Dacă toate cele care s‑au spus în ul­tima vreme des­pre con­se­cin­țele cri­zei po­li­tice pe care o tra­ver­săm ar fi ade­vă­rate, am avea în fața noas­tră o sumă de as­pecte demne de me­di­ta­ție, asu­pra că­rora ar me­rita să ne aple­căm îna­inte de a le ex­pe­dia drept in­a­dec­vate. Jo­cul de­cla­ra­ți­i­lor po­li­tice, fă­cute sub im­bol­dul con­vin­ge­rii unei cât mai mari mase oa­meni că drep­ta­tea se află de par­tea vor­bi­toru­lui, as­cunde po­ten­ți­ale ade­vă­ruri — se cu­vine să le cer­ce­tăm îna­inte de a le de­clara nule. Am să în­cerc să fac acest exer­ci­țiu, fără pre­ten­ția de a de­ține toate răspunsurile.

Mai în­tâi să ob­ser­văm cu to­ții că în con­flict s‑au de­li­mi­tat trei părți im­pli­cate: USL, anti-USL și pro-Bă­sescu. Deși pro­pa­ganda use­listă în­cearcă să cre­eze din ce­le­lalte două ta­bere un ina­mic co­mun, eu cred că există dis­tinc­ții clare în­tre cei care sunt anti-USL și cei care sunt pro-Bă­sescu. În fa­voa­rea men­ți­ne­rii ac­tu­a­lu­lui pre­șe­dinte sunt mai ales pe­de­liș­tii, care au un dis­curs di­rect și an­ga­jat po­li­tic — fi­resc, din mo­ment ce per­so­na­jul pro­vine din rân­du­rile lor. La ca­pi­to­lul pro-Bă­sescu se mai nu­mără și MRU, care a fă­cut niște afir­ma­ții des­tul de ha­zar­date, pe care pro­ba­bil le va plăti la ur­mă­toa­rele ale­geri, dacă se va pre­zenta drept can­di­dat. Îm­po­triva USL sunt cei mai mulți, adică toți cei care con­si­deră că USL a de­pă­șit li­mi­tele nor­ma­lu­lui cu ac­țiu­nile din ul­tima vreme și că si­lu­iește de­mo­cra­ția în fel și chip doar ca să-și atingă sco­pu­rile po­li­tice. În­dâr­ji­rea cu care se luptă să îl dea jos pe Bă­sescu, mi­nu­ți­o­zi­ta­tea cu care au pre­gă­tit ata­cul și dis­cur­sul ne­chi­b­zuit po­li­tic cu care își jus­ti­fică ac­țiu­nile dau fi­ori mul­tora. În pri­vința re­fe­ren­du­mu­lui însă, există doar două ta­bere: pro și con­tra Bă­sescu. Chiar dacă ra­țiu­nile sunt mult mai nuanțate.

Mai în­tâi se spune că fi­e­care ta­bără își atrage pro­ze­liți din oa­me­nii in­te­re­sați în vic­to­ria păr­ții res­pec­tive. De par­tea USL văd o sus­ți­nere ma­sivă a trus­tu­lui de presă de­ți­nut de Vo­i­cu­lescu, ceea ce mi se pare per­fect lo­gic de vreme ce Fe­lix în­cearcă să scape de jus­ti­ție. Ve­chile ti­pare pe­se­diste in­dică fap­tul că, o dată lu­ata pu­te­rea, jus­ti­ția va fi aser­vită. Mai sunt câ­țiva jur­na­liști de stânga — bi­ne­cu­nos­cuți și până acum pen­tru po­zi­ți­ile lor — deci nici o sur­priză. Din ex­te­rior nu văd nici o voce care să sus­țină punc­tul lor de ve­dere. De par­tea cea­laltă văd un nu­măr sem­ni­fi­ca­tiv de in­te­lec­tu­ali: Pleșu, Lii­ceanu, Pa­ta­pie­vici, Căr­tă­rescu. Zia­riș­tii de la ProTV, Gân­dul, Ro­mâ­nia Li­beră și Ade­vă­rul par și ei mai de­grabă ten­tați să vadă o pro­blemă în mo­dul de ac­țiune al USL.

Apoi sunt toate vo­cile din afară: Ba­ro­sso, Scholz, Mer­kel, Van Rom­puy. Plus am­ba­sa­do­rii unor im­por­tante state oc­ci­den­tale. Apoi toată presa oc­ci­den­tală. Toți, aproape la uni­son, spun că fe­lul în care a pro­ce­dat USL este in­ad­mi­si­bil și că e în afara re­gu­li­lor de­mo­cra­tice. În apă­ra­rea lor use­liș­tii re­petă ace­lași lu­cru: forțe os­tile din Ro­mâ­nia dez­in­for­mează în ex­te­rior șî de­ni­grează ac­tu­ala pu­tere, ceea ce are un efect ne­ga­tiv asu­pra mul­tor as­pecte po­li­tice și economice.

Eu am două ob­ser­va­ții. Prima se re­feră la fap­tul că ni­meni din­tre cei enu­me­rați mai sus nu se in­for­mează doar din spu­sele cuiva. A le atri­bui ofi­ci­a­li­lor eu­ro­peni ama­to­ris­mul ne­in­for­mă­rii com­plete este o jig­nire care nu e doar inu­tilă, e și dă­u­nă­toare pen­tru că nu face de­cât să cre­ască iri­ta­rea față de Ro­mâ­nia. Tre­buie să fii fie prost, fie min­ci­nos să afirmi că An­gela Mer­kel își cu­lege in­for­ma­ți­ile dintr‑o con­ver­sa­ție te­le­fo­nică cu ci­neva. Sau că Ba­ro­sso a ci­tit presa și de acolo și‑a for­mat o opi­nie. Este lim­pede că de­țin in­for­ma­ții, iar eu bă­nu­iesc că sunt ex­trem de de­ta­li­ate, des­pre ceea ce se în­tâm­plă aici și des­pre ac­țiu­nile și ati­tu­di­nile am­be­lor ta­bere. Fap­tul că re­ac­țio­nează așa nu tre­buie per­si­flat, ci tra­tat cu res­pon­sa­bi­li­tate pen­tru că efec­tele pe ter­men me­diu și lung pot fi foarte grave.

A doua ob­ser­va­ție ar fi că acuza USL — pe care o aud re­pe­tată tot mai mult în ul­tima vreme — este că Bă­sescu este ori­gi­nea aces­tor dez­in­for­mări și de­ni­grări, fie di­rect, fie prin aco­li­ții săi care îi exe­cută or­di­nele. Păi, un mo­ment! adică vreți să spu­neți că Bă­sescu a pu­tut să‑i in­flu­en­țeze atât de ve­he­ment pe toți ofi­ci­a­lii eu­ro­peni? Și presa oc­ci­den­tală? Și o parte a zia­riș­ti­lor ro­mâni? Și pe o seamă de in­te­lec­tu­ali de marcă? Ex­tra­or­di­nar! Păi în­seamnă că omul este su­per in­flu­ent. Este foarte co­nec­tat și e ca­pa­bil să pro­ducă re­ac­ții de sus­ți­nere din par­tea unor oa­meni ex­trem de im­por­tanți. De ce am vrea să în­lo­cuim un ast­fel de om din frun­tea României?

Mi se pare că me­rita să men­țio­nez deze­chi­li­brul de cre­di­bi­li­tate și va­loare in­te­lec­tu­ală în­tre cele două ta­bere. Și la fel de im­por­tant să atrag aten­ția asu­pra di­fe­ren­ței din­tre a fi anti-USL și a fi pro-Bă­sescu, pe care aproape toți anti-Bă­sescie­nii o ig­noră, mai mult sau mai pu­țin vo­lun­tar. Și, poate cel mai im­por­tant, să men­țio­nez că plân­ge­rea pe­nală a USL îm­po­triva lui Bă­sescu pen­tru “răs­pân­dire de in­for­ma­ţii false”, pen­tru “de­fă­i­ma­rea” ţă­rii şi a na­ţiu­nii şi pen­tru “pe­ri­cli­ta­rea si­gu­ranţei eco­no­miei na­ţio­nale şi a sta­bi­li­tă­ţii mo­ne­dei” este deja din ar­se­na­lul co­mu­niș­ti­lor din pe­ri­oada ocu­pa­ției so­vi­e­tice. Dis­pe­ra­rea cu care luptă pen­tru a‑l da jos pe Bă­sescu mă în­gri­jo­rează tot mai tare. Și mă de­ter­mină tot mai mult să cred că Bă­sescu tre­buie să rămână pre­șe­dinte, cu toate pă­ca­tele și de­fec­tele lui, pen­tru că al­ter­na­tiva ar fi mult mai proastă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.