Sun­tem un po­por de oa­meni su­pă­rați. Su­pă­rați pe is­to­rie care nu ne‑a dat nici o clipă de ră­gaz, pe ge­o­gra­fie care ne‑a așe­zat în ca­lea tu­tu­ror vân­tu­ri­lor, pe ma­rile pu­teri care ne-au vân­dut și cum­pă­rat când le‑a ve­nit lor bine, pe ve­ci­nii care râv­nesc la ave­rile noas­tre, pe bar­ba­rii mi­gra­tori care ne-au mă­tu­rat ța­ri­nile în lung și lat, pră­dând și dis­tru­gând. Că nu sunt vre­mu­rile sub om, ci bie­tul om sub vre­muri. De la Mi­ron Cos­tin în­coace n‑am mai gă­sit mân­gâi­ere nă­pas­te­lor de­cât scu­fun­dându-ne în pro­priul nenoroc.

Ne-am pier­dut nă­dej­dea de atâta vreme că nici nu mai știm cum e aceea să pri­vești op­ti­mist că­tre mâine. Cei ce ne-au con­dus ne-au tră­dat, cei care ne-au fă­cut le­gă­minte le-au ui­tat. În­con­ju­rați de du­ș­mani, n‑am mai pu­tut ri­dica frun­tea din pământ și am ră­mas una cu el, umili și în­vinși, ro­bii pro­priei noas­tre slă­bi­ciuni. Am do­bân­dit doar ex­tra­or­di­nara ca­pa­ci­tate de a de­veni flu­izi, de a urma cu ușu­rință orice drum ne‑a ie­șit în față. Pre­cum apa ia forma ori­că­rui vas, noi am luat forma ori­că­rei orân­du­iri. Când au fost domni pămân­teni, i‑am ur­mat fără crâc­nire, ori­cine ar fi fost ei. Când ne-au tri­mis tur­cii domni, i‑am ac­cep­tat și pe aceia. A tre­buit să adu­cem regi nemți ca să pu­tem îna­inta cât de cât prin is­to­rie. Co­mu­niș­ti­lor ne-am su­pus cu prea pu­țină opo­zi­ție, pen­tru că ne-am mai des­cur­cat încă o dată — ni­că­ieri în lume un neam de di­men­siu­nile noas­tre n‑a avut peste un mi­lion de co­la­bo­ra­tori ai securității.

Sun­tem su­pă­rați pe noi în­șine și, în ace­lași timp, con­vinși că nu aveam alte op­țiuni. Sun­tem me­reu mâ­ni­oși pe tot ceea ce poartă vina ne­fe­ri­ci­tei noas­tre soarte și care, in­va­ri­a­bil, pro­vine din afara noas­tră. Nici­o­dată nu ne-am ac­cep­tat cu ade­vă­rat pro­pri­ile slă­bi­ciuni, nici­o­dată nu ne-am ri­di­cat ca să spu­nem: de ajuns! Am ars grâ­nele, am otră­vit fân­tâ­nile și ne-am re­tras în mun­ții lași­tă­ții noas­tre, unde ne-am as­cuns ca să mai com­pu­nem o do­ină de jale, ca să ne mai plân­gem încă o dată de milă. Când greul a tre­cut, am co­bo­rât de pe de­a­luri șî am re­în­ce­put — pre­cum Si­sif — să în­cro­pim ceea ce toc­mai pier­du­sem prin re­tra­ge­rea noas­tră deliberată.

Sun­tem su­pă­rați pe toate gre­u­tă­țile vie­ți­lor noas­tre per­so­nale — lupta de fi­e­care zi pen­tru a su­pra­vie­țui, de a ne ri­dica de jos, de a ne ve­dea co­piii re­u­șind — și nici în pri­vința pro­priei nos­tre soarte nu sun­tem, ca in­di­vizi, mai vred­nici. Viața ne stă po­tri­v­nică des­ti­nu­lui pe care ni l‑am fi do­rit, toți cei ce ne în­con­joară ni se par mo­jici, pro­pri­ile noas­tre fa­mi­lii par să se dez­a­grege, co­piii ne în­șe­ală aș­tep­tă­rile… Toate ni‑s îm­po­trivă — o viață lip­sită de no­roc în mij­lo­cul unui po­por lip­sit de no­roc în vre­muri lip­site de noroc.

Unii fug. Se duc unde văd cu ochii ca să scape de ro­mâni și de ei în­șiși, să-și dea o șansă la un des­tin mai bun. Al­ții nu au cu­ra­jul sau nu pot să fugă. Rămân să-și mes­tece ama­rul, in­ju­rând prin­tre dinți toate ghi­ni­oa­nele pe care le-au con­ta­bi­li­zat de‑a lun­gul vie­ții, gân­dind că ele nu pot să vină de­cât din lu­cra­rea vre­u­nui di­a­vol. Un di­a­vol care s‑a in­si­nuat în viața lor se­mă­nându-le ne­ca­zuri la tot pa­sul. Un di­a­vol care i‑a ți­nut pri­zo­ni­e­rii pro­pri­i­lor lor su­pă­rări. Un di­a­vol care le‑a în­tu­ne­cat ju­de­cata, împiedicându‑i să-și cro­iască un drum mai bun. Un di­a­vol care e vi­no­vat de toate. Un di­a­vol care tre­buie să plă­tească pen­tru toate ne­îm­pli­ni­rile lor. Un di­a­vol prin a că­rui în­de­păr­tare nu le va de­veni viața mai bună, dar vor simți — tre­că­tor — gus­tul dulce al răz­bu­nă­rii. Un di­a­vol pe care tre­buie să‑l exorci­zeze din ei în­șiși. Un di­a­vol care azi se nu­mește Băsescu.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.