Se­tea de sânge a USL-ului a fost, deo­cam­dată, sa­tis­fă­cută. Bă­sescu e sus­pen­dat și, nu în­cape în­do­ială pen­tru cei mai mulți, va fi și de­mis de po­por. Ne pre­gă­tim deci pen­tru ale­geri pre­zi­den­ți­ale. Pro­ba­bil că acum ar fi nor­mal să ne gân­dim cum ar tre­bui să fie vi­i­to­rul pre­șe­dinte al Ro­mâ­niei, ca să nu mai im­pro­vi­zăm pe ge­nunchi, cum obiș­nuim să fa­cem când ajun­gem în ca­bina de vo­tare. E foarte ade­vă­rat că în multe si­tu­a­ții so­co­teala de acasă nu se po­tri­vește cu cea de la târg, dar e la fel de ade­vă­rat că, dacă nu-ți faci nici o so­co­teală pre­a­la­bilă, șansele de a greși sunt mult mai mari.

Si­tu­a­ția din Eu­ropa este de­parte de a se fi cla­ri­fi­cat. Po­ves­tea Gre­ciei încă nu a ajuns la un dez­no­dământ. Vor urma multe va­luri — mai mari sau mai mici — cum este cel re­cent stâr­nit de Fin­landa care spune că nu in­ten­țio­nează să plă­tească pen­tru pro­ble­mele al­tor state și că pen­tru asta este gata să se re­tragă din uniu­nea mo­ne­tară. La fel ca ei ar pu­tea gândi și Ger­ma­nia la un mo­ment dat — lesne de în­țe­les că în si­tu­a­ția asta mo­neda euro se va clă­tina se­rios. Te­o­re­tic Ro­mâ­nia ar tre­bui să se bu­cure — leul ar tre­bui să se în­tă­rească în ra­port cu euro — dar noi sun­tem atât de de­pen­denți de eco­no­mia eu­ro­peană în­cât cred că re­per­cur­siu­nile eco­no­mice ar șterge orice avan­taj creat de cur­sul valutar.

Vor fi deci vre­muri tul­buri. Nici pe plan in­tern nu cred că va fi foarte li­niște. Deo­cam­dată cli­en­tela USL este ți­nută cu din­ții la gard, de teama unor gafe care să com­pro­mită ale­ge­rile din no­iem­brie. Dar de în­dată ce acest eve­ni­ment se va fi con­su­mat și se vor ve­dea in­sta­lați la pu­tere, va în­cepe ade­vă­rata îm­păr­țe­ală. Și cum nu prea e de ajuns pen­tru toată lu­mea, an­ti­ci­pez că va în­cepe să se vor­bească mai pu­țin de USL și mai mult de PSD și PNL. În fond la noi nici­o­dată nu au re­zis­tat ali­an­țele elec­to­rale mai mult de șase luni după ce au ajuns la pu­tere — amin­tiți-vă de Con­ven­ția De­mo­crată și de Ali­anța DA. Ten­siu­nile vor crește pro­por­țio­nal cu să­ră­cia ță­rii. E de dat și la pen­sio­nari, e de dat și la bu­ge­tari — că doar ăș­tia sunt cli­en­ții PSD — dar de unde să iei? De la in­ves­ti­ții? Nu mai rămâne su­fi­cient pen­tru fu­rat. De la ăia cu ve­ni­turi mai mari? Nu prea se pupă cu fi­lo­zo­fia li­be­rală. Dintr‑o de­va­lo­ri­zare a le­u­lui? Îți urci în cap toată po­pu­la­ția, pen­tru că vor să­răci și vor zice că mai bine tră­iau în vre­mea PDL-ului. Cum o dai, tot prost este…

Deci cum ar tre­bui să fie pre­șe­din­tele Ro­mâ­niei? Să‑i cu­noască pe toți cei de pe scena po­li­tică, să în­țe­leagă con­tex­tul in­ter­națio­nal, să poată cri­tica de­ra­pa­jele de pu­tere ale gu­ver­nu­lui și par­la­men­tu­lui, să de­nunțe pu­blic miș­maș-urile din jus­ti­ție și mă­su­rile cli­en­te­lare din eco­no­mie. Vi se pare că îl des­criu pe Crin An­to­ne­scu? Nici mie… An­to­ne­scu este un biet va­ni­tos, în­zes­trat cu un oa­rece ta­lent în re­torică — mân­că­tor pro­fe­si­o­nist de ra­hat — dar in­ca­pa­bil de a pro­iecta um­bra unui pre­șe­dinte pu­ter­nic. E atât de su­res­ci­tat de ideea de a ajunge la Co­tro­ceni, în­cât după ce va fi ob­ți­nut această po­zi­ție — în mod per­ma­nent, nu in­te­ri­mar ca acum — nu‑l va mai in­te­resa nici par­ti­dul, nici țara, nici alt­ceva. Tot ce va face va fi să țină alte dis­cur­suri sfo­ră­i­toare în care ne va vorbi, ca și până acum, des­pre nimic.

Pa­ra­do­xal, cel mai bun pre­șe­dinte ar fi Bă­sescu. El ar pu­tea să‑i țină în frâu pe Ponta și An­to­ne­scu, pen­tru că e des­tul de pu­ter­nic ca să‑i amen­deze ori de câte ori fac gre­șeli. Dea­su­pra ca­pu­lui său ar sta me­reu sa­bia sus­pen­dă­rii, deci i‑ar fi im­po­si­bil să mai în­calce Con­sti­tu­ția în vreun fel. În schimb nu i‑ar slăbi nici o clipă din vi­zor pe cei de la USL, aten­ționându-ne pe toți des­pre mă­gă­ri­ile pe care le co­mit. Are la dis­po­zi­ție pen­tru asta ser­vi­ci­ile se­crete și ceva mă face să cred că și cei din jus­ti­ție — mă­car o parte a lor — i‑ar ține han­gul. Știe deja care sunt jo­cu­rile po­li­tice eu­ro­pene și — îm­pie­di­cat să mai facă ex­ce­sele de până acum — ar pu­tea tem­pera în­cli­na­ți­ile exa­ge­rat de stân­giste ale lui Ponta, care s‑ar vrea aliat cu Ho­l­lande și par­ti­dul so­ci­a­list european.

De multe ori, atunci când ci­neva e des­tul de ver­sa­til ca să treacă de cele mai so­fis­ti­cate sis­teme de si­gu­ranță, există va­ri­anta de a‑l an­gaja pe res­pec­ti­vul ca ex­pert în se­cu­ri­tate, în loc de a‑l de­nunța și a‑l tri­mite la puș­că­rie. Ci­neva care știe cum să spargă un sis­tem, știe și cum să‑l pro­te­jeze. Sunt exem­ple ce­le­bre de hacker‑i in­for­ma­tici care acum asi­gură se­cu­ri­ta­tea unor mari bănci sau a in­sti­tu­ți­i­lor gu­ver­na­men­tale ale unor state. Bă­sescu este cel mai ver­sa­til ban­dit po­li­tic pe care l‑a pro­dus Ro­mâ­nia până acum. N‑ar fi oare mai in­te­li­gent din par­tea noas­tră să‑l an­ga­jăm ca paz­nic al ac­tu­a­lei și vi­i­toa­rei pu­teri? Tot ce-am avea de fă­cut ar fi să nu‑l demitem…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Gabila

  Am mai avut exer­ci­tiul asta pe vreme gu­ver­na­rii Ta­ri­ceanu. Cum a fost?

  • Sorin Sfirlogea

   Nu prea. Con­di­ți­ile au fost cu to­tul al­tele atunci, dacă îți amintești…

 2. adrian

  Cam buna ideea!
  De ce sa “scape” cand ar pu­tea fi “pus la treaba”, doar ca po­li­ti­cie­nii ro­mani si ro­ma­nii in ge­ne­ral nu gan­desc asa…

  Si in­tre­ba­rea este daca Ba­sescu ar mai fi Ba­sescu in ipos­taza asta! In­treb asta pen­tru ca doar cu unele di­fe­rente, exista deja un caz ce­le­bru in des­fa­su­rare: dnul Pi­nalti de la Neamt.

  Vom ve­dea!

 3. Mihaela

  Cata drep­tate ai So­rine! Asta ar fi cel mai in­te­lept lu­cru pe care l‑am pu­tea face in acesta si­tu­a­tie… nebuna.

  • Sorin Sfirlogea

   Sunt tot mai con­vins de asta. Ar fi un dublu me­saj: lui Bă­sescu că ne da­to­rează ca­riera po­li­tică, iar lui An­to­ne­scu și Ponta că nu pot să facă orice le trece prin cap…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.