Pen­tru prima oară simt un be­ne­fi­ciu clar al apar­te­nen­ței la Uniu­nea Eu­ro­peană. Dacă din multe alte puncte de ve­dere aș avea obiec­ții sau mă­car în­do­ieli, în pri­vința păs­tră­rii unor re­guli de­mo­cra­tice nu mă pot plânge că Uniu­nea nu-și face treaba. Re­ac­ția una­nimă a ofi­ci­a­li­lor eu­ro­peni este cea mai gră­i­toare probă că există niște prin­ci­pii pe care le apără.

Cris­tian Tu­dor Po­pescu spu­nea și el de­u­năzi că e bu­cu­ros de aten­ția pe care UE o acordă Ro­mâ­niei, de­mon­strând că nu sun­tem doar o țară de mâna a doua. Atunci nu m‑am ra­liat lui. O fac acum, după ce s‑a în­che­iat vi­zita lui Ponta la Bru­xe­l­les. Eu­ropa a sta­bi­lit una­nim și fără echi­voc că ceea ce a fă­cut USL este in­to­le­ra­bil și l‑a tri­mis acasă pe Vic­to­raș cu o listă de sar­cini con­crete: (i) să res­pecte in­de­pen­denţa de­plină a sis­te­mu­lui ju­di­ciar, (ii) să res­ta­bi­lească toate com­pe­tenţele Cu­rţii Con­sti­tu­ţio­nale, (iii) să se asi­gure că toate de­ci­zi­ile Cu­rţii sunt res­pec­tate, (iv) să nu­mească un Avo­cat al Po­po­ru­lui care se bu­cură de spri­ji­nul tu­tu­ror for­ma­ţiu­ni­lor po­li­tice, (v) să asi­gure o nouă pro­ce­dură des­chisă şi trans­pa­rentă de nu­mire a un pro­cu­ror ge­ne­ral şi di­rec­tor al Di­re­cţiei An­ti­co­ru­pţie și (vi) să facă din in­te­gri­tate o pri­o­ri­tate po­li­tică. Asta în­seamnă — în sub­text — că nu s‑au în­tâm­plat cum tre­buie în ul­tima vreme.

Cei care sus­țin că Bă­sescu a orches­trat dis­tru­ge­rea ima­gi­nii Ro­mâ­niei ar tre­bui să se în­trebe cum dracu’ a re­u­șit să‑i con­vingă și să‑i mo­bi­li­zeze pe toți de par­tea lui? Pen­tru că n‑am au­zit nici o voce care să spună că ac­țiu­nile USL sunt jus­ti­fi­cate. Și dacă ar fi așa, dacă Bă­sescu i‑ar fi mo­bi­li­zat, în­seamnă că ar fi mult mai in­flu­ent de­cât spun ei și chiar me­rită să fie pre­șe­dinte… Evi­dent, nu i‑a mo­bi­li­zat Bă­sescu. Nu el e miza. Și nici nu i‑a min­țit ci­neva. A ne în­chi­pui că ofi­ci­a­lii UE nu știu ce se în­tâm­plă de fapt în Ro­mâ­nia e o pros­tie. USL în­cearcă să acre­di­teze asta uti­li­zând șa­blo­nul de ima­gine al func­țio­na­ru­lui bi­ro­crat din Ro­mâ­nia, cel pe care ro­mâ­nul îl cu­noaște: in­com­pe­ten­tul care stă la bi­rou și ha­bar n‑are ce se în­tâm­plă în lu­mea reală.

Dacă n‑ar fi fost Uniu­nea Eu­ro­peană acum am fi avut o cu to­tul altă si­tu­a­ție po­li­tică, mai proastă. Pen­tru că voi, dra­gii mei con­ce­tă­țeni care îl urâți pe Bă­sescu, sun­teți gata să to­le­rați ile­ga­li­tă­țile și min­ciu­nile noii pu­teri doar ca să vă scape de el. Dar ui­tați că în fe­lul ăsta va­li­dați și mij­loa­cele, la pa­chet cu sco­pul. Ui­tați că de­ve­niți com­pli­cii ce­lor ce vor trage fo­loa­sele, deși voi nu vă veți alege cu ni­mic. Iar când ace­leași mij­loace vor fi fo­lo­site îm­po­triva voas­tră, vă veți re­volta, dar va fi prea târ­ziu. Așa că slavă Dom­nu­lui că sun­tem în Uniu­nea Eu­ro­peană, ea ne fe­rește nu de Bă­sescu și de USL, ci de pro­pria noas­tră ne­pă­sare și con­dam­na­bilă com­pli­ci­tate la per­pe­tu­a­rea unor obi­ce­iuri proaste. Mersi, coană Europă!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Cristina Ciobanu

  Si eu cred in ju­de­cata mea (zam­besc), ti-am tri­mis Ste­lian Ta­nase , doar pen­tru di­ver­si­tate, nu mai fi atat de in­cran­ce­nat, in fond li­be­ra­lis­mul e un con­cept vechi si nu e de con­dam­nat, nu stiu cat de vechi si tes­tat e ceea ce face pdl-ul, iar so­ci­a­lii s‑au do­ve­dit de suc­ces in ta­rile nor­dice, ce sa mai vor­bim de France .
  Un lu­cru e cert, asta o de­mon­streaza tot ce se in­tam­pla acum, ca­pi­ta­lis­mul a pro­dus monstri, or­bi­tand doar in ju­rul ma­re­lui BAN, a dus in de­ri­zo­riu tot ce in­seamna SPIRITUALITATE.
  Si co­mu­nis­mul a pro­dus monstri, poate mai fi­o­rosi, sa nu te gan­desti ca mai am vreo in­do­iala, mai ales ca am trait din greu epoca aia si am pla­tit mult fara sa am nicio vina.
  Nu cred in te­o­ria ta ca so­me­rii ar tre­bui sa mun­ceasca in fo­lo­sul co­mu­ni­ta­tii , la urma ur­mei ei au pla­tit pt aju­tor, dar sunt de acord ca toti de­lic­ven­tii si eva­zi­o­nis­tii ar pu­tea face asta.
  Daca un pro­fe­sor sau un ar­hi­tect, care si-au to­cit coa­tele la in­va­tat sunt dis­po­ni­bi­li­zati pur si sim­plu, nu cred ca ar tre­bui dusi la ma­tu­rat strada, sau la strans gu­no­iul, nu crezi ca e un pic la ex­trema ma­sura asta?
  sa pre­su­pu­nem ca un om la 60 de ani e so­mer, are o di­sco­pa­tie lom­bara si e si umi­lit ca tre­buie sa stranga frunze.
  Dra­gul meu pri­e­ten So­rin, pro­ble­mele sunt mult mai nu­an­tate de­cat le ve­dem or­biti de acesta URA care ne in­va­luie treptat.
  Lu­mea nu se im­parte in li­be­rali, so­ci­a­listi, de­mo­crati sau co0munisti, lu­mea e des­pre OAMENI, FIINTE SPIRITUALE, EGALE IN DREPTURI.
  Cat des­pre Eu­ropa, crede-ma ca stiu ce spun si n‑o spun de la Tanase.
  Si­gur ca si mie imi place sa fiu acolo, dar Ro­ma­nia a fost din­to­dea­una acolo, n‑a bagat‑o Base.
  Te pup

 2. Cristina Ciobanu

  Buna di­mi­ne­ata !
  Tu chiar crezi in “bu­nele ma­niere” ale Europei ?
  In “dez­in­te­re­sa­tele” ei “re­ac­tii” ???????????????!!!!!!!!!!!!!!
  /
  iti re­co­mand sa citesti

  http://www.stelian-tanase.ro/graffiti/impartirea-europei-de-gabriel-savulescu/
  si eventual

  http://www.stelian-tanase.ro/la-zi/razboiul-psihologic-impotriva-poporului-roman‑2/

  bi­ne­in­te­les daca is­to­ria nu e de-ajuns ca sa te con­vinga ca “INTERESUL POARTA FESUL “, une­ori fe­sul lui TB
  “INTERESUL POARTA ALB” si as com­pleta ALB DE ROMANIA.

  • Sorin Sfirlogea

   Bună di­mi­neața. Eu cred în ju­de­cata mea. Ea m‑a dus până unde am ajuns azi și, poate că ar fi fost loc de mai bine, dar nici prea rău nu-mi e. Nu am ne­voie de ar­gu­men­tele lui Ste­lian Tă­nase — pri­e­te­nul li­be­ra­lu­lui Di­ne­scu și, mai nou, ad­mi­ra­tor al lui Pa­tri­ciu — pen­tru că le pot de­monta ușor.

   Iar des­pre Eu­ropa nu am nai­vi­tăți. Tot ce pot să-ți spun e că, dacă îi în­toar­cem spa­tele în acest mo­ment, ne vom pră­buși eco­no­mic în mai pu­țin de un an. Și atunci o să te tri­mit la Ste­lian Tă­nase, să-ți spună el ce să faci. Că pare să fie foarte deș­tept și si­gur are o so­lu­ție pen­tru orice problemă.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.