Dacă ci­neva mi-ar fi ce­rut pă­re­rea des­pre cum ar fi fost mai bine să joace USL car­tea sus­pen­dă­rii pre­șe­din­te­lui, aș fi spus că l‑aș fi lă­sat încă vreo două luni să mus­tească în suc pro­priu și abia apoi aș fi de­clan­șat pro­ce­dura. În­tre timp l‑aș fi mo­mit să facă gre­șeli și să-mi ser­vească pe tavă mo­ti­vele sus­pen­dă­rii. Cunoscându‑l pe Bă­sescu, m‑aș fi aș­tep­tat să nu co­mită to­tuși vreo eroare, dar mo­ti­vele pe care le in­vocă azi USL ar fi fost la fel de va­la­bile sau ne­va­la­bile și mai târ­ziu. Graba de a‑l sus­penda are pen­tru mine doar două po­si­bile ex­pli­ca­ții: fie or­go­li­ile li­de­ri­lor USL sunt atât de mari în­cât le um­bresc gân­di­rea și văd roșu în fața ochi­lor pre­cum ta­u­rii, fie Bă­sescu e spri­ji­nit de o se­rie de in­sti­tu­ții prin care le poate ză­dăr­nici pla­nu­rile ime­di­ate. Și nici una din aceste ex­pli­ca­ții nu mă liniștește.

Nu‑l sim­pa­ti­zez pe ac­tu­a­lul pre­șe­dinte. Nu am sim­țit nici­o­dată că mă re­pre­zintă, deși une­ori – rar – am con­si­de­rat că are ceva drep­tate în ceea ce spune. Bă­sescu are une­ori in­con­ști­ența de a pro­nunța ade­vă­ruri par­ți­ale pe care ni­meni alt­ci­neva nu le-ar pro­nunța. De pildă a spus ro­mâ­ni­lor că nu le prea place munca. Ru­și­lor le‑a spus că ro­mâ­nii nu au ex­pe­riență în ane­xa­rea al­tor state, ca răs­puns la acu­za­ția de ames­tec în po­li­tica din Re­pu­blica Mol­dova. Dar una peste alta nu îl con­si­der pre­șe­din­tele de care Ro­mâ­nia are ne­voie. Însă când mă uit la mo­dul în care USL aca­pa­rează pu­te­rea, mă în­fior. Și nu pot să nu fiu de acord cu Cris­tian Tu­dor Po­pescu în re­marca sa: fe­lul în care ci­neva preia pu­te­rea spune multe des­pre fe­lul în care o va preda când va veni vre­mea. Aș adă­uga că spune multe și des­pre fe­lul în care va exer­cita pu­te­rea, după ce o preia. Mi‑e teamă că‑l schim­băm pe Tra­ian cel Groaz­nic cu Vic­tor cel Cumplit.

Bă­sescu va fi sus­pen­dat, apoi de­mis prin re­fe­ren­dum, n‑am nici un du­biu. Va­lul de ură po­pu­lară îl va mă­tura și mi se pare im­po­si­bil ca el să mai poată scoate vreun ie­pure din pă­lă­rie, așa cum a fă­cut de atâ­tea ori în tre­cut. Se va în­toarce oare în po­li­tică? Greu de spus, dar pro­ba­bil că da. In­te­re­sant e ce se va în­tâm­pla după sus­pen­dare. Dacă to­tul merge con­form pla­nu­lui, în au­gust Bă­sescu pleacă de la Co­tro­ceni. Ten­siu­nea so­ci­ală se va des­cărca prin acest eve­ni­ment și ro­mâ­nii își vor spune: am ales pri­mari USL, l‑am dat jos pe Bă­sescu, PDL-ul e tri­mis în opo­zi­ție – hai să ve­dem ce face Ponta pen­tru noi. Până la ale­geri toți ochii vor fi ațin­tiți pe gu­vern. Ce ne mai dă, ce ne mai spune. Cur­sul euro se va duce pro­ba­bil în bă­lă­rii. Nu rău de tot, dar su­fi­cient ca să anu­leze creș­te­rea din iu­nie a pen­si­i­lor și a sa­la­ri­i­lor. De­fi­ci­tul bu­ge­tar se va ac­cen­tua, pen­tru că e an elec­to­ral. Doamne fe­rește, vreun ba­ron PSD n‑o să mai aibă răb­dare și va da iama prin con­trac­tele cu sta­tul. Și domnii Ponta și An­to­ne­scu n‑o să mai aibă ma­rota Bă­sescu pe care s‑o arate po­po­ru­lui pen­tru de­tur­na­rea aten­ției de la lipsa de per­for­manțe a gu­ver­nă­rii. Oare ce po­vești ne-au pre­gă­tit pen­tru ale­ge­rile din no­iem­brie? Sau te po­me­nești că le vor an­ti­cipa nițel, ca să nu se ră­cească po­po­rul în­cins de la re­fe­ren­du­mul de demitere?

UPDATE: Am gă­sit răs­pun­sul. Pro­ba­bil că se vor stră­dui să‑l bage la puș­că­rie, ală­turi de Adrian Năstase.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.