri și ne deprimă cu fiecare zi, ca și cum am fi prinși într‑o cap­cană, fără scă­pare.

Și atunci strate­gia care unora li se pare cea mai bună este retragerea – izo­larea de ceea ce ne deprimă și ne agre­sează, ruperea punților cu ceilalți. Însă înainte de a trece Acheron-ul tre­buie să soco­tim ce luăm cu noi și ce lăsăm în urmă. Adio mall-uri, shop­ping, cin­e­matografe! Rămâi cu bine cari­eră în multi­naționale și salariu de peste 2000 de euro! Adio vacanțe exo­tice! Dru­mul către sim­pli­tate începe prin sac­ri­ficii. Câți sunt cu ade­vărat pregătiți să le facă cu ade­vărat? Nu vă grăbiți să răspun­deți…

Down­shift­ing în cari­eră – primul pas înapoi

Prob­a­bil cea mai sim­pla vari­antă este aceea de a renunța la a‑ți con­strui o cari­eră pro­fe­sion­ală mereu ascen­dentă și a‑ți alege un nivel pro­fe­sional, un job care să îți dea timp să respiri. Până la urmă foarte puțini din­tre noi sun­tem atât de cre­ativi și inge­nioși încât să creăm cu ade­vărat ceva orig­i­nal într-un dome­niu tehnic sau eco­nomic. Majori­tatea din­tre noi ne dăm doar impor­tanță, crezând că dacă ajungem man­ageri sau experți în nu-știu-ce com­panie Pămân­tul se va învârti invers. Tim­pul trece și, dacă nu ne‑a mânat înainte doar pro­priul orgoliu, even­tualele ide­aluri care ne-au ani­mat la început se sting, iar în locul lor se instalează rutina zil­nică.

A renunța la cari­eră pen­tru o muncă mai sim­plă, cu mai puține provocări, care îți oferă însă mai mult timp pen­tru tine, e primul pas pe care unii îl fac. Desigur, tre­buie să accepte un stan­dard de viață mai scăzut – mai puține cumpără­turi, mai puține vacanțe, un stil de viață mai eco­nom­i­cos. Une­ori poate fi difi­cil să faci un ast­fel de pas, pen­tru că mar­ile orașe îți iau o per­ma­nentă taxă de urban­ism: chirii și ali­mente mai scumpe, un stil de viață risip­i­tor, un ritm de care nu poți scăpa ușor pen­tru a te relaxa.

Down­shift­ing geografic – renunțarea parțială

Și atunci vine al doilea pas, cel pe care unii – puțini — îl fac de la bun început: aban­donarea orașu­lui. Prea mult stress, prea multă gălăgie, prea multă îmbulzeală – ce răspuns mai bun decât să cauți alte comu­nități, mai rurale, mai provin­ciale, mai tih­nite? Mulți din­tre cei care au venit în București din alte locuri meditează serios la ideea de a se întoarce la orig­ini. La asta con­tribuie și con­cluzi­ile vizitelor făcute acasă de săr­bă­tori, când își revăd famili­ile și pri­etenii rămași acolo – îi regăs­esc desigur mai înapoiați tehno­logic, mai decalați ca stil de viață, dar cu atât mai relax­ați. Iar cei ce sunt din mar­ile orașe, cei care acolo s‑au năs­cut, descop­eră ade­sea cu o întârzi­ată can­doare câte arome poate avea fânul, ce gust are laptele proaspăt muls și cât de fru­mos poate fi răsăritul soare­lui la sat – toate astea îi ademe­nesc spre a lua ace­lași drum.

Ca să te susții sin­gur, cu bani mai puțini – în cazul în care totuși muncești la o mică între­prindere provin­cială sau dintr‑o mică afacere de fam­i­lie – tre­buie să trudești din greu. Cei mai mulți își proiectează un trai idilic într‑o gospodărie rurală, departe de frămân­tările orașu­lui, dar mulți uită că asta pre­supune mult mai multă muncă fiz­ică și deprinderi prac­tice pe care le-am uitat sau nu le-am avut nicio­dată. Înainte de a te arunca în curen­tul downshifting-ului geografic e nevoie de o pro­fundă reflecție per­son­ală despre val­o­rile în care crezi și put­er­ile pe care le ai de a îndura greutățile și a te ridica ori de câte ori ai căzut. Și, atunci când nu ești doar tu, e nevoie de o dez­batere sin­ceră împre­ună cu partenerul tău despre dor­ința lui sau ei de a merge împre­ună pe acest drum.

Sim­ple liv­ing – renunțarea asumată

Sim­pli­tatea vieții nu înseamnă neapărat ușur­ință. Pasul suprem este acela al ruperii totale față de stilul de viață mod­ern. Să renunți la com­plet la tehnolo­gie, să te întorci defin­i­tiv la natură. Ești tu față în față cu tine însuți, răspunzându-ți la între­barea: aș putea supraviețui dacă totul ar depinde doar de mine? Se aud știri despre oameni care au ple­cat în Siberia sau în jungla ama­zo­ni­ană pen­tru a înfi­ința comu­nități noi, unde nimic din traiul mod­ern nu este accep­tat – este oare asta calea sau e doar o exager­are de moment?

Mă gân­desc la locuitorii Tibetu­lui, la modul lor sim­plu de viață și la echili­brul pe care l‑au avut acești oameni până când civ­i­liza­ți­ile occi­den­tale au venit peste ei. Sun­tem con­stant uim­iți de capac­itățile lor extra­or­dinare de a vin­deca boli prin pro­ce­duri aparent sim­ple – acupunc­tură, pre­sop­unc­tură, ter­apii cu plante, med­i­tație – și ni se pare că nu pot fi com­parate cu pro­gre­sul ști­ințific al med­i­cinei mod­erne, dar totuși ele funcționează și nu sunt rare poveștile de suc­ces ale aces­tor metode. Vin ele din acea sim­pli­tate a vieții pe care au avut‑o de‑a lun­gul multe sec­ole, din filo­zofia lor aparent facilă dar atât de pro­fundă a feri­cirii care vine dinăun­trul nos­tru și nu din afară? Sunt ele rezul­tatul cred­inței că a fi fericit este o alegere per­son­ală, inte­rioară și nu o con­secință a număru­lui de obiecte și bani pe care le deținem?

* * *

Tot mai mulți din­tre cunoscuții mei vorbesc despre renunțarea la modul de viață pe care îl au astăzi, pen­tru a se întoarce la lucruri mai sim­ple, mai firești. Tu la ce te gân­dești pen­tru viitorul tău? Înainte de a răspunde ascultă‑l pe Carl Hon­ore aducând un elogiu lentorii. E o intro­duc­ere a unui subiect despre care am să vă povestesc altă­dată.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu