De la groaznic la cumplit

Dacă cineva mi‐ar fi cerut păre­rea des­pre cum ar fi fost mai bine să joace USL car­tea sus­pen­dă­rii pre­șe­din­te­lui, aș fi spus că l‐aș fi lăsat încă vreo două luni să mus­tească în suc pro­priu și abia apoi aș fi declan­șat pro­ce­dura. Între timp l‐aș fi momit să facă gre­șeli și să‐mi ser­vească pe tavă moti­vele sus­pen­dă­rii. Cunoscându‐l pe Băsescu, m‐aș fi aștep­tat să nu comită totuși vreo eroare, dar moti­vele pe care le invocă azi USL ar fi fost la fel de vala­bile sau neva­la­bile și mai târ­ziu. Graba de a‐l sus­penda are pen­tru mine doar două posi­bile expli­ca­ții: fie orgo­li­ile lide­ri­lor USL sunt atât de mari încât le umbresc gân­di­rea și văd roșu în fața ochi­lor pre­cum tau­rii, fie Băsescu e spri­ji­nit de o serie de insti­tu­ții prin care le poate zădăr­nici pla­nu­rile ime­di­ate. Și nici una din aceste expli­ca­ții nu mă liniș­tește.

Nu‐l sim­pa­ti­zez pe actu­a­lul pre­șe­dinte. Nu am sim­țit nici­o­dată că mă repre­zintă, deși une­ori – rar – am con­si­de­rat că are ceva drep­tate în ceea ce spune. Băsescu are une­ori incon­ști­ența de a pro­nunța ade­vă­ruri par­ți­ale pe care nimeni alt­ci­neva nu le‐ar pro­nunța. De pildă a spus româ­ni­lor că nu le prea place munca. Ruși­lor le‐a spus că româ­nii nu au expe­riență în ane­xa­rea altor state, ca răs­puns la acu­za­ția de ames­tec în poli­tica din Repu­blica Mol­dova. Dar una peste alta nu îl con­si­der pre­șe­din­tele de care Româ­nia are nevoie. Însă când mă uit la modul în care USL aca­pa­rează pute­rea, mă înfior. Și nu pot să nu fiu de acord cu Cris­tian Tudor Popescu în remarca sa: felul în care cineva preia pute­rea spune multe des­pre felul în care o va preda când va veni vre­mea. Aș adă­uga că spune multe și des­pre felul în care va exer­cita pute­rea, după ce o preia. Mi‐e teamă că‐l schim­băm pe Tra­ian cel Groaz­nic cu Vic­tor cel Cum­plit.

Băsescu va fi sus­pen­dat, apoi demis prin refe­ren­dum, n‐am nici un dubiu. Valul de ură popu­lară îl va mătura și mi se pare impo­si­bil ca el să mai poată scoate vreun iepure din pălă­rie, așa cum a făcut de atâ­tea ori în tre­cut. Se va întoarce oare în poli­tică? Greu de spus, dar pro­ba­bil că da. Inte­re­sant e ce se va întâm­pla după sus­pen­dare. Dacă totul merge con­form pla­nu­lui, în august Băsescu pleacă de la Cotro­ceni. Ten­siu­nea soci­ală se va des­cărca prin acest eve­ni­ment și româ­nii își vor spune: am ales pri­mari USL, l‐am dat jos pe Băsescu, PDL‐ul e tri­mis în opo­zi­ție – hai să vedem ce face Ponta pen­tru noi. Până la ale­geri toți ochii vor fi ațin­tiți pe guvern. Ce ne mai dă, ce ne mai spune. Cur­sul euro se va duce pro­ba­bil în bălă­rii. Nu rău de tot, dar sufi­cient ca să anu­leze creș­te­rea din iunie a pen­si­i­lor și a sala­ri­i­lor. Defi­ci­tul buge­tar se va accen­tua, pen­tru că e an elec­to­ral. Doamne ferește, vreun baron PSD n‐o să mai aibă răb­dare și va da iama prin con­trac­tele cu sta­tul. Și domnii Ponta și Anto­ne­scu n‐o să mai aibă marota Băsescu pe care s‐o arate popo­ru­lui pen­tru detur­na­rea aten­ției de la lipsa de per­for­manțe a guver­nă­rii. Oare ce povești ne‐au pre­gă­tit pen­tru ale­ge­rile din noiem­brie? Sau te pome­nești că le vor anti­cipa nițel, ca să nu se răcească popo­rul încins de la refe­ren­du­mul de demi­tere?

UPDATE: Am găsit răs­pun­sul. Pro­ba­bil că se vor stră­dui să‐l bage la puș­că­rie, ală­turi de Adrian Năs­tase.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu