S‑a în­che­iat ba­ca­la­u­re­a­tul 2012 și, așa cum era de aș­tep­tat, re­zul­ta­tele nu sunt cu ni­mic mai bune față de anul tre­cut. Ro­mâ­nii sunt bu­l­ver­sați: de la elevi la pă­rinți și la pro­fe­sori toți sunt con­fuzi și se uită unii spre al­ții, dând vina unii pe cei­lalți. Ce se în­tâm­plă, cine e de vină… Sunt un mi­lion de pă­reri și nici o so­lu­ție con­cretă. Dacă mă în­tre­bați pe mine, nici nu există o so­lu­ție, cel pu­țin nu una pe ter­men scurt. Așa că de­geaba ne agi­tăm că­u­tând răs­pun­suri prin mo­di­fi­ca­rea le­gii edu­ca­ției — pro­blema nu e într-un text de lege, ci în scara de va­lori a românilor.

Pri­viți această știre de la ProTV. Ur­mă­riți mo­dul în care se ma­ni­festă ele­vii in­ter­vi­e­vați — se vede clar că nu le pasă nici o clipă de re­zul­ta­tele lor la bac. As­cul­tați fe­lul în care vor­besc: “bă, eș’ ne­bun?”, “nu știu de ce mai m‑am tre­zit” — le lip­sesc așa de multe cu­noș­tințe, în­ce­pând cu ele­men­tara limbă ro­mână, în­cât e clar că nici nu în­cape vorbă de a lua un exa­men de bacalaureat.

“Dacă nu se poate face ni­mic cu bani în țara asta, nu mai are rost să dăm bacu’!” con­clu­zio­nează sec unul din­tre elevi. Acolo am ajuns, la dez­a­mă­gi­rea că nu poți da o șpagă cin­stită ca să re­zolvi o pro­blemă. Așa văd viața co­piii noș­tri. Cine i‑a în­vă­țat asta? Oare nu pă­rin­ții lor? Oare nu presa și te­le­vi­ziu­nile? Oare nu exem­plul de zi cu zi al cla­sei politice?

Pă­rin­ții re­fuză să-și re­cu­noască par­tea de vină în si­tu­a­ția dez­as­tru­oasă a co­pi­i­lor lor. De vină sunt sis­te­mul, pro­fe­so­rii, ori­cine alt­ci­neva. Dar nu ei. Unul din­tre ei spune: “dacă so­ci­e­ta­tea nu‑i mo­ti­vează, ei de ce-ar în­văța?”. O atri­bu­ire mai clară a vi­no­vă­ției că­tre cei­lalți, nu se poate. În lu­mea fi­rească din ca­pul doam­nei res­pec­tive, ea ar tre­bui doar să stea și să pri­vească cum so­ci­e­ta­tea îi poartă co­pi­lul prin școală, motivându‑l să de­vină un pro­fe­si­o­nist. O altă doamnă ne spune că sis­te­mul e de vină, pen­tru că se schimbă mi­niș­trii și re­gu­lile de ba­ca­la­u­reat — des­pre fap­tul că loa­zele nu în­vață n‑are ni­mic de spus.

Dar cea mai în­gri­jo­ră­toare este re­ac­ția Abram­bu­ri­căi An­dro­ne­scu, care ca­ută so­lu­ții la pro­blema asta uri­așă prin ana­liza caz cu caz: dacă au pro­fe­so­rii ca­li­fi­ca­rea ne­ce­sară (îți spun eu, tanti An­dro­ne­scu, unii da, unii nu), dacă au ve­nit ele­vii la școală (din nou, te sal­vez eu, unii nu, unii da). Urmăriți‑i to­nul: de­vine din ce în ce mai ne­si­gur, mai con­fuz, iar ne­nea ăla care o în­so­țește îi su­flă din spate tex­tele-șa­blon pe care să le spună. Cât de pe­ni­bilă poate să fie in­di­vida asta!

A ve­nit vre­mea să re­cu­noaș­tem că si­tu­a­ția asta nu a apă­rut de doi ani în­coace. Fu­ne­riu a avut doar cu­ra­jul să aprindă lu­mina. Sta­rea asta se clă­dește zi de zi de 20 de ani, se adân­cește pe ne­sim­țite și tot ceea ce am fă­cut până acum a fost să ne fa­cem că n‑o ve­dem. Avem ge­ne­ra­ții în­tregi care n‑au fost mult mai breji de­cât cei pe care îi ve­dem acum pi­când ba­cul pe ca­pete, doar că atunci când au dat ba­cul se pu­tea co­pia, se pu­tea da șpagă. Ne plân­gem că acum avem 25% șo­maj în rân­dul ti­ne­ri­lor — cum ar pu­tea fi alt­fel când pe toți i‑am tre­cut prin ba­ca­la­u­reat ca gâsca prin apă și apoi le-am o fa­cul­tate pri­vată, unde dacă-ți plă­tești ta­xele di­ploma e ga­ran­tată? Acum se uită la hâr­ti­ile as­tea fără va­loare și se pre­tind spe­cia­liști în ma­na­ge­ment sau mar­ke­ting, ju­riști, eco­no­miști, dar me­se­rie ha­bar n‑au, iar țara asta n‑are ne­voie doar de oa­meni cu stu­dii su­pe­ri­oare… Și‑i ți­nem în spate tot ăș­tia care plătim bu­ge­ta­rii și pensionarii.

Nu există o so­lu­ție pe ter­men scurt. Tre­buie să re­cu­noaș­tem cu to­ții că sun­tem tot mai proști și mai le­neși și că e vre­mea să schim­băm asta. Tre­buie să oprim fa­bri­cile de di­plome din Ro­mâ­nia ca să pu­nem ca­păt im­pos­tu­rii pro­fe­sio­nale. Tre­buie să ad­mi­tem că doar pu­țini sunt cei che­mați să în­vețe carte la un nivel aca­de­mic și să re­in­sta­u­răm o scară a va­lo­ri­lor prin exa­mene se­ri­oase. Cine poate, bine. Cine nu, merge la muncă. Iar de mun­cit este unde în țara asta, slavă Domnului…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. adrian

  Eu cred cu ta­rie ca intr-ade­var sis­te­mul de va­lori al co­pi­i­lor din ziua de azi nu exista. Daca ar fi orien­tat ca­tre bani ar fi ceva…poate am fi si noi niste “nemti”.

  To­tusi am sa va des­cre­tesc, sper, frun­tile cu o povestioara:

  In fi­e­care vara ii duc pe cei doi co­pii (7 si 4 ani) la bu­nici, la Mol­dova, la Tar­cau, intr‑o zona si un me­diu “ca pe vre­mea bu­ni­ci­lor” — adica nu la oras.

  De data asta, pe drum, in­tre­band co­piii daca le place acasa la noi la Bu­cu­resti sau in apar­ta­men­tul bu­ni­ci­lor din oras au ras­puns: mai bine acasa.
  Dar de ce? — intreb.
  Pen­tru ca la noi e mai “mare” — ras­pund copiii.
  Bine, atunci unde va place la bu­nici, la casa de la Tar­cau sau la apar­ta­men­tul din Pia­tra Neamt? — intreb.
  La casa de la Tar­cau ne place mai mult de­cat peste tot! — ras­pund copiii.
  Dar de ce, este cea mai mica!? — le spun eu.
  Pen­tru ca este “mi­nu­nata”- au ras­puns in cor copiii.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.