Câteva observații

Dacă toate cele care s‑au spus în ultima vreme despre con­secințele crizei politice pe care o tra­ver­săm ar fi ade­vărate, am avea în fața noas­tră o sumă de aspecte demne de med­i­tație, asupra cărora ar merita să ne aplecăm înainte de a le expe­dia drept inadec­vate. Jocul declar­ați­ilor politice, făcute sub imboldul convin­gerii unei cât mai mari mase oameni că drep­tatea se află de partea vor­bitoru­lui, ascunde potențiale ade­văruri — se cuvine să le cercetăm înainte de a le declara nule. Am să încerc să fac acest exer­cițiu, fără pre­tenția de a deține toate răspun­surile.

Mai întâi să observăm cu toții că în con­flict s‑au delim­i­tat trei părți impli­cate: USL, anti-USL și pro-Băsescu. Deși pro­pa­ganda uselistă încearcă să creeze din cele­lalte două tabere un inamic comun, eu cred că există dis­tincții clare între cei care sunt anti-USL și cei care sunt pro-Băsescu. În favoarea menținerii actu­alu­lui președ­inte sunt mai ales pedeliștii, care au un dis­curs direct și anga­jat politic — firesc, din moment ce per­son­ajul provine din rân­durile lor. La capi­tolul pro-Băsescu se mai numără și MRU, care a făcut niște afir­mații destul de haz­ar­date, pe care prob­a­bil le va plăti la urmă­toarele alegeri, dacă se va prezenta drept can­di­dat. Împotriva USL sunt cei mai mulți, adică toți cei care con­sid­eră că USL a depășit lim­itele nor­malu­lui cu acți­u­nile din ultima vreme și că siluiește democrația în fel și chip doar ca să-și atingă scop­urile politice. Îndâr­jirea cu care se luptă să îl dea jos pe Băs­escu, min­uțioz­i­tatea cu care au pregătit atacul și dis­cur­sul nechibzuit politic cu care își jus­ti­fică acți­u­nile dau fiori mul­tora. În priv­ința ref­er­en­du­mu­lui însă, există doar două tabere: pro și con­tra Băs­escu. Chiar dacă rați­u­nile sunt mult mai nuanțate.

Mai întâi se spune că fiecare tabără își atrage prozeliți din oamenii intere­sați în vic­to­ria părții respec­tive. De partea USL văd o susținere masivă a trustu­lui de presă deținut de Voiculescu, ceea ce mi se pare per­fect logic de vreme ce Felix încearcă să scape de justiție. Vechile tipare pesediste indică fap­tul că, o dată luata put­erea, justiția va fi aservită. Mai sunt câțiva jur­nal­iști de stânga — bine­cunoscuți și până acum pen­tru poz­iți­ile lor — deci nici o sur­priză. Din exte­rior nu văd nici o voce care să susțină punc­tul lor de vedere. De partea cealaltă văd un număr sem­ni­fica­tiv de int­elec­tu­ali: Pleșu, Liiceanu, Pat­apievici, Cărtărescu. Ziar­iștii de la ProTV, Gân­dul, Româ­nia Liberă și Ade­vărul par și ei mai degrabă ten­tați să vadă o prob­lemă în modul de acți­une al USL.

Apoi sunt toate vocile din afară: Barosso, Scholz, Merkel, Van Rompuy. Plus ambasadorii unor impor­tante state occi­den­tale. Apoi toată presa occi­den­tală. Toți, aproape la uni­son, spun că felul în care a pro­ce­dat USL este inad­mis­i­bil și că e în afara reg­ulilor demo­c­ra­t­ice. În apărarea lor useliștii repetă ace­lași lucru: forțe ostile din Româ­nia dez­in­formează în exte­rior șî den­i­grează actu­ala put­ere, ceea ce are un efect neg­a­tiv asupra mul­tor aspecte politice și eco­nom­ice.

Eu am două obser­vații. Prima se referă la fap­tul că nimeni din­tre cei enu­mer­ați mai sus nu se informează doar din spusele cuiva. A le atribui ofi­cialilor europeni ama­toris­mul nein­for­mării com­plete este o jig­nire care nu e doar inutilă, e și dăună­toare pen­tru că nu face decât să crească iritarea față de Româ­nia. Tre­buie să fii fie prost, fie min­ci­nos să afirmi că Angela Merkel își culege infor­mați­ile dintr‑o con­ver­sație tele­fon­ică cu cineva. Sau că Barosso a citit presa și de acolo și‑a for­mat o opinie. Este limpede că dețin infor­mații, iar eu bănui­esc că sunt extrem de detal­i­ate, despre ceea ce se întâm­plă aici și despre acți­u­nile și ati­tu­dinile ambe­lor tabere. Fap­tul că reacționează așa nu tre­buie per­si­flat, ci tratat cu respon­s­abil­i­tate pen­tru că efectele pe ter­men mediu și lung pot fi foarte grave.

A doua obser­vație ar fi că acuza USL — pe care o aud repetată tot mai mult în ultima vreme — este că Băs­escu este orig­inea aces­tor dez­in­for­mări și den­i­grări, fie direct, fie prin acol­iții săi care îi exe­cută ordinele. Păi, un moment! adică vreți să spuneți că Băs­escu a putut să‑i influ­ențeze atât de vehe­ment pe toți ofi­cialii europeni? Și presa occi­den­tală? Și o parte a ziar­iștilor români? Și pe o seamă de int­elec­tu­ali de marcă? Extra­or­di­nar! Păi înseamnă că omul este super influ­ent. Este foarte conec­tat și e capa­bil să pro­ducă reacții de susținere din partea unor oameni extrem de impor­tanți. De ce am vrea să înlocuim un ast­fel de om din frun­tea României?

Mi se pare că merita să menționez dezechili­brul de cred­i­bil­i­tate și val­oare int­elec­tu­ală între cele două tabere. Și la fel de impor­tant să atrag atenția asupra difer­enței din­tre a fi anti-USL și a fi pro-Băsescu, pe care aproape toți anti-Băsescienii o ignoră, mai mult sau mai puțin vol­un­tar. Și, poate cel mai impor­tant, să menționez că plân­gerea penală a USL împotriva lui Băs­escu pen­tru "răspândire de infor­maţii false", pen­tru "defăi­marea" ţării şi a naţi­u­nii şi pen­tru "per­i­clitarea sig­u­ranţei economiei naţionale şi a sta­bil­ităţii mon­edei" este deja din arse­nalul comu­niștilor din perioada ocu­pației sovi­et­ice. Dis­per­area cu care luptă pen­tru a‑l da jos pe Băs­escu mă îngri­jore­ază tot mai tare. Și mă deter­mină tot mai mult să cred că Băs­escu tre­buie să rămână președ­inte, cu toate păcatele și defectele lui, pen­tru că alter­na­tiva ar fi mult mai proastă.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu