Da, adică nu

Tot ceea ce s‐a întâm­plat în ultima vreme pe scena poli­tică româ­nească poate fi inter­pre­tat în diverse chei. Fie­care din­tre cele două părți a dus lucru­rile la extrem, împin­gând aceste inter­pre­tări la limita decen­ței și bunu­lui simț. Dar asta nu e ceva nou în poli­tica româ­nească și pro­ba­bil că nici în a altor state. Se numește luptă poli­tică. Ceea ce este nou acum, în situ­a­ția orches­trată de USL, este esca­la­da­rea con­flic­tu­lui peste limi­tele accep­ta­bile.

Cu excep­ția vre­mu­ri­lor de insta­u­rare a comu­nis­mu­lui, nu știu să fi exis­tat o peri­oadă simi­lară ca minu­ți­o­zi­tate a pre­gă­ti­rii și deru­lă­rii unui plan poli­tic. Nici nu l‐am băgat în seamă pe Felix Voi­cu­lescu când pe 1 mai spu­nea că în 60 de zile îl vor sus­penda pe Băsescu. M‐am gân­dit că sunt obiș­nu­i­tele lui afir­ma­ții de fost(?) secu­rist. Cu o aba­tere de doar câteva zile, lucru­rile au înce­put să se des­fă­șoare cu o incre­di­bilă pre­ci­zie. USL pla­ni­fi­case cu minu­ți­o­zi­tate totul, ana­li­zase toate posi­bi­li­tă­țile și a acțio­nat cu o viteză ulu­i­toare. Nici­o­dată în clasa poli­tică post‐decembristă n‐am văzut atâta deter­mi­nare și ură împo­triva cuiva.

Ieri, Ili­escu declara că – dacă Băsescu este recon­fir­mat la refe­ren­dum – înseamnă că n‐au înțe­les cei din USL sta­rea de spi­rit a oame­ni­lor. Bătrâ­nul comu­nist e întot­dea­una pri­ce­put în decla­ra­ții, are arta de a împrăș­tia fum pe câm­pul de luptă ca să facă lucru­rile mai greu de înțe­les. Să nu ne min­țim: româ­nii sunt nemul­țu­miți de felul în care tră­iesc, nu de Băsescu sau de alt­ci­neva. Vodă poate fi ier­tat dacă aruncă gal­beni mul­ți­mii, iar dacă‐s înde­a­juns de mulți poate fi și acla­mat ca erou. În adân­cul ini­mii toți știu că dacă la guver­nare ar fi fost USL situ­a­ția țării nu ar fi fost mai bună. Ar fi furat baro­nii USL în locul celor ai PDL.

Apoi ar mai tre­bui spus că o țară nu se guver­nează pe baza stă­rii de spi­rit. Marii lideri induc o stare de spi­rit, nu o urmează. Lucru pe care dom­nul Ili­escu îl știe: în 90 a adus mine­rii, indu­când româ­ni­lor nevoia de ordine pro­le­tară impusă cu bâta. Con­flic­tul acela l‐am pur­tat după noi mulți ani, sepa­rând soci­e­ta­tea româ­nească în două tabere.

Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală spune că la refe­ren­du­mul de demi­tere a pre­șe­din­te­lui tre­buie să se pre­zinte mini­mum jumă­tate plus unu din ale­gă­tori. Adică face foarte difi­cilă misiu­nea demi­te­rii pre­șe­din­te­lui. Unii spun că nu‐i drept, de vreme ce la ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui nu se impune ace­eași regulă – dacă zece inși se pre­zintă la vot și șase votează pe cineva, acela devine pre­șe­dinte, de ce n‐ar fi la fel și la demi­tere? Eu cred că logica demi­te­rii este alta. Cred că tre­buie toți să fim con­ști­enți că, în vre­muri spe­ci­ale, e nevoie de măsuri nu foarte popu­lare. Iar măsu­rile nepo­pu­lare, dar nece­sare, pot nemul­țumi pe cei cu mai puțină gla­go­rie – pri­mul lor imbold va fi să‐l dea jos pe cel care apără aceste măsuri. Dacă zece inși pot să facă asta, mi se pare că nu‐i în regulă. Uitați situ­a­ția actu­ală, gândiți‐vă la ches­tiuni mai grave – răz­bo­aie, cata­clisme.

Guver­nul zice că da, va res­pecta deci­zia Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale. Dar nu chiar acum, ci după refe­ren­du­mul ăsta. La ăsta face cum vrea el. Adică nu, nu res­pectă spi­ri­tul legii, întă­rind și mai mult impre­sia de arbi­trar și de lipsă de demo­cra­ție pe care au generat‐o prin felul agre­siv în care au acțio­nat în ultima vreme. Ei știu bine că întreaga Europă le va sări în cap pen­tru ceea ce fac acum. Dar nu le pasă. Vor pute­rea atât de mult încât sunt gata să riște. Con­flic­tul se exa­cer­bează, de aceea cineva tre­buie să‐și asume res­pon­sa­bi­li­ta­tea și acel cineva sun­tem noi. Într‐un mod tot mai direct ni se spune că sta­rea noas­tră de spi­rit a deter­mi­nat tot ceea ce s‐a întâm­plat în ulti­mul timp, că de grija noas­tră n‐au putut dormi Ponta și Anto­ne­scu, știindu‐ne nemul­țu­miți de Băsescu. USL încearcă să ne facă vino­vați de acțiu­nea lor poli­tică, suge­rând că noi am cerut asta.

Lide­rii USL aprind un foc. Dar, indi­fe­rent cum se va fina­liza acest epi­sod, tem­pe­ra­tura urii reci­proce crește cu fie­care zi, iar când roata poli­tică se va întoarce pede­liș­tii vor lovi și mai nemi­los. Pe ter­men lung e tot mai puțin loc pen­tru toți. Cineva va tre­bui să dis­pară.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu